This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 17 900 000 PLN (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamawiający do SIWZ dołącza „Istotne postanowienia umowy” - załącznik nr 6 do SIWZ,w której zostały określone warunki, jakie zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą. Możliwości wprowadzenia zmian do umowy zostały określone w pkt XVI.3 SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże, że posiada doświadczenie w zakresie:

Wykonania lub wykonywania co najmniej 3 usług obejmujących udzielenie kredytu.

Warunek musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawca) samodzielnie. Natomiast w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia samodzielnie jeden z tych podmiotów.

Dokument:

— wykaz usług określonych w pkt V.1.3. SIWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Wykaz i krótki opis warunków

Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Dokument:

Zezwolenie określone w pkt V.1.2. SIWZ na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-09-19

10:15

Urząd Miasta Dzierżoniowa, Rynek 1, pok. nr 14 - Sala Konferencyjna.

Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

Data
2018-09-19
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-08
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587800

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia

Przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje prawo

Do wniesienia odwołania (art. 180-198), a także pozostałe środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy w postaci skargi do sądu (art. 198 a - 198 g).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Tryb - przetarg nieograniczony. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta musi zawierać:

1. Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta Wykonawcy”;

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Ww. dokument należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków składa zobowiązanie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i ustawie. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

4) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do: złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ zgodnie z zapisami pkt VII SIWZ;

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik - w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność

Z oryginałem.

2. Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców nt. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji

Z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

O której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

3. Dokumenty składane tylko przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 to jest:

1) Dokumenty wymienione w pkt VI.2 lit. a) do h) SIWZ.

2) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału

W postępowaniu w związku z udostępnieniem swoich zasobów przez inny podmiot, (jeżeli dotyczy). Należy je złożyć w oryginale lub mogą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych). Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu składania ofert. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp zgodnie z pkt Va SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587800

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 66113000

Bidding information

Bidding deadline

19 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 4.0 million

Locations

Polska, Dzierżoniów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 4.0 million

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 17 900 000 PLN (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.

3. Odsetki od kredytu naliczane będą od pierwszego dnia uruchomienia kredytu.

4. Karencja w spłacie rat kredytu wraz z odsetkami: do 30.3.2019 r.

5. Spłata rat kapitałowych następować będzie w 59 równych ratach kwartalnych po 298 332,50 PLN każda, ostatnia rata w wysokości 298 382,50 PLN.

6. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych następować będzie kwartalnie w ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał począwszy od 31.3.2019 r. do 31.12.2033.

7. Zobowiązania z tytułu odsetek naliczane będą wg. oprocentowania opartego na zmiennej stawce WIBOR dla złotowych depozytów 3 miesięcznych na rynku międzybankowym z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym naliczane będą odsetki, powiększonej o marżę wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.

8. Marża wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania. Odsetki malejące.

9. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok obrachunkowy liczy 365 dni a w przypadku roku przestępnego 366 dni od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego spłatę.

10. Jeżeli termin płatności rat kredytowo-odsetkowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy – spłata następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W grudniu spłata rat nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

11. Przewidywany termin wykorzystania kredytu (wyłącznie dla celów obliczeniowych):

— 31.10.2018 r. – 17 900 000,00 PLN.

12. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego Zamawiającego.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1) zmniejszenia wykorzystania kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat;

2) renegocjacji kwot i terminów spłat kapitału.

3) wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

14. Dopuszcza się możliwość refinansowania wydatków inwestycyjnych poniesionych przez zamawiającego przed terminem podpisania umowy o udzielenie kredytu.

15. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

16. Przed podpisaniem umowy Wykonawcza przedłoży do akceptacji Zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ.

17. Wykonawca pod rygorem wykluczenia oferty wnosi wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych zł 00/100).

Main site or place of performance

Dzierżoniów

End

2033-12-31

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Financial and insurance services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Media Analysis Services for the European Commission

Belgium

Value: 13.0 million Euro

United Kingdom : Glasgow - Pipes and fittings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 17.6 million Pound Sterling

Germany : Munich - Miscellaneous special-purpose machinery

Germany

Value: Not specified

Norway : Oslo - Company health services

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Novaci - Rubber products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 800,000 Euro

United Kingdom : Gloucester - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210.0 million Pound Sterling