This tender in no longer available.

Tender description

Realizację i wykonanie w sposób kompleksowy i całościowy zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy i modernizacji SP ZOZ MSWiA w Białymstoku o pawilon „B” i „D” w celu utworzenia Centrum Senioralnego 60+”

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 3 do SIWZ
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wykonawca musi posiadać umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującej odpowiedzialność Wykonawcy za wady w projektach i uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następującym minimalnym zakresie:

a) jednym kierownikiem zespołu projektowego, który posiada:

— doświadczenie polegające na uczestniczeniu na stanowisku kierownika zespołu projektowego w co najmniej 1 projekcie dla obiektów szpitalnych,, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U.2013.1409 j.t./ (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane),

— aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej okręgowej Izby Samorządu Zawodowego (IARP lub OIIB), potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.

b) co najmniej 1 projektantem w specjalności architektonicznej, który posiada:

— doświadczenie polegające na uczestniczeniu w co najmniej 1 projekcie dla obiektów szpitalnych na stanowisku projektanta branży architektonicznej, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U.2013.1409 j.t./ (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane),

— aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej okręgowej Izby Samorządu Zawodowego (IARP), potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa.

c) co najmniej 1 projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który posiada:

— doświadczenie polegające na uczestniczeniu w co najmniej 1 projekcie dla obiektów szpitalnych na stanowisku projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U.2013.1409 j.t./ (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane),

— aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej okręgowej Izby Samorządu Zawodowego (OIIB), potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa.

d) co najmniej 1 projektantem w specjalności sanitarnej, który posiada:

— doświadczenie polegające na uczestniczeniu w co najmniej 1 projekcie dla obiektów szpitalnych na stanowisku projektanta branży sanitarnej, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U.2013.1409 j.t./ (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane),

— aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej okręgowej Izby Samorządu Zawodowego (OIIB), potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa.

e) co najmniej 1 projektantem w specjalności elektrycznej, który posiada:

— doświadczenie polegające na uczestniczeniu w co najmniej 1 projekcie dla obiektów szpitalnych na stanowisku projektanta branży elektrycznej, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U.2013.1409 j.t./ (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane),

— aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej okręgProcedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-10-16

09:15

W siedzibie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok, POLSKA, w kancelarii (pokój nr 8 w budynku Administracji)

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:00
Data
2018-10-16
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Warunki wymagane od wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4, 5, 6, 7 i 8 Ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu - wykaz dokumentów określają pkt. 4, 5, 6 SIWZ

2. Dokumenty wymagane od wykonawców - pkt. 4, 5, 6 SIWZ

3. Warunki wymagane od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z pkt. 7 SIWZ

4. Wymagania finansowe Zamawiającego: Termin płatności ustala się na 50 dni - zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych tj. Dz.U. 2016 r. poz. 684 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, przy czym w części finansowanej ze środków dotacji budżetowej w ciągu 5 dni od daty otrzymania tej dotacji przez Zamawiającego - pkt. 8 SIWZ

5. Wymagania dotyczące wadium - pkt. 9 SIWZ

6. Informacja o przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów - Forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności dla oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, pełnomocnictw, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z wyłączeniem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia musi zostać przesłany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zgodnie z pkt. 17 SIWZ

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i będzie się liczył od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z pkt. 23 SIWZ

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17

Warszawa

15-950

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wy-danych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Electronic invoicing will be accepted
tak Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

16 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Białystok

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

A. I etap tj.

a) wykonanie – na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i uwag Zamawiającego dokumentacji projektowej

b) złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń i decyzji oraz uzyskania odpowiednio decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych ww. pozwoleń i decyzji,

B. II etap tj.

a) pełnienie nadzorów autorskich przy realizacji robót budowlanych

Award criteria

Termin realizacji

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego tj. Białystok, ul. Fabryczna 27, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Sola - Fleet management, repair and maintenance services

Norway

Value: 3.8 million Norwegian Krone

Ireland : Trim - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 4.0 million Euro

Ireland : Dublin - Hire of earthmoving equipment with operator

Ireland

Value: 175,872 Euro

Norway : Trondheim - Placement services of personnel

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Huddersfield - Machine tools operated by laser and machining centres

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Psychiatric hospital services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Norway : Drammen - Television and audio-visual equipment

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone