This tender has expired.

Tender description

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu gminy w wysokości 9 470 196 PLN

1. Termin uruchomienia kredytu - 30.11.2018 r.

2. Wysokość transzy -

A/ 1 transza w wielkości 5 000 000 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 30.11.2018 r.

B/ 2 transza w wielkości 2 000 000 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 17.12.2018 r.

C/ 3 transza w wielkości 2 470 196 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 28.12.2018 r.

Gmina zastrzega sobie prawo uruchomienia 1 transzy kredytu.

3. Przewidywany termin spłaty kredytu - 31.12.2027 r.

4. Początek spłaty rat kapitału - od 2019 r.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Istotne postanowienia, które winny zawrzeć się w umowie oraz przewidywane możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-11-05
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30
Oferta musi zachować ważność do
2019-01-03
Warunki otwarcia ofert

2018-11-05

10:00

W siedzibie Zamawiającego pokój nr 14

Otwarcie ofert jest jawne i prowadzone przez Komisję przetargową w siedzibie Zamawiającego. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przez Wykonawcę, jest platforma on-line pod adresem https://e-ProPublico.pl.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 PLN).

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego:

— W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Koncesja, zezwolenie lub licencja,

— W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— Dokumenty podmiotów zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

odwolania@uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-21
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 66110000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Brześć Kujawski

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu gminy w wysokości 9 470 196 PLN.

1. Termin uruchomienia kredytu - 30.11.2018 r.

2. Wysokość transzy -

A/ 1 transza w wielkości 5 000 000 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 30.11.2018 r.

B/ 2 transza w wielkości 2 000 000 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 17.12.2018 r.

C/ 3 transza w wielkości 2 470 196 PLN - wpływ na rachunek organu Gminy - 28.12.2018 r.

Gmina zastrzega sobie prawo uruchomienia 1 transzy kredytu.

3. Przewidywany termin spłaty kredytu - 31.12.2027 r.

4. Początek spłaty rat kapitału - od 2019 r.

5. Wielkość rocznych spłat kredytu:

2019 r. - 50 000

2020 r. - 50 000

2021 r. - 50 000

2022 r. - 200 000

2023 r. - 1 820 000

2024 r. - 1 820 000

2025 r. - 1 820 000

2026 r. - 1 820 000

2027 r. - 1 840 196

6. Terminy spłat rat kapitału: kwartalnie, w równych ratach:

2019 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2020 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2021 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2022 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2023 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2024 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2025 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2026 r. - 4 raty - I - IV kwartał,

2027 r. - 4 raty - I - IV kwartał.

7. Dzień spłaty kapitału - ostatni roboczy dzień kwartału.

8. Częstotliwość spłaty odsetek - 1 raz w ostatni roboczy dzień miesiąca.

9. Całkowita kwota odsetek za okres objęty kredytowaniem z podziałem na poszczególne lata od kwoty 9 470 196 PLN od dnia 30.11.2018 r. Odsetki za listopad 2018 r. - termin spłaty łącznie z odsetkami za m-c grudzień 2018 r. - do 31.12.2018 r.

10. Wielkość opłat początkowych: bez prowizji.

11. Wielkość opłat w trakcie spłaty kredytu: bez opłat.

12. Gmina zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu: bez prowizji i opłat

13. Oprocentowanie wg WIBOR 1M ogłoszony dnia 20.9.2018 r. + marża banku w stosunku rocznym 365 dni - obliczenie niezbędne dla porównywalności ofert.

14. Sposób zabezpieczenia - weksel własny in blanco Gminy wraz z deklaracją wekslową.

15. Wymagane dokumenty przez bank/fundusz, jakie winna złożyć gmina w celu uzyskania kredytu.

Main site or place of performance

Brześć Kujawski

Start

2018-11-30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Melton Mowbray - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: Not specified

Norway : Ålesund - Financial management consultancy services

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Tongwynlais - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Coaching services

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Denmark : Copenhagen - Portfolio management services

Denmark

Value: 8.0 million Danish Krone

United Kingdom : Elgin - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified