This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Systemu opomiarowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej, dostawa oraz montaż 25 szt. deszczomierzy, integracja z systemem SCADA Zamawiającego.

Zakres projektu można podzielić na następujące etapy:

• Wykonanie projektu technicznego,

• Dostawa wraz z montażem 52 szt. urządzeń do pomiarów poziomu ścieków w kolektorach ogólnospławnych na terenie Miasta Krakowa,

• Dostawa wraz z montażem 5 szt. przepływomierzy do pomiaru przepływu w kolektorach zamkniętych,

• Dostawa wraz z montażem 25 szt. deszczomierzy wagowych na terenie Miasta Krakowa,

• Integracja z realizowanym systemem istniejących 2 stacji pogodowych Zamawiającego,

• Integracja wszystkich zabudowanych przez Wykonawcę urządzeń z systemem SCADA Zamawiającego.

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III- OPZ (opis przedmiotu zamówienia).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały opisane w SIWZ wraz z załącznikami.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:

a) posiada łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 (słownie: jeden milion) PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, sytuacja ekonomiczna lub finansowa oceniana będzie w następujący sposób. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt.9.3.2) lit. a) i b) będzie dokonywana łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1.) Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:

a) System zdalnego monitoringu poziomu lub przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej składający się z co najmniej 10 pkt z transmisją do systemu SCADA,

b) Zrealizował kompletny pkt pomiarowy w kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej z transmisją danych w czasie rzeczywistym w oparciu o sieć światłowodową do systemu SCADA,

c) Wdrożył co najmniej 1 aplikację operatorską dla zarządzania oraz analizowania danych dla deszczomierzy.

d) Dostarczył co najmniej 10 szt. deszczomierzy wagowych i zintegrował je z wraz z integracją z aplikacją operatorską.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi łącznie spełniać warunek określony powyżej w punktach od a) do d) może go spełniać na podstawie różnych umów/kontraktów, ale obejmujących co najmniej jeden z punktów od a) do d).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zrealizowanie zamówienia Zamawiający oceniać będzie spełnienie powyższego warunku łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.) Wykonawca musi wykazać, że osoby skierowane do wykonania zamówienia, odpowiedzialne za jego realizację, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego.

1. Kierownik Projektu – posiadający 5 lat doświadczenia w zakresie zarządzania projektami polegającymi na tworzeniu systemów zdalnego monitoringu poziomu lub przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej składających się z co najmniej 10 pkt pomiarowych z transmisją do systemu SCADA,

2. Specjalista ds. integracji

Posiadający minimum 5 lat doświadczenia w zakresie integracji urządzeń z systemem SCADA.

3. Specjalista ds. deszczomierzy

Posiadający minimum 5 lat doświadczenia w zakresie:

• Przygotowaniu założeń dla sieci pomiarów opadów w celu monitoringu miejskiego pola opadowego.

• Przeprowadzeniu weryfikacji i kalibracji systemu deszczomierzy pracujących w miejskiej sieci monitoringu pola opadowego złożonej z przynajmniej10 deszczomierzy wagowych,

• Eksploatacji sieci deszczomierzy.

Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć w/w personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Zamawiający nie zezwala na łączenie stanowisk.

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 9.3.

9.2. Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa

W art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

Na podstawie art. 133 ust. 4 Ustawy wykluczeniu nie podlega Wykonawca w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w sytuacji wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, czyli: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku.

W trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1.) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane należycie,

2.) dowody określające czy usługi, o których mowa w pkt 9. 3.1.) zostały wykonane należycie, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

3.) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacja mi na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku postawionego przez Zamawiającego w pkt. 9.3 pkt i 9.2.IDW, a także informacjami o zakresie wykonywanych czynności i o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1.) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej na kwotę 500 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2.) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 1 000 000 PLN.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-04-27
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
12:00
Warunki otwarcia ofert

2018-04-27

12:05

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek A sala nr 6.

Publicznie dostępna procedura otwarcia ofert.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Procedura odwrócona. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Termin związania ofertą: 60 dni

3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587777

[email protected]

+48 224587770

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587777

[email protected]

+48 224587770

http://www.uzp.gpv.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-16
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 72222000

Bidding information

Bidding deadline

27 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 7.5 million

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 2.5 million

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Systemu opomiarowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej, dostawa oraz montaż 25 szt. deszczomierzy, integracja z systemem SCADA Zamawiającego.

Zakres projektu można podzielić na następujące etapy:

• Wykonanie projektu technicznego,

• Dostawa wraz z montażem 52 szt. urządzeń do pomiarów poziomu ścieków w kolektorach ogólnospławnych na terenie Miasta Krakowa,

• Dostawa wraz z montażem 5 szt. przepływomierzy do pomiaru przepływu w kolektorach zamkniętych,

• Dostawa wraz z montażem 25 szt. deszczomierzy wagowych na terenie Miasta Krakowa,

• Integracja z realizowanym systemem istniejących 2 stacji pogodowych Zamawiającego,

• Integracja wszystkich zabudowanych przez Wykonawcę urządzeń z systemem SCADA Zamawiającego.

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III- OPZ (opis przedmiotu zamówienia).

4.1.Ww. zadanie stanowi element Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V” dla którego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie uzyskało dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zamawiający informuje, że przedmiotem zadnia realizowanego w ramach ww. Projektu będzie budowa inteligentnego systemu do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną składającego się z dwóch komponentów:

— Inteligentny system zarządzania siecią – wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci kanalizacyjnej,

— Inteligentny system zarządzania siecią – rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami.

Niniejsze postępowanie dotyczy budowy – inteligentnego systemu zarządzania siecią - Wprowadzenia dodatkowych pomiarów on-line w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Yes

POIiŚ.2.3/2/2016.

Price

80

Quality criterion

Serwis posprzedażowy

20

SIMILAR TENDERS

Norway : Horten - Education and training services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Newcastle-under-Lyme - Printing and distribution services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Norway : Bodø - Software-related services

Norway

Value: 85.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - World wide web (www) site design services

Norway

Value: Not specified

Norway : Molde - Engineering services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Aerial photography services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified