This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego, kompleksowego utrzymania dróg wojewódzkich, chodników i schodów w sezonie zimowym 2018/2019 w podziale na zadania częściowe. Zamówienie obejmuje 4 niezależne zadania częściowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Wykazem dróg i chodników, ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, Standardami zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach od sezonu 2014/2015 i wzorem umowy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje własnymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum:

— dla zadania nr 1: 120 000,00 PLN

— dla zadania nr 2: 12 000,00 PLN

— dla zadania nr 3: 34 000,00 PLN

— dla zadania nr 4: 28 000,00 PLN

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

Warunki realizacji umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

Zaplata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami z konta Zamawiającego - RDW Zgórsko lub RDW Staszów. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, których wartość wynosi na sezon zimowy 2018/2019 - 1 170 805,81 PLN netto.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi:

a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – forma dokumentu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawi Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – forma dokumentu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2 c ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spieniania warunków, o których mowa powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiając oceni, czy udostępniana wykonawcy przez inne podmioty sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 dotyczącej tych podmiotów.

5. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda zastosowania zapisów określonych w art. 22 a pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wartości podane w ww. dokumentach w walutach innych niż wskazana przez zamawiającego będą przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

6. Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty przedstawione w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiedni wykonawca, podmiot, na którego sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeśli wykaże:

a) odpowiedni potencjał techniczny - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w pełni sprawnymi jednostkami podstawowego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia:

— Dla Zadania nr 1: pługopiaskarki/pługosolarki – 2 szt., ładowarka do odśnieżania 1 szt., ładowarka do załadunku 1 szt., pług wirnikowy/równiarka 1 szt., pług dostosowany do pracy na chodnikach – co najmniej 1 szt., posypywarki mechaniczne i ręczne – co najmniej po 1 szt., środki załadunkowe (ładowarka o poj. do 0,6 m

3

) i transportowe (samochód ciężarowy lub ciągnik lub inny środek transportowy) – co najmniej po 1 szt,

— Dla Zadania nr 2: pług dostosowany do pracy na chodnikach – co najmniej 1 szt., posypywarki mechaniczne i ręczne – co najmniej po 1 szt., środki załadunkowe (ładowarka o poj. do 0,6 m

3

) i transportowe (samochód ciężarowy lub ciągnik lub inny środek transportowy) – co najmniej po 1 szt.,

— Dla Zadania nr 3: pługopiaskarki/pługosolarki – 2 szt., ładowarka do odśnieżania 1 szt., pług wirnikowy/równiarka 1 szt., ładowarka do załadunku 1 szt.,

— Dla Zadania nr 4: pługopiaskarki/ pługosolarki – 2 szt., ładowarka do odśnieżania 1 szt., ładowarka do załadunku 1 szt., pług wirnikowy/równiarka 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

b) odpowiednie doświadczenie zawodowe - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich lub krajowych przez co najmniej 1 sezon zimowy dla zadań nr: 1, 3, 4

oraz Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie w zakresie zimowego utrzymania chodników przez co najmniej 1 sezon zimowy dla zadań nr: 1, 2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

Wykaz i krótki opis warunków

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/y nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) Oświadczenie Wykonawcy (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) Oświadczenie Wykonawcy (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

h) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

i) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716).

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1. lit. a-i.

Wyszczególnienie pełnego katalogu dokumentów nie jest możliwe ze względu na ograniczenia techniczne.Pełna informacja znajduje się w rozdz. VII-VIII SIWZ

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych wykonawca na wezwanie zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty::

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 8 „Wykaz usług” – (forma dokumentu oryginał), przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 9 „Potencjał techniczny” – (forma dokumentu oryginał).

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do SIWZ (forma dokumentu oryginał).

3. Zamawiając oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

6. Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty przedstawione w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez WykonawcęProcedura

Oferta musi zachować ważność do
2018-11-08
Warunki otwarcia ofert

2018-09-10

12:00

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, sala konferencyjna, pokój nr 215

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szdw.kielce.com.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców;

c) ceny, terminu wykonania.

Czas lokalny
11:30
Data
2018-09-10
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje m. in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w SIWZ rozdz. VII-VIII (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia - ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach ogłoszenia),

— sposobu porozumiewania się, sposobu sporządzenia, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w SIWZ rozdz. pkt. X-XIV.

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej JEDZ) należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

3. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości określonej dla każdego zadania częściowego.

Informacje na temat wadium zostały określone w SIWZ - rozdz. XV.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ, zmiany umowy zostały określone w paragrafie 19 wzoru umowy.

5. Zamawiający działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług (zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego), może zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług (tj. Wykonawcy zamówienia podstawowego) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Maksymalny zakres i opis przewidzianych zamówień (usług) podobnych zawarty jest w załączniku – Zakres zamówienia podobnego. Informacje na temat możliwości udzielenia zamówienia podobnego zawarte w SIWZ.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce; inspektorem ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce jest Pan Kazimierz Jagieła, kontakt: k.jagieł[email protected], telefon 41 347-04-80 w.78 *; Z uwagi na niezależne od zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia, ograniczoną zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach ogłoszenia - wszelkie informacje w zakresie RODO zawarte zostały w rozdziale I SIWZ

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

10 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kielce

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 Zadanie nr 1 – Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich i chodników na terenie Obwodu Drogowego w Łopusznie w sezonie zimowym 2018/2019 – długość dróg wojewódzkich wynosi 49,734 km, powierzchnia chodników w m. Końskie wynosi 81 861 m2, wywóz śniegu z chodników 2 000 m3;

End

2019-04-15

Start

2018-10-15

Award criteria

Skrócenie o 2 godziny czasu zalegania luźnego śniegu i występowania zasp i języków śniegowych dla standardu 3 i 4

40

60

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie i chodniki na terenie Obwodu Drogowego w Łopusznie

Additional information

W przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 900,00 PLN przed upływem terminu składania ofert

Zadanie nr 2

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 Zadanie nr 2 – Zimowe, kompleksowe utrzymanie chodników i schodów przy drodze wojewódzkiej nr 744 w m. Starachowice na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w sezonie zimowym 2018/2019 – powierzchnia chodników i schodów wynosi 21 342 m2, wywóz śniegu z chodników 300 m3;

End

2019-04-15

Start

2018-10-15

Award criteria

Skrócenie czasu uruchomienia akcji zimowego utrzymania chodników, zatok i schodów do 1 godziny po otrzymaniu sygnału od zamawiającego

40

60

Main site or place of performance

Chodniki i schody przy drodze wojewódzkiej nr 744 w m. Starachowice na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

Additional information

W przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert

Zadanie nr 3

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 3 Zadanie nr 3 – Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w sezonie zimowym 2018/2019 – długość dróg wojewódzkich wynosi 28,252 km

End

2019-04-15

Start

2018-10-15

Award criteria

Skrócenie o 2 godziny czasu zalegania luźnego śniegu i występowania zasp i języków śniegowych dla standardu 3 i 4

40

60

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

Additional information

W przypadku składania oferty na Zadanie nr 3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 100,00 PLN przed upływem terminu składania ofert

Zadanie nr 4

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 4 Zadanie nr 4 – Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Tempoczowie w sezonie zimowym 2018/2019 – długość dróg wojewódzkich wynosi 40,990 km

End

2019-04-15

Start

2018-10-15

Award criteria

Skrócenie o 2 godziny czasu zalegania luźnego śniegu i występowania zasp i języków śniegowych dla standardu 3 i 4

40

60

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Tempoczowie

Additional information

W przypadku składania oferty na Zadanie nr 4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 400,00 PLN przed upływem terminu składania ofert

SIMILAR TENDERS

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Environmental management

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Norway : Tromsø - Textile fabrics and related items

Norway

Value: 5.5 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 14.0 million Norwegian Krone

Norway : Slemmestad - Clay

Norway

Value: Not specified

Norway : Ski - Pebbles and gravel

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Norway : Røyken - Sacks and bags

Norway

Value: Not specified