This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach 2 (I i II) konserwacji wód w ciekach naturalnych, kanałach i zbiornikach wodnych pełniących odpowiednio funkcje:

Odbiorników wód opadowych i roztopowych,

Widokowe, krajobrazowe i przyrodnicze.

Robotami objęte będą:

a) stawy, wybrane zbiorniki wodne i kanały położone na terenie Warszawy, będące w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy działającego w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy,

b) cieki i kanały położone na terenie m.st. Warszawy będące w administrowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Roboty mają na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt prowadzących śródlądowe wody powierzchniowe płynące oraz brzegów zbiorników wodnych poprzez zachowanie właściwych parametrów przekroju poprzecznego i podłużnego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

(Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1.Wykonanie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przez okres co najmniej 8 (ośmiu) miesięcy przynajmniej 2 (dwie) usługi o charakterze podobnym do zakresu wskazanego w OPZ, każda o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować podaną wartość;

2. Skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 3 osoby, posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, umożliwiające realizację zamówienia poszczególnej części.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-06-18

12:30

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa, pok. 015 (parter).

Data
2018-06-18
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Czas lokalny
12:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-01
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-767

+48 224587722

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Electonic ordering will be used
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-767

+48 224587722

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Roz. V SIWZ. Jednolity dokument stanowi załącznik nr 2. 1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw.

Wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków.

Udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.4 Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia W wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1 w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału W postępowaniu: 2.1.1 wykazu usług z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wykaz usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2.1.1 wykazu osób. Wzór wykaz u określa załącznik nr 4 do SIWZ; 2.2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału W postępowaniu: 2.2.1 informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2.2 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2.2.3 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 2.2.4 odpisu z właściwego rejestru lub z CEiIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wezwie go do złożenia, w terminie określonym w pkt 2 powyżej, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.2 powyżej. Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r., przy czym termin realizacji:I konserwacji: od 60 do 80 dni kalendarzowych w zależności od terminu zaoferowanego przez Oferenta. F. Legionów (tzw. Bernardyńska Woda), ze względu na funkcję przyrodniczą, wchodząca w skład części nr 9 zamówienia, została jedną konserwacją, która przeprowadzona zostanie w okresie jesiennym, w trakcie trwania II konserwacji do 6.12.18 r.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-767

+48 224587722

+48 224587700

Main CPV code 90721800

Bidding information

Bidding deadline

18 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Obejmuje I i II konserwację: Kanału Zaborowskiego, Kanału Lipkowskiego Stawów Brustmana i Potoku Bielańskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Bielany i Bemowo m.st. Warszawy

Value

PLN Not specified

Obejmuje I i II konserwację: Kanału Zaborowskiego, Kanału Lipkowskiego Stawów Brustmana i Potoku Bielańskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Bielany i Bemowo m.st. Warszawy

Część nr 1 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Zaborowskiego, Kanału Lipkowskiego Stawów Brustmana i Potoku Bielańskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Bielany i Bemowo m.st. Warszawy, przy czym łączna długości kanałów wynosi 6,448 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Obejmuje I i II konserwację: Kanału Grabowskiego, Kanału Imielińskiego i Kanału Bokserskiego, położonych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, o łącznej długości 5,400 km

Value

PLN Not specified

Obejmuje I i II konserwację: Kanału Grabowskiego, Kanału Imielińskiego i Kanału Bokserskiego, położonych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, o łącznej długości 5,400 km

Część nr 2 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Grabowskiego, Kanału Imielińskiego i Kanału Bokserskiego, położonych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, o łącznej długości 5,400 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Część 3 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Jeziorki, Kolektora B-2, Kolektora B-4, położonych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, o łącznej długości 6,593 km

Value

PLN Not specified

Część 3 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Jeziorki, Kolektora B-2, Kolektora B-4, położonych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, o łącznej długości 6,593 km

Część nr - obejmuje I i II konserwację: Kanału Jeziorki, Kolektora B-2, Kolektora B-4, położonych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, o łącznej długości 6,593 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Część 4 - obejmuje I i II konserwację: Kanału „W”, Kanału Latoszki, Kanału Powsińskiego położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Wilanów i Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 10,180 km

Value

PLN Not specified

Część 4 - obejmuje I i II konserwację: Kanału „W”, Kanału Latoszki, Kanału Powsińskiego położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Wilanów i Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 10,180 km

Część nr 4 - obejmuje I i II konserwację: Kanału „W”, Kanału Latoszki, Kanału Powsińskiego położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Wilanów i Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 10,180 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Część 5 - obejmuje I i II konserwację: Kanału nr 26 zwanego Zaciszańskim, Kanału Bródnowskiego, Kanału nr 10, Kanału nr 19, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Rembertów, Targówek i Białołęk

Value

PLN Not specified

Część 5 - obejmuje I i II konserwację: Kanału nr 26 zwanego Zaciszańskim, Kanału Bródnowskiego, Kanału nr 10, Kanału nr 19, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Rembertów, Targówek i Białołęk

Część nr 5 - obejmuje I i II konserwację: Kanału nr 26 zwanego Zaciszańskim, Kanału Bródnowskiego, Kanału nr 10, Kanału nr 19, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Rembertów, Targówek i Białołęka m.st. Warszawy, o łącznej długości 18,030 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Część 6 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Rembertowskiego, Kanału w ul. Płatnerskiej, Kanału w ul. Komandosów i Kanału w ul. Strażackiej położonych na terenie dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, o...

Value

PLN Not specified

Część 6 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Rembertowskiego, Kanału w ul. Płatnerskiej, Kanału w ul. Komandosów i Kanału w ul. Strażackiej położonych na terenie dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, o...

Część nr 6 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Rembertowskiego, Kanału w ul. Płatnerskiej, Kanału w ul. Komandosów i Kanału w ul. Strażackiej położonych na terenie dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, o łącznej długości 9,507 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Część 7 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Nowa Ulga i Nowe Ujście wraz z wałami i Kanału Wawerskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Wesoła i Wawer m.st. Warszawy o łącznej długośc...

Value

PLN Not specified

Część 7 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Nowa Ulga i Nowe Ujście wraz z wałami i Kanału Wawerskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Wesoła i Wawer m.st. Warszawy o łącznej długośc...

Część nr 7 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Nowa Ulga i Nowe Ujście wraz z wałami i Kanału Wawerskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Wesoła i Wawer m.st. Warszawy o łącznej długości 17,878 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Część 8 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Głównego „A”, Kanału Sieleckiego, Kanału w ul. Obserwatorów, Kanału Siekierkowskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,

Value

PLN Not specified

Część 8 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Głównego „A”, Kanału Sieleckiego, Kanału w ul. Obserwatorów, Kanału Siekierkowskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,

Część nr 8 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Głównego „A”, Kanału Sieleckiego, Kanału w ul. Obserwatorów, Kanału Siekierkowskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 8,020 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Część 9 - obejmuje I i II konserwację: Rowu Piaseczyńskiego, Kanału Piaseczyńskiego oraz jedną jesienną konserwację Fosy Legionów (Bernardyńska Woda), położonych na terenie dzielnicy Mokotów

Value

PLN Not specified

Część 9 - obejmuje I i II konserwację: Rowu Piaseczyńskiego, Kanału Piaseczyńskiego oraz jedną jesienną konserwację Fosy Legionów (Bernardyńska Woda), położonych na terenie dzielnicy Mokotów

Część nr 9 - obejmuje I i II konserwację: Rowu Piaseczyńskiego, Kanału Piaseczyńskiego oraz jedną jesienną konserwację Fosy Legionów (Bernardyńska Woda), położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 2,955 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Część 10 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Wystawowego, Kanału Gocławskiego i Kanału Kawęczyńskiego wraz z kanałem obiegowym, położonych na terenie dzielnicy Praga Północ, Praga Południe

Value

PLN Not specified

Część 10 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Wystawowego, Kanału Gocławskiego i Kanału Kawęczyńskiego wraz z kanałem obiegowym, położonych na terenie dzielnicy Praga Północ, Praga Południe

Część nr 9 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Wystawowego, Kanału Gocławskiego i Kanału Kawęczyńskiego wraz z kanałem obiegowym, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Praga Północ, Praga Południe i Rembertów m.st. Warszawy, o łącznej długości 7,069 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Część 11 - obejmuje I i II konserwację: rzeki Wilanówki położonej odpowiednio na terenie dzielnicy Wilanów i Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 9,651 km

Value

PLN Not specified

Część 11 - obejmuje I i II konserwację: rzeki Wilanówki położonej odpowiednio na terenie dzielnicy Wilanów i Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 9,651 km

Część nr 11 - obejmuje I i II konserwację: rzeki Wilanówki położonej odpowiednio na terenie dzielnicy Wilanów i Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 9,651 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Część 12 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Henrykowskiego, Strugi Jabłonna i rzeki Długiej, położonych na terenie dzielnicy Targówek i Białołęka m.st. Warszawy, o łącznej długości 16,926 km

Value

PLN Not specified

Część 12 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Henrykowskiego, Strugi Jabłonna i rzeki Długiej, położonych na terenie dzielnicy Targówek i Białołęka m.st. Warszawy, o łącznej długości 16,926 km

Część nr 12 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Henrykowskiego, Strugi Jabłonna i rzeki Długiej, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Targówek i Białołęka m.st. Warszawy, o łącznej długości 16,926 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Część 13 - obejmuje I i II konserwację: Potoku Służewieckiego położonego odpowiednio na terenie dzielnic Ochota, Włochy, Ursynów, Mokotów i Wilanów m.st. Warszawy, o łącznej długości 14,400 km

Value

PLN Not specified

Część 13 - obejmuje I i II konserwację: Potoku Służewieckiego położonego odpowiednio na terenie dzielnic Ochota, Włochy, Ursynów, Mokotów i Wilanów m.st. Warszawy, o łącznej długości 14,400 km

Część nr 13 - obejmuje I i II konserwację: Potoku Służewieckiego położonego odpowiednio na terenie dzielnic Ochota, Włochy, Ursynów, Mokotów i Wilanów m.st. Warszawy, o łącznej długości 14,400 km.

End

2018-12-06

Main site or place of performance

Warszawa.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Environmental monitoring other than for construction

Norway

Value: 13.8 million Norwegian Krone

Norway : Aukra - Snow-clearing services

Norway

Value: 9.3 million Norwegian Krone

Norway : Ålesund - Refuse skips

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stirling - Technical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Mechanical and electrical engineering services

Ireland

Value: 340,000 Euro

United Kingdom : St Asaph - Sewage, refuse, cleaning and environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.8 million Pound Sterling

Norway : Sandvika - Sludge removal services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone