This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z pracami porządkowymi terenów zewnętrznych w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie oraz w podległych Placówkach Terenowych, a także usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków przez uprawnione osoby, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia, Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku
Warunki realizacji umowy
Zgodnie z zapisami pkt 16) SIWZ.
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-11-19

10:15

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.11.2018 r. o godzinie 10:15 w sali konferencyjnej pok. nr 201 – II piętro Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, POLSKA

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Data
2018-11-19
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium odpowiednio dla oferowanej części zamówienia, przy czym:

1.1. dla części 1– 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),

1.2. dla części 2 – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych),

1.3. dla części 3 – 2 500,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

1.4. dla części 4 – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych),

1.5. dla części 5 – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),

1.6. dla części 6 – 6 500,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych),

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587706

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postepu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:

— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

— w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

— 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-10-08
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 90919200

Bidding information

Bidding deadline

19 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 934,920

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych

Value

PLN 127,200

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z pracami porządkowymi terenów zewnętrznych, a także usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków przez uprawnione osoby w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie oraz Placówkach Terenowych KRUS w Błoniu, Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie, Wołominie, Żyrardowie i Sochaczewie.

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych

Value

PLN 142,080

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z pracami porządkowymi terenów zewnętrznych, a także usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków przez uprawnione osoby w Placówkach Terenowych KRUS w Ciechanowie, Pułtusku, Żurominie, Płońsku I Mławie.

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych

Value

PLN 101,760

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z pracami porządkowymi terenów zewnętrznych, a także usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków przez uprawnione osoby w Placówkach Terenowych KRUS w Płocku, Gostyninie, Sierpcu i Wyszogrodzie.

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych

Value

PLN 138,120

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z pracami porządkowymi terenów zewnętrznych, a także usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków przez uprawnione osoby w Placówkach Terenowych KRUS w Ostrołęce, Makowie Mazowieckim, Myszyńcu, Ostrów Mazowiecka, Przasnyszu i Wyszkowie.

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych

Value

PLN 208,800

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z pracami porządkowymi terenów zewnętrznych, a także usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków przez uprawnione osoby w Placówkach Terenowych KRUS w Siedlcach, Garwolinie, Łosicach, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie.

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych

Value

PLN 216,960

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z pracami porządkowymi terenów zewnętrznych, a także usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków przez uprawnione osoby w Placówkach Terenowych w Radomiu, Białobrzegach, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysuchej i Zwoleniu.

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Ireland : Clonmel - Environmental issues consultancy services

Ireland

Value: 210,000 Euro

United Kingdom : Belfast - Gully cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Ireland : Trim - Surveying services

Ireland

Value: 750,000 Euro

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Street-cleaning and sweeping services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Environmental issues consultancy services

Ireland

Value: 500,000 Euro