This tender in no longer available.

Tender description

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z uzyskaniem prawomocnych decyzji – o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

a) Zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego (około 40 lokali mieszkalnych) z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z uzyskaniem wymaganych decyzji w Białymstoku przy ul. Wiadukt (działka o nr geodezyjnym 30/23 obręb 22 m. Białystok),

b) Zadanie nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego (około 32 lokali mieszkalnych) z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z uzyskaniem wymaganych decyzji w Przasnyszu przy ul. Wojskowej 20 (działka o nr geodezyjnym 668/241 obręb 1 m. Przasnysz).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zgodne z SIWZ i projektem umowy.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych – (w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz zagospodarowania terenu) odpowiadających swoim rodzajem i charakterem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. opracowań z zakresu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2012 poz. 1289) o łącznej wartości (suma wartości co najmniej dwóch dokumentacji) nie niższej jak 140 000,00 PLN brutto (sto czterdzieści tysięcy złotych brutto). Zamawiający dopuszcza, aby w ramach jednej usługi (umowy) Wykonawca wykonał więcej niż jedną kompleksową dokumentację projektową wskazaną powyżej – dotyczy zadania nr 1 i 2.

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia publicznego tj. posiadającymi wymagane uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń, w branży:

a. architektonicznej;

b. konstrukcyjno-budowlanej;

c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych;

d. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

— minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia z każdej branży. Zamawiający dopuszcza by jedna osoba posiadała więcej niż jedno uprawnienie do projektowania w w/w branżach – dotyczy zadania nr 1 i 2.

Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-08-09

11:00

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn, parter, pok. 113 (kancelaria Oddziału).

Czas lokalny
10:00
Data
2018-08-09
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-29
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

a) 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – dla części zamówienia nr 1 – Białystok.

b) 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – dla części zamówienia nr 2 – Przasnysz.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności od wyboru dokonanego przez Wykonawcę)

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto umowy, w zakresie zamówienia podstawowego, w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławcze

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

https://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71220000

Bidding information

Bidding deadline

9 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Olsztyn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego w Białymstoku

Value

PLN Not specified

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego w Białymstoku

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego (około 40 lokali mieszkalnych) z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z uzyskaniem wymaganych decyzji w Białymstoku przy ul. Wiadukt (działka o nr geodezyjnym 30/23 obręb 22 m. Białystok).

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, który będzie realizowany stosownie do potrzeb, do końca realizacji inwestycji,

b) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów (ZKZ), oraz jego aktualizację po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót.

Main site or place of performance

Miasto Białystok.

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego w Przasnyszu

Value

PLN Not specified

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego w Przasnyszu

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego (około 32 lokali mieszkalnych) z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z uzyskaniem wymaganych decyzji w Przasnyszu przy ul. Wojskowej 20 (działka o nr geodezyjnym 668/241 obręb 1 m. Przasnysz).

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, który będzie realizowany stosownie do potrzeb, do końca realizacji inwestycji,

b) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów (ZKZ), oraz jego aktualizację po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót.

Main site or place of performance

Miasto Przasnysz

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction economics services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Mechanical engineering services

Ireland

Value: 9.5 million Euro

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Advisory Support to PAS Team under MEF PASSA 2

Luxembourg

Value: 915,410 Euro

Ireland : Waterford - Design consultancy services

Ireland

Value: 45,000 Euro

Norway : Trondheim - Environmental management

Norway

Value: 10.9 million Norwegian Krone

Ireland : Swords - Architectural design services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Oslo - Financial market regulatory services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone