This tender in no longer available.

Tender description

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu gminy w wysokości 9 470 196 PLN

1. Termin uruchomienia kredytu - 30.11.2018 r.

2. Wysokość transzy -

A/ 1 transza w wielkości 5 000 000 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 30.11.2018 r.

B/ 2 transza w wielkości 2 000 000 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 17.12.2018 r.

C/ 3 transza w wielkości 2 470 196 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 28.12.2018 r.

Gmina zastrzega sobie prawo uruchomienia 1 transzy kredytu.

3. Przewidywany termin spłaty kredytu - 31.12.2027 r.

4. Początek spłaty rat kapitału - od 2019 r.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Istotne postanowienia, które winny zawrzeć się w umowie oraz przewidywane możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-11-05
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30
Oferta musi zachować ważność do
2019-01-03
Warunki otwarcia ofert

2018-11-05

10:00

W siedzibie Zamawiającego pokój nr 14

Otwarcie ofert jest jawne i prowadzone przez Komisję przetargową w siedzibie Zamawiającego. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przez Wykonawcę, jest platforma on-line pod adresem https://e-ProPublico.pl.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 PLN).

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego:

— W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Koncesja, zezwolenie lub licencja,

— W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— Dokumenty podmiotów zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

[email protected]

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-21
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 66110000

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Brześć Kujawski

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu gminy w wysokości 9 470 196 PLN.

1. Termin uruchomienia kredytu - 30.11.2018 r.

2. Wysokość transzy -

A/ 1 transza w wielkości 5 000 000 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 30.11.2018 r.

B/ 2 transza w wielkości 2 000 000 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 17.12.2018 r.

C/ 3 transza w wielkości 2 470 196 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 28.12.2018 r.

Gmina zastrzega sobie prawo uruchomienia 1 transzy kredytu.

3. Przewidywany termin spłaty kredytu - 31.12.2027 r.

4. Początek spłaty rat kapitału - od 2019 r.

5. Wielkość rocznych spłat kredytu:

2019 r. - 50 000

2020 r. - 50 000

2021 r. - 50 000

2022 r. - 200 000

2023 r. - 1 820 000

2024 r. - 1 820 000

2025 r. - 1 820 000

2026 r. - 1 820 000

2027 r. - 1 840 196

6. Terminy spłat rat kapitału: kwartalnie, w równych ratach:

2019 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2020 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2021 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2022 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2023 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2024 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2025 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2026 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2027 r. - 4 raty - I - IV kwartał.

7. Dzień spłaty kapitału - ostatni roboczy dzień kwartału.

8. Częstotliwość spłaty odsetek - 1 raz w ostatni roboczy dzień miesiąca.

9. Całkowita kwota odsetek za okres objęty kredytowaniem z podziałem na poszczególne lata od kwoty 9 470 196 PLN od dnia 30.11.2018 r. Odsetki za listopad 2018 r. - termin spłaty łącznie z odsetkami za m-c grudzień 2018 r. - do 31.12.2018 r.

10. Wielkość opłat początkowych: bez prowizji.

11. Wielkość opłat w trakcie spłaty kredytu: bez opłat.

12. Gmina zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu: bez prowizji i opłat

13. Oprocentowanie wg WIBOR 1M ogłoszony dnia 20.9.2018 r. + marża banku w stosunku rocznym 365 dni - obliczenie niezbędne dla porównywalności ofert.

14. Sposób zabezpieczenia - weksel własny in blanco Gminy wraz z deklaracją wekslową.

15. Wymagane dokumenty przez bank/fundusz, jakie winna złożyć gmina w celu uzyskania kredytu.

Main site or place of performance

Brześć Kujawski

Start

2018-11-30

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Insurance services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Wakefield - Accounting services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Banking services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Custody services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Norheimsund - Maintenance and repair of reprographic machinery

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Railway transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Sweden : Stockholm - Custody services

Sweden

Value: Not specified