This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa krajowych łączy sieci ETH L2 o przepływności określonej dla poszczególnych relacji w Załączniku nr 1 do SIWZ wraz z dostawą sprzętu. Szczegółowy opis relacji, parametry łączy, zaleceń technicznych, wykazu ilościowego sprzętu zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy
Wykaz i krótki opis warunków
Nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności)

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-08-21
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
13:00
Warunki otwarcia ofert

2018-08-21

13:15

KWP w Bydgoszczy, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Iławska 1, 85-090 Bydgoszcz

Otwarcie ofert jest jawne.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Informacje dodatkowe

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00 PLN /słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100/. Pozostałe wymagania dot. wadium zgodnie z rozdz. IX SIWZ.

2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy).

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

7. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy.

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: oświadczenia lub dokumenty o których mowa w § 5

Rozporządzenia.

9. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

Dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia składa dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w §

7 Rozporządzenia.

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt. 1 Rozporządzenia składa dokument, na zasadach określonych w § 8 Rozporządzenia.

12. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert (sekcja IV.2.6 ogłoszenia).

13. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, która można wprowadzić do Ogłoszenia pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

14. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

— „jednolity europejski dokument zamówienia” sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016),

— Zobowiązanie (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

— Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy wykonawcę/wykonawców reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz dane mocodawcy (wykonawcy) i pełnomocnika, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy(-ów). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w formie pisemnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań UZP

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-10
Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu V Ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Main CPV code 64200000

Bidding information

Bidding deadline

21 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 3.4 million

Locations

Polska, Bydgoszcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 3.4 million

Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie pełnego dostępu 53 jednostek terenowych Policji wymienionych w Tabeli nr 1 (Załącznik nr 1 do SIWZ) do usług oferowanych przez eksploatowane krajowe systemy teleinformatyczne Policji.

Award criteria

Czas usunięcia awarii

20

Termin uruchomienia łączy

20

60

Additional information

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz 1126)

Main site or place of performance

Województwo kujawsko-pomorskie

SIMILAR TENDERS

Switzerland : Bern - Track rails

Switzerland

Value: Not specified

United Kingdom : Carlisle - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Museum-exhibition services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Co Donegal - Environmental engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Greece : Heraklion - Environmental impact assessment for construction

Greece

Value: 2.3 million Euro

United Kingdom : Worcester - Security, fire-fighting, police and defence equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 94.0 million Norwegian Krone