This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej kwoty 7 000 000,00 PLN.

Kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

Przewidywane uruchomienie kredytu nastąpi w październiku 2018 roku z możliwością zmiany.

Kredyt będzie wykorzystany do 31.12.2018 r.

Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwartalnych tj do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia według harmonogramu, o którym mowa w art. 3 § 1 ust. 6 SIWZ.

Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty większej kwoty kapitału niż wynika to z harmonogramu bez dodatkowych prowizji i opłat.

Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia okresu spłaty kwoty kapitału niż wynika to z harmonogramu bez dodatkowych prowizji i opłat.

Okres karencji do 29 września 20189 roku.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy określone zostały w Rozdziale III SIWZ, tj. we wzorze realizacji umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Wykaz i krótki opis warunków

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876, 2361, 2491, z 2018 r. poz. 62, 106, 138) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – tylko w przypadku gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej Zamawiający żąda: aktualnego zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876, 2361, 2491, z 2018 r. poz. 62, 106, 138) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – tylko w przypadku gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-05-09

12:15

Urząd Miejski, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, Sala Konferencyjna.

Data
2018-05-09
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 – 8 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda dokumentów określonych w SIWZ.

3. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

4. Wykonawca do Oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ustawy-Pzp Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. Wykonawca, składając ofertę na dwie części może złożyć jeden JEDZ. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia w części IV:

„Kryteria kwalifikacji” jedynie punktu a: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie musi wypełniać sekcji A, B, C i D.

5. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego aktualnego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę stosuje się kurs z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie). Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) przy spełnieniu wymogów określonych w ust. 5. Odwołania i wszelką korespondencję związaną z odwołaniem przekazuje się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksem.

7. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

8. Zamawiający prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres: [email protected] i [email protected]

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego.

10. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz.

Fax: 29 777 52 59.

Korespondencję mailem (skan pisma) należy przesyłać na oba adresy e-mail. W tytule należy wpisać numer postępowania IR.271.1.9.2018.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 66113000

Bidding information

Bidding deadline

9 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Tłuszcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej kwoty 7 000 000,00 PLN.

2. Kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

4. Przewidywane uruchomienie kredytu nastąpi w październiku 2018 roku z możliwością zmiany.

5. Kredyt będzie wykorzystany do 31.12.2018 r.

6. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwartalnych tj do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia według harmonogramu, o którym mowa w art. 3 § 1 ust. 6 SIWZ.

7. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty większej kwoty kapitału niż wynika to z harmonogramu bez dodatkowych prowizji i opłat.

8. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia okresu spłaty kwoty kapitału niż wynika to z harmonogramu bez dodatkowych prowizji i opłat.

9. Okres karencji do 29 września 20189 roku.

10. Kredyt będzie spłacany z wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2018-2030 zaś odsetki w latach 2013-2033.

11. Kredyt będzie uruchamiany na rachunek gminy i nie będzie rozliczany z bankiem.

12. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanko wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

13. Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Prawa Bankowego, jednakże Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie at. 777 pkt 5 kpc.

14. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie kwartalnie na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał począwszy od kwartału w którym kredyt zostanie uruchomiony.

15. Odsetki naliczane będą według stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Marża banku jest wiążąca w całym okresie kredytowania.

16. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu, wysokość odsetek i ewentualnej prowizji bankowej będzie wynikała z wartości wykorzystanego kredytu.

17. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 28.2.2018 roku.

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

End

2033-12-31

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Printing and delivery services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 495,000 Pound Sterling

United Kingdom : Swindon - Security services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 270,000 Pound Sterling

Portugal : Lisbon - A Functional Study Developing a Risk-Based Assessment Tool for MASS (RBAT MASS)

Portugal

Value: 1.2 million Euro

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: 140.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 90.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Telecommunications services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Røyken - Sacks and bags

Norway

Value: Not specified