This tender in no longer available.

Tender description

Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП — Силистра и ДСП на територията на област Силистра, включващо: извършване на пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно и/или вътрешно измиване и извършване на задължителен годишен технически преглед на съответните МПС, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. Детайлната техническа спецификация на обществената поръчка се съдържа в Приложение № 5 — неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Техническите характеристики и броят на автомобилите е посочен в Приложение № 6 — неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите не по-малко от 1 (една) услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, заедно с доказателства за извършените услуги. Това се доказва със списък на услугите (попълва се в съответния раздел от ЕЕДОП), съдържащ посочване на предмета и получателя на услугата, стойностите и датите на изпълнение на услугите, заедно с доказателства за извършените услуги. В случай че се представят удостоверения, те трябва да са надлежно оформени и да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на услугата, дата и подпис на издателя и данни за контакт. Представят се заверени копия на удостоверенията за добро изпълнение, ако се извършва позоваване на такива. За целите на тази обществена поръчка под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“, следва да се разбират изпълнени дейности, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва услуга по извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване и ремонти на автомобилна техника, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства.

2. Участниците в процедурата следва да притежават внедрена система за управление на качеството — БДС EN ISO 9001:20XX или еквивалентни документи, издадени на участника — декларира се в ЕЕДОП на съответното систематично място. Сертификатите следва да са с предмет на настоящата поръчка и да са издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството съгласно чл. 64, ал. 5—8 от ЗОП. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

3. Участниците в процедурата трябва да представят заверени копия на валидни разрешителни документи, издадени от компетентни органи, предвидени в нормативната уредба, регламентираща дейностите по предмета на поръчката /при необходимост/.

4. Участниците следва да разполагат в гр. Силистра със собствена, наета или използвана на друго правно основание сервизна база с обособени сектори или работни помещения, разполагащи с необходимото техническо оборудване за изпълнение на всички дейности по реализиране на поръчката. Декларират се в ЕЕДОП /Приложение № 4/. Участникът следва да разполага с минимум 1 /един/ сервизен обект на територията на гр. Силистра, като при декларирането на обстоятелствата в ЕЕДОП следва да бъдат отразени точните координати на обектите /адрес, телефон, факс и др./, вида на съответния обект и правното основание, на което същите се използват.

5. Участниците следва да осигурят необходимата диагностична апаратура, софтуер и специализирани инструменти и приспособления за автомобилната техника. Участниците следва да посочат в техническото предложение в свободен текст съответствието си с настоящото изискване за технически възможности.

6. Участниците трябва да гарантират при необходимост осигуряването на пътна помощ на територията на гр. Силистра, на територията на област Силистра и при необходимост на територията на цялата страна на повреден автомобил до най-близкия сервиз в гр. Силистра. Участниците следва да посочат в техническото предложение в свободен текст съответствието си с настоящото изискване за технически възможности.

Условия за изпълнение на поръчката

Общите условия за изпълнението предмета на поръчката са детайлно регламентирани в документацията на обществената поръчка, и по-конкретно в приложение № 5 — техническа спецификация и в проекта на договор — приложение № 7.

Изпълнителят представя на възложителя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 /три/ на сто (3 %) от стойността на договора без ДДС под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора, като документът за гаранцията се представя при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите не по-малко от 1 (една) услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, заедно с доказателства за извършените услуги. Това се доказва със списък на услугите (попълва се в съответния раздел от ЕЕДОП), съдържащ посочване на предмета и получателя на услугата, стойностите и датите на изпълнение на услугите, заедно с доказателства за извършените услуги. В случай че се представят удостоверения, те трябва да са надлежно оформени и да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на услугата, дата и подпис на издателя и данни за контакт. Представят се заверени копия на удостоверенията за добро изпълнение, ако се извършва позоваване на такива. За целите на тази обществена поръчка под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“, следва да се разбират изпълнени дейности, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва услуга по извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване и ремонти на автомобилна техника, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства.

2. Участниците в процедурата следва да притежават внедрена система за управление на качеството — БДС EN ISO 9001:20XX или еквивалентни документи, издадени на участника — декларира се в ЕЕДОП на съответното систематично място. Сертификатите следва да са с предмет на настоящата поръчка и да са издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството съгласно чл. 64, ал. 5—8 от ЗОП. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

3. Участниците в процедурата трябва да представят заверени копия на валидни разрешителни документи, издадени от компетентни органи, предвидени в нормативната уредба, регламентираща дейностите по предмета на поръчката /при необходимост/.

4. Участниците следва да разполагат в гр. Силистра със собствена, наета или използвана на друго правно основание сервизна база с обособени сектори или работни помещения, разполагащи с необходимото техническо оборудване за изпълнение на всички дейности по реализиране на поръчката. Декларират се в ЕЕДОП /Приложение № 4/. Участникът следва да разполага с минимум 1 /един/ сервизен обект на територията на гр. Силистра, като при декларирането на обстоятелствата в ЕЕДОП следва да бъдат отразени точните координати на обектите /адрес, телефон, факс и др./, вида на съответния обект и правното основание, на което същите се използват.

5. Участниците следва да осигурят необходимата диагностична апаратура, софтуер и специализирани инструменти и приспособления за автомобилната техника. Участниците следва да посочат в техническото предложение в свободен текст съответствието си с настоящото изискване за технически възможности.

6. Участниците трябва да гарантират при необходимост осигуряването на пътна помощ на територията на гр. Силистра, на територията на област Силистра и при необходимост на територията на цялата страна на повреден автомобил до най-близкия сервиз в гр. Силистра. Участниците следва да посочат в техническото предложение в свободен текст съответствието си с настоящото изискване за технически възможности.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Възложителят не дефинира изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.



Процедура

Условия за отваряне на офертите

2018-03-19

11:00

Гр. Силистра, ул. Христо Смирненски № 2, стая №1.

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите на участниците не подлежат на отваряне в мястото на получаване.

Дата
2018-03-16
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:30

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-02-07
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

Други критерии за подбор, свързани с личното състояние на участниците:

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, по предвидения в ЗОП ред.

Възложителят може едностранно, безвиновно и без предизвестие да прекрати изпълнението на договора за възложена обществена поръчка по своя инициатива, в случай че бъде възложена централизирана поръчка със същия предмет чрез Министъра на финансите като Централен орган за обществени поръчки (ЦООП) чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) за нуждите на АСП като орган на изпълнителната власт при съобразяване с чл. 7, ал. 3 от ПМС № 385 от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Участниците в настоящата процедура могат да обжалват подлежащите на обжалване актове на възложителя по реда на раздел I от глава двадесет и седма от ЗОП в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП.

Main CPV code 50112000

Bidding information

Bidding deadline

16 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 8,281

Locations

България, Силистра

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 8,281

Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП — Силистра и ДСП на територията на област Силистра, включващо: извършване на пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно и/или вътрешно измиване и извършване на задължителен годишен технически преглед на съответните МПС, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. Детайлната техническа спецификация на обществената поръчка се съдържа в Приложение № 5 — неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Техническите характеристики и броят на автомобилите е посочен в Приложение № 6 — неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка.

Quality criterion

Отстъпка в % (проценти) от доставната цена за вложени резервни части и консумативи

30

Main site or place of performance

На територията на гр. Силистра.

Price

30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Stroud - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: 140.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Repair and maintenance services of medical equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 35.0 million Denar

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) — Southern Europe

Portugal

Value: 1.9 million Euro

United Kingdom : Edinburgh - Repair and maintenance services of pumps

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Swansea - Macadam, tarmac and tar sands

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Lift-maintenance services

Norway

Value: Not specified