This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górzew sezonie 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 na terenie:

Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy Babimost

Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Bobrowice

Zadanie nr 3: Obwód Drogowy Kożuchów

Zadanie nr 4: Obwód Drogowy Lubsko

Zadanie nr 5: Obwód Drogowy Sława

Zadanie nr 6: Obwód Drogowy Żagań

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłosz. w niniejszej pozycjitj. III.1.3), pozostały wykaz i krótki opis kryt. kwalifikacji zawarty jest poniżej w minimalnym poziomieewentualnie wymaganych standardów:

Zadanie nr 4: Obwód Drogowy Lubsko:

1.Samochód ciężarowy(nośnik)o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min 1szt

2.Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt

3.Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt

4samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 t w ilości min. 2 szt. właściwe dla zamontowania pługa jednostronnego.

5.ładowarka (typ fadroma lub równow.poj. łyżki min. 1m

3

, wysokość załadunku materiału pow. 4m) 1szt,

6.koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równ.)- 1szt.,

7równiarka z własnym lemieszem gumowym 1szt.

8.ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.

9.zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna -1 szt.

10.lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesza 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) - 1 szt.

Zadanie nr 5: Obwód Drogowy Sława

1.Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.3szt

2.Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 12,0 t w ilości min.1szt

3. samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 ton w ilości min. 2 szt. właściwe dla zamontowania pługa jednostronnego.

4. ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m

3

, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt,

5. koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równoważna)- 1szt.,

6. równiarka z własnym lemieszem gumowym - 1szt.

7. ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.

8. zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna -1 szt.

9. lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesza 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) - 1 szt.

Zadanie nr 6: Obwód Drogowy Żagań

1.Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt

2.Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 15,0 t w ilości min.1szt

3.Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt

4.Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 15,0 t w ilości min.1szt.

5.samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 ton w ilości min. 1 szt. właściwe dla zamontowania pługa jednostronnego.

6. ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m

3

, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt,

7. koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równoważna)- 1szt.,

8. równiarka z własnym lemieszem gumowym - 1szt.

9. ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.

10. zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna -1 szt.

11. lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesza 1 m i ciężarzewłasnym do 600 kg) - 1 szt.

SPRZĘT WYKAZANY W JEDNYM ZADANIU NIE MOŻE POWTARZAĆ SIĘ W DRUGIM ZADANIU.

W przypadku składania oferty przez podmioty wyst.wspólnie, warunek posiadania sprzętu może być spełniony łącznie.

2) wykaże osoby skierowane do realizacji zam publ, w szczególn odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z inf na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zam publ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz inf o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.

— wskaże osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia (ODDZIELNIE NA KAŻDE ZADANIE)

JEŻELI WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO ZADANIE, OSOBA WYKAZANA W JEDNYM ZADANIU NIE MOŻE POWTÓRZYĆ SIĘ W KOLEJNYM.

Spełnianie warunku udziału w post. musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Warunki realizacji umowy

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm) ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2016 poz. 380 ze zm) i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm)

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ.

4. Wymagania w zakresie zastosowania klauzul społecznych o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. zostały określone w SIWZ.

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych jako kluczowych) części zamówienia. Wymagania dot. podwykonawstwa określono w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) wykaże usługi* wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

* przez usługi zam rozumie usługi w zakresie zim utrz dróg o wart min.:

ZADnr 1–220.000,00 zł brutto

ZAD nr 2 –238.000,00 zł brutto

ZADnr 3 –300.000,00 zł brutto

ZADnr 4 –200.000,00 zł brutto

ZAD nr 5 – 250.000,00 zł brutto

ZAD nr 6 – 250.000,00 zł brutto

Dopuszcza się sumowanie usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.

Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie w zakresie zgodnym z zad. 1-6 w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania o najwyższej wartościspośród zadań, na które wykonawca składa ofertę.

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.::

Zadanie nr 1 Obwód Drogowy Babimost:

1. samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności min. 14 ton w ilości min. 3 szt

2.samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 16 ton w ilości min. 1 szt

3.ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m

3

, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt.

4.koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równoważna)- 1szt.

5.równiarka z własnym lemieszem gumowym - 1szt.

6.ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.

7.zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna - 1 szt.

8lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesz 1m i ciężarze własnym do 600kg) - 1 szt.

Zadanie nr 2 Obwód Drogowy Bobrowice:

1. samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności min. 14 ton w ilości min. 2 szt

2.samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 16 ton w ilości min. 3 szt

3.ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m

3

, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt,

4.koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równoważna)- 1szt.,

5.równiarka z własnym lemieszem gumowym - 1szt.

6.ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.

7.zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna -1 szt.

8.lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesz 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) - 1 szt.

ZADANIE nr 3 Obwód Drogowy Kożuchów:

1. samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.3szt

2.samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt

3. samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt

4. samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt

5. samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 ton w ilości minimum 3 szt. właściwe dla

Zamontowania pługa jednostronnego.

6. ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m

3

, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt.

7. koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równoważna)- 1szt.

8. równiarka z własnym lemieszem gumowym - 1szt.

9. ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.

10. zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna - 1 szt.

11.lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesz 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) - 1 szt.

Wykaz i krótki opis warunków

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆWYKONAWCY WCELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZPOTWIERDZENIASPEŁNIANIAWARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” (załącznik nr 1 do formularza oferty)pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami pkt 8.2 SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnił jedynie sekcję ALFA w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

5.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

ZADANIE nr 1 – 220.000,00 zł

ZADANIE nr 2 – 238.000,00 zł

ZADANIE nr 3 – 300.000,00 zł

ZADANIE nr 4 – 200.000,00 zł

ZADANIE nr 5 – 250.000,00 zł

ZADANIE nr 6 – 250.000,00 zł

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt.5.1.1) zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art.26 ust.2c ustawy pzp.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż

Zadanie nr 1 – 220 000,00 PLN

Zadanie nr 2 – 238 000,00 PLN

Zadanie nr 3 – 300 000,00 PLN

Zadanie nr 4 – 200 000,00 PLN

Zadanie nr 5 – 250 000,00 PLN

Zadanie nr 6 – 250 000,00 PLN

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania o najwyższej wartości spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-08-10

10:30

Siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, pokój nr 03 -piwnica.

Czas lokalny
10:00
Data
2018-08-10
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-29
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587702

+48 224587700

Informacje dodatkowe

I.Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury,o której mowa w art.24 aa ust.1ustawyPzp.II.Przesłankiwykluczenia wykonawców:1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczasięwykonawcęwstosunku doktórego zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w art.24ust1pkt12-23ustawyPzp.2.Dodatkowozamawiający wykluczy wykonawcę na podst. art. 24 ust. 5 pkt1,5 6,7,8ustawy Pzp. III.Na wezwaniezamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następująceoświadczenialubdokumenty: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału wpostępowaniuwykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodne RMR z 26.7.2016 w sprawie rodzajówdokumentówjakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia(Dz.U. 2016poz.1126) tj. par5.pkt: 1), 2), 3),4),5),6),7),8),9).Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy mamiejsce zamieszkania poza terytorium RP – stosuje się paragraf 7 ww. Rozporządzenia w sprawie rodzajówdokumentów.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniudo osobymającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dokument dotyczy-stosujesię paragraf 8 ww.Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

VI. TERMIN WYKONANIAZAMOWIENIA: Wymagany termin realizacji zamówienia:od dnia 01.10.2018 r. do dnia 10.05.2021 r. (DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ)

V.Wykonawca jest związany ofertą60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.(art.85 ust.5 ustawy pzp).

VI.Wymagania dotyczące wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

ZADANIE nr 1 – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)

ZADANIE nr 2 – 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 00/100 zł)

ZADANIE nr 3 – 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 zł)

ZADANIE nr 4 – 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 zł)

ZADANIE nr 5 – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 zł)

ZADANIE nr 6 – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 zł)

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniuZDW-ZG-WZA-3310-65/2018 na „ Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sezonie 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 na terenie:Zadanie nr "......

VII. Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy,

2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)

3) dowód wniesienia wadium,

4) wypełniony formularz cenowy.

5) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienionąw odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.

VIII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO- administratorem danych osobowych jest: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale VII SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 10.3 million

Locations

Polska, Zielona Góra

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy Babimost

Value

PLN 2.0 million

Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy Babimost

Zadanie nr 1:

Zakres prac obejmuje:

1) Praca nośnika wraz z piaskarko-solarką i pługiem

2) Dyżur uzbrojonego nośnika na bazie Obwodu Drogowego

3) Praca sprzętu ciężkiego (ładowarka, koparko-ładowarka, równiarka, ciągnik rolniczy)

4) Dyżur ładowarki na bazie Obwodu drogowego

5) Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszarstniającymi ciągów pieszych/ścieżek rowerowych

6) Wywóz śniegu wg wskazań Zamawiającego

7) Drobne prace przy sprzęcie w trakcie i po sezonie zimowym

8) Dobowa gotowość sprzętu (24 godz.) w przypadku nie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg

9) Oczyszczanie ulic z piasku z wywozem zanieczyszczeń

10) Dysponowanie osobą dyżurującą (tj. dyspozytorem)

11) Prace w zakresie zimowego utrzymania prowadzone będą na drogach wojewódzkich nr 277, 278, 280, 281, 282, 302, 303, 304, 313, 314, 456

Zamawiający zastrzega prawo do pojedynczego (w sytuacjach wyjątkowych) zadysponowania maszyn do pracy na inne drogi wojewódzkie administrowane przez ZDW wg potrzeb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Price

60

Quality criterion

czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego (nośnik, ładowarka, sprzęt ciężki) w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi

20

End

2021-05-10

Description of options

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).

Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ

Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji

Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie teren działania Obwodu Drogowego Babimost

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:

— w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,

— w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:

— konieczność zwalczenia śliskości zimowej, odpłużania lub pełnienia dyżuru, dobowej gotowości sprzętu, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność odśnieżania i posypywania ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją

Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj.: do dnia 10.05.2021r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.

Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.

Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Start

2018-10-01

Main site or place of performance

Teren działania Obwodu Drogowego Babimost

Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Bobrowice

Value

PLN 2.2 million

Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Bobrowice

ZADANIE nr 2:

Zakres prac obejmuje:

1) Praca nośnika wraz z piaskarko-solarką i pługiem

2) Dyżur uzbrojonego nośnika na bazie Obwodu Drogowego

3) Praca sprzętu ciężkiego (ładowarka, koparko-ładowarka, równiarka, ciągnik rolniczy)

4) Dyżur ładowarki na bazie Obwodu drogowego

5) Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszarstniającymi ciągów pieszych/ścieżek rowerowych

6) Wywóz śniegu wg wskazań Zamawiającego

7) Drobne prace przy sprzęcie w trakcie i po sezonie zimowym.

8) Dobowa gotowość sprzętu (24 godz.) w przypadku nie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg

9)Oczyszczanie ulic z piasku z wywozem zanieczyszczeń

10) Dysponowanie osobą dyżurującą (tj. dyspozytorem).

11) Prace w zakresie zimowego utrzymania prowadzone będą na drogach wojewódzkich nr 138,276,279,280,281,285,286,287,288,290.

Zamawiający zastrzega prawo do pojedynczego (w sytuacjach wyjątkowych) zadysponowania maszyn do pracy na inne drogi wojewódzkie administrowane przez ZDW wg potrzeb

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Price

60

Quality criterion

czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego (nośnik, ładowarka, sprzęt ciężki) w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi

20

End

2021-05-10

Description of options

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).

Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ

Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ odrębnie dla każdego z zadan.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji

Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie: teren działania Obwodu Drogowego Bobrowice

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:

— w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,

— w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:

— konieczność zwalczenia śliskości zimowej, odpłużania lub pełnienia dyżuru, dobowej gotowości sprzętu, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność odśnieżania i posypywania ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją

Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj.: do dnia 10.05.2021r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.

Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.

Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Start

2018-10-01

Main site or place of performance

Teren działania Obwodu Drogowego Bobrowice

Zadanie nr 3: Obwód Drogowy Kożuchów

Value

PLN 1.9 million

Zadanie nr 3: Obwód Drogowy Kożuchów

ZADANIE nr 3:

Zakres prac obejmuje:

1) Praca nośnika wraz z piaskarko-solarką i pługiem

2) Dyżur uzbrojonego nośnika na bazie Obwodu Drogowego

3) Praca sprzętu ciężkiego (ładowarka, koparko-ładowarka, równiarka, ciągnik rolniczy)

4) Dyżur ładowarki na bazie Obwodu drogowego

5) Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszarstniającymi ciągów pieszych/ścieżek rowerowych

6) Wywóz śniegu wg wskazań Zamawiającego

7) Drobne prace przy sprzęcie w trakcie i po sezonie zimowym

8) Dobowa gotowość sprzętu (24 godz.) w przypadku nie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg

9) Oczyszczanie ulic z piasku z wywozem zanieczyszczeń

10) Prace w zakresie zimowego utrzymania prowadzone będą na drogach wojewódzkich nr 283, 290, 292, 293, 296, 297, 328, 321, 325 i 326.

Zamawiający zastrzega prawo do pojedynczego (w sytuacjach wyjątkowych) zadysponowania maszyn do pracy na inne drogi wojewódzkie administrowane przez ZDW wg potrzeb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Price

60

Quality criterion

czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego (nośnik, ładowarka, sprzęt ciężki) w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi

20

End

2021-05-10

Description of options

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).

Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ.

Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji

Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie teren działania Obwodu Drogowego Kożuchów

-

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:

— w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,

— w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:

— konieczność zwalczenia śliskości zimowej, odpłużania lub pełnienia dyżuru, dobowej gotowości sprzętu, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność odśnieżania i posypywania ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją

Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj.: do dnia 10.05.2021r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.

Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.

Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Start

2018-10-01

Main site or place of performance

Teren działania Obwodu Drogowego Kożuchów

Zadanie nr 4: Obwód Drogowy Lubsko

Value

PLN 1.2 million

Zadanie nr 4: Obwód Drogowy Lubsko

ZADANIE nr 4:

Zakres prac obejmuje:

1) Praca nośnika wraz z piaskarko-solarką i pługiem

2) Dyżur uzbrojonego nośnika na bazie Obwodu Drogowego

3) Praca sprzętu ciężkiego (ładowarka, koparko-ładowarka, równiarka, ciągnik rolniczy)

4) Dyżur ładowarki na bazie Obwodu drogowego

5) Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszarstniającymi ciągów pieszych/ścieżek rowerowych

6) Wywóz śniegu wg wskazań Zamawiającego

7) Drobne prace przy sprzęcie w trakcie i po sezonie zimowym.

8) Dobowa gotowość sprzętu (24 godz.) w przypadku nie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg

9) Oczyszczanie ulic z piasku z wywozem zanieczyszczeń

10) Prace w zakresie zimowego utrzymania prowadzone będą na drogach wojewódzkich nr 286, 287, 289, 294.

Zamawiający zastrzega prawo do pojedynczego (w sytuacjach wyjątkowych) zadysponowania maszyn do pracy na inne drogi wojewódzkie administrowane przez ZDW wg potrzeb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Price

60

Quality criterion

czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego (nośnik, ładowarka, sprzęt ciężki) w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi

20

End

2021-05-10

Description of options

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).

Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ.

Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji

Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie teren działania Obwodu Drogowego Lubsko

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:

— w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,

— w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:

— konieczność zwalczenia śliskości zimowej, odpłużania lub pełnienia dyżuru, dobowej gotowości sprzętu, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność odśnieżania i posypywania ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją

Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 10.05.2021r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.

Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.

Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Start

2018-10-01

Main site or place of performance

Teren działania Obwodu Drogowego Lubsko

Zadanie nr 5: Obwód Drogowy Sława

Value

PLN 1.5 million

Zadanie nr 5: Obwód Drogowy Sława

ZADANIE nr 5:

Zakres prac obejmuje:

1) Praca nośnika wraz z piaskarko-solarką i pługiem

2) Dyżur uzbrojonego nośnika na bazie Obwodu Drogowego

3) Praca sprzętu ciężkiego (ładowarka, koparko-ładowarka, równiarka, ciągnik rolniczy)

4) Dyżur ładowarki na bazie Obwodu drogowego

5) Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszarstniającymi ciągów pieszych/ścieżek rowerowych

6) Wywóz śniegu wg wskazań Zamawiającego

7) Drobne prace przy sprzęcie w trakcie i po sezonie zimowym

8) Dobowa gotowość sprzętu (24 godz.) w przypadku nie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg

9) Oczyszczanie ulic z piasku z wywozem zanieczyszczeń:

10) Prace w zakresie zimowego utrzymania prowadzone będą na drogach wojewódzkich nr 278, 305, 315, 316, 318, 319 i 325.

Zamawiający zastrzega prawo do pojedynczego (w sytuacjach wyjątkowych) zadysponowania maszyn do pracy na inne drogi wojewódzkie administrowane przez ZDW wg potrzeb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Price

60

Quality criterion

czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego (nośnik, ładowarka, sprzęt ciężki) w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi

20

End

2021-05-10

Description of options

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).

Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ.

Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji

Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie teren działania Obwodu Drogowego Sława

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:

— w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,

— w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:

— konieczność zwalczenia śliskości zimowej, odpłużania lub pełnienia dyżuru, dobowej gotowości sprzętu, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność odśnieżania i posypywania ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją

Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 10.05.2021r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.

Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.

Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Start

2018-10-01

Main site or place of performance

Teren działania Obwodu Drogowego Sława

Zadanie nr 6: Obwód Drogowy Żagań

Value

PLN 1.5 million

Zadanie nr 6: Obwód Drogowy Żagań

ZADANIE nr 6:

Zakres prac obejmuje:

1) Praca nośnika wraz z piaskarko-solarką i pługiem

2) Dyżur uzbrojonego nośnika na bazie Obwodu Drogowego

3) Praca sprzętu ciężkiego (ładowarka, koparko-ładowarka, równiarka, ciągnik rolniczy)

4) Dyżur ładowarki na bazie Obwodu drogowego

5) Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszarstniającymi ciągów pieszych/ścieżek rowerowych

6) Wywóz śniegu wg wskazań Zamawiającego

7) Drobne prace przy sprzęcie w trakcie i po sezonie zimowym

8) Dobowa gotowość sprzętu (24 godz.) w przypadku nie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg

9) Oczyszczanie ulic z piasku z wywozem zanieczyszczeń

10) Prace w zakresie zimowego utrzymania prowadzone będą na drogach wojewódzkich nr 295, 296, 300 i 350.

Zamawiający zastrzega prawo do pojedynczego (w sytuacjach wyjątkowych) zadysponowania maszyn do pracy na inne drogi wojewódzkie administrowane przez ZDW wg potrzeb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Price

60

Quality criterion

czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego (nośnik, ładowarka, sprzęt ciężki) w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi

20

End

2021-05-10

Description of options

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).

Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ.

Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji

Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie teren działania Obwodu Drogowego Żagań

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:

— w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,

— w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:

— konieczność zwalczenia śliskości zimowej, odpłużania lub pełnienia dyżuru, dobowej gotowości sprzętu, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność odśnieżania i posypywania ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,

— konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją

Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 10.05.2021r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.

Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.

Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Start

2018-10-01

Main site or place of performance

Teren działania Obwodu Drogowego Żagań

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Environmental monitoring other than for construction

Norway

Value: 13.8 million Norwegian Krone

Norway : Aukra - Snow-clearing services

Norway

Value: 9.3 million Norwegian Krone

Norway : Ålesund - Refuse skips

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stirling - Technical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Mechanical and electrical engineering services

Ireland

Value: 340,000 Euro

United Kingdom : St Asaph - Sewage, refuse, cleaning and environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.8 million Pound Sterling

Norway : Sandvika - Sludge removal services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone