This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest promocja polskiej gospodarki poprzez organizację stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowo-wystawienniczych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży Jachtów i Łodzi w latach 2018-2019, obejmująca zaprojektowanie, budowę, demontaż i obsługę polskich stoisk informacyjno-promocyjnych.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2017/S 237-492781

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz IWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-02-12
Informacje dodatkowe

1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia do wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Zamówienie określone w ust. 1 będzie polegało na wykonaniu podobnych usług do zamówienia podstawowego określonych w rozdziale III IWZ. 3. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w SOPZ i w Umowie. 4. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych. 5. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 usług, z których każda obejmowała łącznie wykonanie:

1) projektu stoisk targowych;

2) wykonanie elementów konstrukcji stoiska w tym ich montażu i demontażu oraz kompleksowej obsługi stoiska targowego, szczególnie w zakresie obsługi technicznej i obsługi audiowizualnej, podczas międzynarodowych imprez targowych, w tym przynajmniej dwie za granicą (w ramach usługi Wykonawca musiał zapewnić np. obsługę asystencką, obsługę hostess, obsługę cateringową);

— Każda z usług była realizowana na powierzchni co najmniej 40 m

2

, o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda.

3. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym:

1) przynajmniej jedną osobą, która będzie zajmowała stanowisko Koordynatora Projektu – posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami zespołu pracowników w co najmniej 5 zamówieniach, które obejmowały zabudowę, wyposażenie i obsługę powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych imprezach targowych, w tym przynajmniej trzech za granicą; posługującą się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację. W toku realizacji zadania, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości lub innych trudności w realizacji zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę Koordynatora Projektu, a Wykonawca zobowiązuje się taki wniosek uwzględnić;

2) ekspertem z branży jachtów i łodzi, który w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert zdobył doświadczenie w branży jachtów i łodzi, na stanowisku kierowniczym lub w charakterze konsultanta lub eksperta, w ośrodkach badawczych lub organizacjach branżowych lub stowarzyszeniach lub placówkach edukacyjnych lub jako dziennikarz w mediach branżowych i posiadającego znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację werbalną.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 79950000

Bidding information

Bidding deadline

15 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zrealizuje Przygotowanie 11 stoisk informacyjno-promocyjnych na następujących imprezach targowo-wystawienniczych (dalej zwanych „targami”) o wskazanej minimalnej powierzchni wystawienniczej:

1) Boot Dusseldorf 2018 - Dusseldorf, Niemcy (20-28.1.2018), 40 m

2

;

2) Boot Dusseldorf 2019 - Dusseldorf, Niemcy (styczeń 2019), 40 m

2

;

3) METS Marine Equipment Trade Show Amsterdam 2018 - Amsterdam, Holandia (13-15.11.2018), 24 m

2

;

4) METS Marine Equipment Trade Show Amsterdam 2019 - Amsterdam, Holandia (listopad 2019), 24m

2

;

5) Sjoen For alle- Norwegian International Boat Show 2019 - Lillestrom, Norwegia (marzec 2019), 24m

2

;

6) Miami International Boat Show 2018 - Miami, USA (15-19.2.2018), 24 m

2

;

7) Miami International Boat Show 2019 - Miami, USA (luty 2019), 24 m

2

;

8) Dubai International Boat Show 2018 - Dubaj, ZEA (27.2–3.3.2018), 24 m

2

;

9) Dubai International Boat Show 2019 - Dubaj, ZEA (luty/marzec 2019), 24 m

2

;

10) Sydney International Boat Show 2018 - Sydney, Australia (3-7.8.2018), 24 m

2

;

11) Sydney International Boat Show 2019 - Sydney, Australia (sierpień 2019), 24 m

2

2. Wykonawca zrealizuje następujące działania:

1) Budowa i organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych na powierzchni ekspozycyjnej wskazanej i udostępnionej przez Zamawiającego;

2) Zaprojektowanie stoisk informacyjno-promocyjnych, promujących polski przemysł jachtów i łodzi na wskazanych powyżej targach zagranicznych. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia projektu każdego stoiska na 100 dni przed terminem wydarzenia celem uzyskania akceptacji projektu w Ministerstwie Rozwoju. Warunek ten nie dotyczy targów organizowanych w I kwartale 2018 r. kiedy to czas poprzedzający wydarzenie jest krótszy niż 100 dni;

3) Wykonanie zabudowy oraz zapewnienie wyposażenia powierzchni wystawienniczej (zwanej dalej „stoiskami”) na poszczególnych targach w ramach powierzchni ekspozycyjnej wskazanej w ust. 2;

4) Demontaż stoiska po zakończeniu imprezy targowej zgodnie z warunkami organizatora targów;

5) Kompleksowa obsługa stoisk w następującym zakresie:

• Zapewnienie obsługi merytorycznej eksperta branżowego na stoisku,

• Zapewnienie oprawy audiowizualnej, w tym obsługę prezentacji filmu w technologii Video 360 na specjalnych okularach do jednoczesnego oglądania przez 3 osoby,

• Zapewnienie serwisu kawowo-herbacianego oraz poczęstunku na stoiskach,

• Zapewnienie obsługi technicznej stoisk,

• Zapewnienie kompleksowego ubezpieczenia stoisk, w tym wyposażenia i personelu obsługującego stoiska,

• Zrealizowanie działań kreatywnych na stoisku w formie wirtualnych animacji z wykorzystaniem, użyczonych przez Zamawiającego, piramid holograficznych poprzez dostarczenie na stoisko, uruchomienie oraz serwis i obsługę piramid holograficznych przez wszystkie dni targowe. Sprzęt, wraz z instrukcją użytkowania zostanie przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Opis poglądowy piramidy holograficznej stanowi Załącznik nr 3 do SOPZ.

• Spedycję na stoiska targowe wskazanych przez Zamawiającego materiałów z Polski.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do IWZ.

Main site or place of performance

Dusseldorf, Niemcy.

Amsterdam, Holandia.

Lillestrom, Norwegia.

Miami, USA.

Dubaj, ZEA.

Sydney, Australia.

Yes

9. Zamówienie zrealizowane jest w ramach projektu:: "promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” POIR.03.03.02-00-0001/15.

SIMILAR TENDERS

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro

Norway : Oslo - Access control system

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Hamar - Furnishing

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sale - Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Public relations services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified