This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. i w KOGENERACJA S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w zakresie kanałów spalin, klap, instalacji powietrza zaporowego, wentylatorów WWS, absorbera, zbiorników głównych, instalacji z TWS, kompensatorów gumowych, armatury, układu podawania środka antypiennego, układu transportu gipsu, silosu wapna, układu rozładunku kamienia wapiennego, mieszadeł, instalacji oczyszczania ścieków;

b) Instalację deNOX w zakresie instalacji przykotłowej SCR i SNCR, stacji rozładunku i magazynowania reagenta instalacji odpopielania;

c) Elektrofiltry.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zamawiający będzie oczekiwał zawarcia umowy zgodnie z wzorem, który zostanie określony w SIWZ opracowanym na dalszym etapie postępowania przetargowego.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia dla każdej części mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej w tym:

1) Posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) dla każdej z części przedmiotu zamówienia. W przypadku ubiegania się o zamówienie dla więcej niż jednej części wymagana suma ubezpieczenia nie powinna być niższa niż iloczyn kwoty 2 000 000,00 PLN i liczby części, o którą ubiega się Wykonawca.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia dla każdej z części zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w tym:

1) posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zadań przy montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej lub innych substancji niebezpiecznych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,

2) posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zadań przy montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji SCR lub SNCR lub IMOS lub oczyszczania ścieków w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,

3) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje przy instalacjach z TWS, PP, PE,

4) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych,

5) dysponują wyposażonym warsztatem mechanicznym w odległości gwarantującej właściwe pod względem zakresu i terminu wykonanie prac.

Wykaz i krótki opis warunków

1.O udzielenie zamówienia dla każdej części zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 pkt12-23 Pzp oraz art.24 ust.5 pkt1,2,4,8 Pzp z wyłączeniem art.24 ust.1 pkt13 lit.d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt13 lit.d Pzp.

3.Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Oświadczenie, o którym mowa w pkt.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”.

5.Wraz z wnioskiem i oświadczeniem wstępnym należy złożyć aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających m.in. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w tym:

1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt1Pzp

5)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w związku z art.24 ust.1 pkt15Pzp)

6)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w związku z art.24 ust.1 pkt22 Pzp)

7)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

6.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie warunku dotyczącego prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie - zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykaz usług polegających na montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej lub innych substancji niebezpiecznych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,

2) wykaz usług polegających na montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji SCR lub SNCR lub IMOS lub oczyszczania ścieków w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,

3) Oświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca:

• dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje przy instalacjach z TWS, PP, PE,

• dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych,

• dysponuje wyposażonym warsztatem mechanicznym w odległości gwarantującej właściwe pod względem zakresu i terminu wykonanie prac.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) w odniesieniu do każdej części zamówienia.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-06-25
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art.54 w zw. z art.134 ust.1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm), zwaną dalej „Pzp”.

2. PGE Energia Ciepła S.A., jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiających.

3. Wzór wniosku o dopuszczenie do negocjacji z ogłoszeniem wraz z załącznikami dostępny jest bezpłatnie na stronie: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) zostanie udostępniona bezpłatnie na stronie: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.p na dalszym etapie postępowania.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany Umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach, które zostaną określone na dalszym etapie postępowania przetargowego we wzorze umowy stanowiącym część SIWZ.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.

7. Przewidywany jest jeden etap negocjacji.

8. Zamawiający nie przewidują zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający nie zmierzają ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

10. Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wybranym w toku postępowania, w przypadku zawierania umowy dla części I obejmującej prace w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie lub części III obejmującej prace w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże lub części IV obejmującej prace w KOGENERACJA S.A., Zamawiający będzie wymagał posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN. Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wybranym w toku postępowania, w przypadku zawierania umowy dla części II obejmującej prace w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku, Zamawiający będzie wymagał posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę nie mniejszą niż 8 000 000,00 PLN.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-05-25
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7. i 8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Main CPV code 50531100

Bidding information

Bidding deadline

25 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Value

PLN Not specified

Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. i w KOGENERACJA S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w zakresie kanałów spalin, klap, instalacji powietrza zaporowego, wentylatorów WWS, absorbera, zbiorników głównych, instalacji z TWS, kompensatorów gumowych, armatury, układu podawania środka antypiennego, układu transportu gipsu, silosu wapna, układu rozładunku kamienia wapiennego, mieszadeł, instalacji oczyszczania ścieków;

b) Instalację DeNOx w zakresie instalacji przykotłowej SCR i SNCR, stacji rozładunku i magazynowania reagenta instalacji odpopielania.

Cost criterion

łączny szacunkowy koszt prac w okresie obowiązywania umowy

100

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie nie większej niż 6 dla danej części z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 6 (słownie: sześć) dla danej części, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych dla danej części 6 Wykonawców, którzy wykonali większą liczbę zadań przy montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej lub innych substancji niebezpiecznych lub zadań przy montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji SCR lub SNCR lub IMOS lub oczyszczania ścieków (powyżej wymaganych) w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium selekcji na ostatnim 6 miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu postępowania będzie więcej niż 1 (słownie: jeden) wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu postępowania wszystkich Wykonawców spełniających te kryteria.

4. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia

Maximum number

6

Envisaged minimum number

1

Main site or place of performance

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1.

Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Value

PLN Not specified

Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. i w KOGENERACJA S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w zakresie kanałów spalin, klap, instalacji powietrza zaporowego, wentylatorów WWS, absorbera, zbiorników głównych, instalacji z TWS, kompensatorów gumowych, armatury, układu podawania środka antypiennego, układu transportu gipsu, silosu wapna, układu rozładunku kamienia wapiennego, mieszadeł, instalacji oczyszczania ścieków;

b) Instalację DeNOx w zakresie instalacji przykotłowej SCR i SNCR, stacji rozładunku i magazynowania reagenta instalacji odpopielania;

c) Elektrofiltry.

Cost criterion

łączny szacunkowy koszt prac w okresie obowiązywania umowy

100

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie nie większej niż 6 dla danej części z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 6 (słownie: sześć) dla danej części, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych dla danej części 6 Wykonawców, którzy wykonali większą liczbę zadań przy montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej lub innych substancji niebezpiecznych lub zadań przy montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji SCR lub SNCR lub IMOS lub oczyszczania ścieków (powyżej wymaganych) w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium selekcji na ostatnim 6 miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu postępowania będzie więcej niż 1 (słownie: jeden) wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu postępowania wszystkich Wykonawców spełniających te kryteria.

4. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia

Maximum number

6

Envisaged minimum number

1

Main site or place of performance

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział w Rybniku - 44-207 Rybnik ul. Podmiejska.

Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże (EC Gdańsk i EC Gdynia)

Value

PLN Not specified

Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże (EC Gdańsk i EC Gdynia)

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. i w KOGENERACJA S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w zakresie kanałów spalin, klap, instalacji powietrza zaporowego, wentylatorów WWS, absorbera, zbiorników głównych, instalacji z TWS, kompensatorów gumowych, armatury, układu podawania środka antypiennego, układu transportu gipsu, silosu wapna, układu rozładunku kamienia wapiennego, mieszadeł, instalacji oczyszczania ścieków;

b) Instalacji DeNOx w zakresie instalacji przykotłowej SCR i SNCR, stacji rozładunku i magazynowania reagenta instalacji odpopielania.

Cost criterion

łączny szacunkowy koszt prac w okresie obowiązywania umowy

100

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie nie większej niż 6 dla danej części z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 6 (słownie: sześć) dla danej części, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych dla danej części 6 Wykonawców, którzy wykonali większą liczbę zadań przy montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej lub innych substancji niebezpiecznych lub zadań przy montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji SCR lub SNCR lub IMOS lub oczyszczania ścieków (powyżej wymaganych) w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium selekcji na ostatnim 6 miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu postępowania będzie więcej niż 1 (słownie: jeden) wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu postępowania wszystkich Wykonawców spełniających te kryteria.

4. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia

Maximum number

6

Envisaged minimum number

1

Main site or place of performance

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże - 80-867 Gdańsk, ul. Swojska 9;

• Elektrociepłownia Gdańska EC2 - 80-555 Gdańsk ul. Wiślna 6;

• Elektrociepłownia Gdyńska EC3 - 81-036 Gdynia ul. Pucka 11.

Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w ZEW Kogeneracja S.A.

Value

PLN Not specified

Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w ZEW Kogeneracja S.A.

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie robót serwisowych planowych i awaryjnych na instalacjach oczyszczania spalin (DeSOx, DeNOx), zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. i w KOGENERACJA S.A. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w zakresie kanałów spalin, klap, instalacji powietrza zaporowego, wentylatorów WWS, absorbera, zbiorników głównych, instalacji z TWS, kompensatorów gumowych, armatury, układu podawania środka antypiennego, układu transportu gipsu, silosu wapna, układu rozładunku kamienia wapiennego, mieszadeł, instalacji oczyszczania ścieków;

b) Instalację DeNOx w zakresie instalacji przykotłowej SCR i SNCR, stacji rozładunku i magazynowania reagenta instalacji odpopielania.

Cost criterion

łączny szacunkowy koszt prac w okresie obowiązywania umowy

100

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie nie większej niż 6 dla danej części z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 6 (słownie: sześć) dla danej części, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych dla danej części 6 Wykonawców, którzy wykonali większą liczbę zadań przy montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej lub innych substancji niebezpiecznych lub zadań przy montażu lub pracach utrzymaniowych lub remoncie instalacji SCR lub SNCR lub IMOS lub oczyszczania ścieków (powyżej wymaganych) w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium selekcji na ostatnim 6 miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu postępowania będzie więcej niż 1 (słownie: jeden) wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu postępowania wszystkich Wykonawców spełniających te kryteria.

4. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia

Maximum number

6

Envisaged minimum number

1

Main site or place of performance

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - 50-220 Wrocław ul. Łowiecka 24.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ballymena - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Durham - Vehicle towing-away services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Cranes

Norway

Value: Not specified

Norway : Norheimsund - Maintenance and repair of reprographic machinery

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Ventilation installation work

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Paints

Ireland

Value: 200,000 Euro