Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, kompleksowego wykonania zabudowy, wyposażenia, transportu, montażu i demontażu, magazynowania i obsługi modułowego stoiska wystawienniczego o powierzchni maksymalnej 30 m

2

.

2. Przedmiot zamówienia opisany został w SOPZ – załączniku nr 1 do SIWZ wraz z zał. nr 1a – 1c oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 044-096401

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-12
Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć (pkt 1, 3-6 dot. również podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca):

1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

2.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

3.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SIWZ;

4.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.zobowiązanie podmiotu trzeciego oddania się do dyspozycji, jeśli powołuje się na jego zasoby,

8.wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

Pkt 3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

Pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, oba wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 składa dokument, o którym mowa powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Main CPV code 79956000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

15 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 594,162

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 594,162

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, kompleksowego wykonania zabudowy, wyposażenia, transportu, montażu i demontażu, magazynowania i obsługi modułowego stoiska wystawienniczego o powierzchni maksymalnej 30 m

2

. Zamawiający wymaga, aby stoisko spełniało wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i było zaprojektowane z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Przedmiot zamówienia opisany został w SOPZ – załączniku nr 1 do SIWZ wraz z zał. nr 1a oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Additional information

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi, którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 3 500 PLN. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Main site or place of performance

Rzeczpospolita Polska.

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji co do długości trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o okres kolejnych 12 miesięcy na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Wykonawcy minimum na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji dwukrotnie, co oznacza, że umowa może zostać przedłużona o łączny okres najwyżej 24 miesięcy. W razie skorzystania z prawa opcji usługi będą wykonywane na zasadach przewidzianych dla pierwszego roku wykonywania usługi.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje prawo opcji co do liczby wydarzeń w ciągu roku. W ramach 12 miesięcy obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do obsługi 6 wydarzeń. W ramach prawa opcji istnieje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia o kolejne wydarzenia, jednak nie więcej niż 6 w ramach danego roku.

Quality criterion

Projekt aplikacji VR

10

Price

60

Yes

Projekt "Live in Pomerania", umowa o dofinansowanie: RPPM.02.05.00-22-0001/16-00

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Chester - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Sweden : Stockholm - Evaluation consultancy services

Sweden

Value: 1.5 million Swedish Krona

United Kingdom : Belfast - Training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 359,200 Pound Sterling

United Kingdom : Darlington - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Hotel meeting and conference services

Ireland

Value: 280,000 Euro

United Kingdom : Omagh - Taxi services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300.0 million Pound Sterling