This tender in no longer available.

Tender description

Обществената поръчка включва абонаментното техническо обслужване, профилактиката, хардуерната и софтуерна поддръжка на Системите за управление и контрол (СУК) на Линия 1 и Линия 2 в Метрото на град София. В състава на СУК влизат следните системи:

1. система за диспечерско управление и контрол на електрозахранването;

2. система за диспечерско управление и контрол на влаковото движение;

3. система за местно управление на влаковото движение;

4. пътническа информационна система за Линия 1 и Линия 2.

Също така изпълнителят на настоящата поръчка трябва да осигури:

— абонаментно сервизиране, ремонт и конфигуриране при необходимост на 24 броя радио-информатори, монтирани в 12 (дванадесет) броя влака,

— абонаментно сервизиране, ремонт и конфигуриране при необходимост на 24 броя информационни табла, монтирани в 12 (дванадесет) броя влака.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Изисквано минимално/ни ниво/а

Няма.

Условия за изпълнение на поръчката

1. При изпълнение на услугата следва да се спазват изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация — приложение № 1, неразделна част от документацията за обществената поръчка;

2. При изпълнение на услугата следва стриктно да се спазват изискванията на действащото законодателство и нормативната уредба.

3. Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и които са приложими към предоставяните услуги.

4. Специфичните изисквания към изпълнителя на поддръжката са подробно описани в техническата спецификация — приложение № 1, и документацията за обществената поръчка;

5. Изпълнителят трябва да прилага система за управление на информационната сигурност, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 27001 или еквивалент. Изпълнителят трябва да притежава валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, както следва: абонаментно техническо обслужване, профилактика, хардуерна и софтуерна поддръжка на системи за управление и контрол в транспорта, както следва:

— на система за диспечерско управление и контрол на влаковото движение, обхващаща минимум 5 метростанции или 5 железопътни гари,

— на система за диспечерско управление и контрол на електрозахранването в транспорта, обхващаща минимум 5 тягово-понизителни станции ТПС или 5 понизителни станции (ПС),

— на системи за местно управление и контрол на влаковото движение в района на минимум 5 метростанции или 5 железопътни гари,

— на система за визуализиране на времето до пристигане на следващия влак или аналогична пътническа информационна система на минимум 5 метростанции, 5 спирки на градски транспорт или 5 железопътни гари.

Участникът следва да предостави информация в списък в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, Т. 1б) от ЕЕДОП за дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Посочените дейности в списъка следва да са приключили през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, независимо от датата на началото на извършване на дейностите.

2. Участникът следва да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

— специалисти по информационни технологии — трима души с минимален опит в сферата на информационните технологии 3 години, притежаващи сертификати, доказващи компетенция в администриране на операционна система Linux,

— специалисти — двама, с проектантска правоспособност в областта на електротехниката, автоматиката, съобщителна техника (ЕАСТ) или еквивалентна за чуждестранните специалисти, с опит в изграждане, внедряване и проектиране, на диспечерски системи в транспорта.

Участникът следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, както и друга информацията, необходима за да се установи съответствие с изискванията на възложителя. Исканата информация се попълва в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 6.а) от ЕЕДОП.

3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001, или еквивалентна с обхват, включващ изграждане и поддържане на телекомуникационни системи и автоматизирани системи за управление на технологични процеси в транспорта. Участникът следва да предостави информация за сертификата в част IV „Критерии за подбор“, буква Г от ЕЕДОП.

Списък и кратко описание на условията

Няма.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. Да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Да прилага системи за управление на качеството.

Документи за доказване на изискванията по:

— т. 1 — доказателства за извършените услуги, посочени в списъка в част IV, буква В, Т. 1б) от ЕЕДОП.

— т. 2 — като доказателство за техническите и професионални способности на участника, посочени в списъка в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 6 а) от ЕЕДОП — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който списък е посочена професионалната компетентност на лицата. В списъка за специалистите по информационни технологии за всяко лице следва да е посочена информация за притежавания от специалиста сертификат, номер на сертификата, дата на издаване, срок на валидност на сертификата, издател на сертификата. За специалистите с проектантска правоспособност в областта на електротехниката, автоматиката, съобщителна техника (ЕАСТ) — № на удостоверението за проектантска правоспособност — за българските лица или № на еквивалентен документ за чуждестранните лица.

— т. 3 — копие на валиден сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството, посочен в част IV, буква Г от ЕЕДОП. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Документите се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл. 67, ал. 6 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.Процедура

Условия за отваряне на офертите

2018-03-30

10:00

Гр. София, „Метрополитен“ ЕАД, гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 121, заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата
2018-03-29
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:00

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-02-21
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Допълнителна информация

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Съгласно ПМС № 181/20.7.2009 г. /изм. с Постановление № 3 на МС от 10.1.2013 г./ Метрополитен — София е включен в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност. Лицата, които ще извършват дейности, свързани с изпълнение на предмета на поръчката на обектите на „Метрополитен“ ЕАД, следва да получат разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗДАНС.

На етап участие в процедурата:

На основание чл. 43, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ за лицата, които ще извършват оглед на обекта, не се издават разрешения по чл. 40, ал 1, т. 2. Посетителят се придружава от служител на „Метрополитен“ ЕАД, получил разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2. Посещенията на обекта се извършват след предварителна заявка (официално писмо до изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД), входирано в деловодството или изпратено на следната електронна поща: [email protected], или на факс +359 29877892. В писмото се посочва наименованието на фирмата, трите имена на лицата, определени за извършване на огледа с ЕГН/личен номер на чужденеца и данни по лична карта, електронна поща, факс и телефон за обратна връзка.

След сключване на договора изпълнителят следва да представи на възложителя списък на специалистите, които ще участват в изпълнението на поръчката за получаване на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗДАНС.

Списъкът трябва да съдържа трите имена на лицата, ЕГН / личен номер на чужденеца и да бъде придружен от следните документи за всеки един специалист от списъка:

— попълнен въпросник — декларация,

— свидетелство за съдимост,

— документ за липса/наличие на психични заболявания /издаден от психодиспансер/,

— документ за липса/наличие на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер /издаден от Национална следствена служба/.

Списъкът следва да бъде представен с придружително писмо в деловодството или изпратен на електронна поща: [email protected], или на факс +359 298822 44.

Списъкът се предоставя на Държавна агенция „Национална сигурност“ за издаване на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност.

В случай че на някое от лицата бъде отказано издаването на разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗДАНС или се наложи да бъде заменен, то изпълнителят се задължава да предложи на възложителя за одобрение друг специалист, като представи и съответните документи, удостоверяващи необходимия му опит /в случай че е приложимо/, както и всички горепосочени документи за проучване от ДАНС.

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

„Метрополитен“ ЕАД

ул. „Княз Борис I“ № 121

София

1000

+359 29212083

[email protected]

+359 29872244

http://www.metropolitan.bg/bg/

Main CPV code 72250000

Bidding information

Bidding deadline

29 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 260,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 260,000

Абонаментното техническо обслужване, профилактиката, хардуерната и софтуерна поддръжка да включват всички цитирани системи, инсталирани на цялото действащо трасе на Метрополитена — всички метростанции /35 броя/ с прилежащите им участъци, както и Централния диспечерски пункт (ЦДП). Системите за управление и контрол, представляват различни приложения на една SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) система, споделят общи сървъри и използват една и съща информационна среда за осигуряване на свързаност на отделните станции една с друга и с ЦДП. Оборудването на тези системи е разположено в Централния диспечерски пункт (ЦДП), Командните пунктове на станциите (КПС), Релейни помещения на станциите (РП), Тягово-понизителни станции (ТПС), Понизителните станции (ПС), репартиторите на отделните станции, както и на всички метроперони. Радио-информаторите и информационните табла, специфицирани в раздел I на техническата спецификация са монтирани в 12 броя влака. Чрез абонаментното техническо обслужване, профилактиката, хардуерната и софтуерна поддръжка на СУК се гарантира непрекъснатата им работа с цел осигуряване на транспортния процес и стриктното спазване на графика за движение на влаковете. Изпълнителят е длъжен да осигури всички промени, отстраняване на дефектите, обновяване, модификации и ъпгрейд на целия софтуер, разработен или доставен за СУК, за да поддържа нормалното им функциониране за времето на действие на договора. Всички промени и модификации на софтуера не трябва да влошават функционирането или да оказват неблагоприятно въздействие върху СУК. Изпълнителят трябва да гарантира, че всички нови софтуерни версии (ако са приложими) са тествани и проверени преди тяхното инкорпориране в СУК.

Освен поддържането на СУК в работоспособно състояние, изпълнителят по тази поръчка е длъжен:

1. да прави промени в структурата на СУК при необходимост от технологични корекции (временни и/или постоянни ограничения на скоростта на определени участъци от пътя, промяна на функциите на съществуващите съоръжения и др.);

2. да изготвя нови или актуализира съществуващи разписания за движение на влаковете;

3. да въвежда нови или премахва неактуални потребители;

4. да променя (при необходимост) паролите на отделните потребители;

5. да оказва съдействие на персонала на възложителя при изясняване на спорни ситуации (плейбек на събития за време до една седмица).

Изпълнителят е длъжен да предостави годишен и месечен план за поддръжка на системите и оборудването (предмет на настоящата поръчка), в които да посочи периодиката на изпълнение на задачите по поддръжка на СУК за период от 1 (една) календарна година. В отделно приложение към Плана за поддръжка да са специфицирани задачите с периодика по-голяма от една календарна година. Изпълнителят на поръчката трябва да проведе обучение на персонала на Възложителя за извършване на съвместна поддръжка с цел гарантиране на 24/7 работа на всички компоненти на СУК. В зависимост от спецификата на отделната система изпълнителят трябва да осигури денонощна и ежедневна поддръжка. Денонощната поддръжка е 24 часа на ден, 7 дни в седмицата (поддръжка 24/7). При ежедневната поддръжка (ЕП) отстраняването на повреди и/или неизправности се извършва от 9:00 ч. до 18:00 ч., седем дни в седмицата. Системите, подлежащи на денонощна и ежедневна поддръжка, са подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Main site or place of performance

Гр. София, Централен диспечерски пункт — ул. „Антим I“ № 35, както и всички 35 бр. метростанции с прилежащите им участъци.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 45.0 million Pound Sterling

Luxembourg : Esch sur Alzette - IT services: consulting, software development, Internet and support

Luxembourg

Value: Not specified

Norway : Burfjord - Software implementation services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - International Intellectual Property SME Helpdesk – India

Belgium

Value: 1.0 million Euro

Ireland : Swords - Architectural design services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Malta : Luqa - Construction management services

Malta

Value: Not specified