This tender in no longer available.

Tender description

Целта е сключване на договор за застраховка „Каско“ на МПС, собственост на възложителя, с валидност на територията на РБ и с разширение за чужбина, с клауза „Всички рискове“, покриваща задължително пълна загуба или частична щета на МПС, в т. ч. на фабрично монтирана аудиотехника, електронно и др. оборудване в МПС, допълнително монтирана и трайно прикрепена аудиотехника, електронно и др. оборудване в МПС, както и на специализирано техн. и електронно оборудване, част от МПС със специално предназначение, необходими за извършване на специфичната дейност на възложителя, причинени от всички рискове, които не са изключени в общите условия на застрахователя, включително и изрично посочените рискове в раздел II „Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката от документацията“.

Застраховката се сключва без самоучастие на възложителя.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор

В настоящата обществена поръчка няма изисквания за икономическото и финансово състояние на участника.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата (съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 б. „б“ от ЗОП) при следното минимално изискване: да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, поне за един възложител, с обем на застрахованите моторни превозни средства да са най-малко 1 000 броя.

Бележка:

Под „дейности с предмет, сходен с този на поръчката“, следва да се разбира извършването на услуги по застраховане на сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства).

За деклариране съответствието с това изискване участникът представя попълнен ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, буква „В“, т. 1б), като декларира/посочва списък на услугите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите (сумите), обем (брой моторни превозни средства), датите и получателите на извършената услуга, независимо дали са публични или частни субекти.

За доказване съответствието с това изискване участникът представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, по образец (Приложение 8 от настоящата документация за обществена поръчка) с посочване на предмета на услугата/ите, обем (брой моторни превозни средства, без релсови), стойността (сумата), датата и получателя/ите, независимо дали са публични или частни субекти, заедно със заверени от участника копия на доказателства (референции, удостоверения и др.) за извършената/ите услуга/и, посочени в списъка съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Списък и кратко описание на условията

Участникът да притежава лиценз за извършване на застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ съгласно т. 3, буква А, раздел ІІ от Приложение № 1 на Кодекса за застраховане (за участници, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България) или да е нотифицирал Комисия за финансов надзор, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, като същото е необходимо да съдържа информация относно намерението на участника да сключва застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ съгласно т. 3, буква А, раздел ІІ от Приложение №1 на Кодекса за застраховане на територията на Република България(за участници, регистрирани като застрахователно дружество в държава — членка на ЕС).

За деклариране съответствието с това изискване участникът представя попълнен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, буква „А“, като декларира/посочва публичен регистър, в който е публикувана информацията и е видно, че участникът притежава валиден лиценз за извършване на застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ съгласно т. 3, буква А, раздел ІІ от Приложение № 1 на Кодекса за застраховане, отнасящ се за участника, регистриран като застрахователно дружество, съгласно Търговския закон на Република България или за участник, регистриран като застрахователно дружество в държава членка на — ЕС, декларира/посочва публичен регистър, в който е публикувана информацията и е видно, че е нотифицирал Комисия за финансов надзор, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, като същото е необходимо да съдържа информация относно намерението на участника да сключва застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ съгласно т. 3, буква А, раздел ІІ от Приложение № 1 на Кодекса за застраховане на територията на Република България.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП за участници, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България, заверено от участника копие на валиден лиценз за извършване на застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ съгласно т. 3, буква А, раздел ІІ от Приложение №1 на Кодекса за застраховане или за участници, регистрирани като застрахователно дружество в държава — членка на ЕС — заверено от участника актуално извлечение от регистъра на КФН за застрахователи от държави членки, от който да е видно, че участникът е нотифицирал Комисия за финансов надзор, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, като същото е необходимо да съдържа информация относно намерението на участника да сключва застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ съгласно т. 3, буква А, раздел ІІ от Приложение №1 на Кодекса за застраховане на територията на Република България.

Изисквано минимално/ни ниво/а

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата (съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 б. „б“ от ЗОП) при следното минимално изискване: да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, поне за един възложител, с обем на застрахованите моторни превозни средства да са най-малко 1 000 броя.

Изисквано минимално/ни ниво/а

В настоящата обществена поръчка няма посочени.Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Дата
2018-05-29
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
16:30
Условия за отваряне на офертите

2018-05-30

11:00

гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център, етаж 2, заседателна зала.

Отварянето на офертите се извършва публично заседание. На него могат да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.

Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-04-23
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

Main CPV code 66514110

Bidding information

Bidding deadline

29 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 3.2 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 3.2 million

Целта е сключване на договор за застраховка „Каско“ на МПС, собственост на възложителя, с валидност на територията на РБ и с разширение за чужбина, с клауза „Всички рискове“, покриваща задължително пълна загуба или частична щета на МПС, в т. ч. на фабрично монтирана аудиотехника, електронно и др. оборудване в МПС, допълнително монтирана и трайно прикрепена аудиотехника, електронно и др. оборудване в МПС, както и на специализирано техн. и електронно оборудване, част от МПС със специално предназначение, необходими за извършване на специфичната дейност на възложителя, причинени от всички рискове, които не са изключени в общите условия на застрахователя, включително и изрично посочените рискове в раздел II „Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката от документацията“.

Застраховката се сключва без самоучастие на възложителя.

Към момента на обявяване на настоящата поръчка прогнозното количество застраховани МПС, собственост на възложителя, са както следва:

— 1 146 (хиляда сто четиридесет и шест) броя моторни превозни средства с валидна застраховка „Каско“ на територията на Република България,

— 2 (два) броя моторни превозни средства с разширение на застраховка „Каско“ за чужбина.

Забележка:

a) Моторните превозни средства с разширение на застраховка „Каско“ за чужбина не се очаква да надвишат 5 (пет) броя за срока на договора, сключен по настоящата процедура.

b) Възложителят си запазва правото към момента на подписване на застрахователния договор да актуализира посочения брой МПС в раздел II „Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката“ — таблица Б1 „Списък на моторните превозни средства за сключване на застраховка „Каско” с валидност на територията на Република България, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ и таблица Б2 „Списък на моторните превозни средства за сключване на застраховка „Каско“ с разширение за чужбина, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ от документацията за обществена поръчка, в случай на промяна на броя на същите в периода от публикуване на настоящото обявление за обществена поръчка до подписването на застрахователния договор.

Description of renewals

Срокът на застрахователния договор е 60 (шестдесет) месеца и се състои от 5 (пет) последователни застрахователни периода от по 12 (дванадесет) месеца.

Additional information

За всеки пореден едногодишен застрахователен период страните ще актуализират списъка с подлежащите на застраховане МПС и застрахователната сума за всяко отделно МПС, освен за МПС, за които към датата на актуализация за съответния застрахователен период не е изтекла една година от датата на първата регистрация, за които застрахователната стойност е равна на фактурната стойност с включен ДДС.

Main site or place of performance

Териториалният обхват е валиден на територията на Република България, държавите — членки на ЕС, и държавите извън ЕС, членки на международното споразумение „Зелена карта“ за МПС.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Pension services

Ireland

Value: 625,000 Euro

Norway : Oslo - Government employee pension schemes

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Liverpool - Miscellaneous services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 380.0 million Pound Sterling

Sweden : Stockholm - Insurance services

Sweden

Value: 40.0 million Swedish Krona

United Kingdom : Leicester - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Banking services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Inderøy - Electric vehicles

Norway

Value: Not specified