This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie projektowania instrumentów wsparcia w metodologii service design. Zamówienie obejmuje trzy procesy projektowania instrumentów wsparcia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, o ile treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ nie odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie poniższych dokumentów:

1) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

3) dowodów określających, czy usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zostały wykonane należycie (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych - są wykonywane należycie, przy czym dowody potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał pięć usług o wartości nie mniejszej niż 40 000 PLN brutto każda (a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi), polegających na przeprowadzeniu procesu opracowania produktu lub usługi w oparciu o metodologię design thinking lub service design oraz na planowaniu wdrożenia tego produktu lub usługi na rynek, w tym co najmniej jedną usługę, zrealizowaną na zamówienie instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej;

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia:

a) Kierownikiem projektu, który spełnia łącznie następujące wymagania:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił obowiązki kierownika projektu (w tym: odpowiadał za koordynację prac poszczególnych członków zespołu projektowego oraz za zgodność realizacji projektu z przyjętym harmonogramem oraz z pozostałymi parametrami technicznymi i jakościowymi), w co najmniej 3 projektach polegających na przeprowadzeniu procesu opracowania nowej usługi lub produktu w oparciu o metodologię design thinking lub service design oraz na zaplanowaniu wdrożenia tego produktu lub usługi na rynek; - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił obowiązki kierownika projektu (w tym: odpowiadał za koordynację prac poszczególnych członków zespołu projektowego oraz za zgodność realizacji projektu z przyjętym harmonogramem oraz z pozostałymi parametrami technicznymi i jakościowymi), w co najmniej 3 projektach, mających formę usług o wartości nie mniejszej niż 40 000 PLN brutto każda.

b) Ekspertem w zakresie metodologii service design (facylitatora procesu), który spełnia łącznie następujące wymagania:

Posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe obejmujące swoim zakresem kształcenie w zakresie metodologii design thinking lub service design; w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako ekspert w zakresie projektowania usług lub produktów, w co najmniej 3 projektach polegających na przeprowadzeniu procesu opracowania nowej usługi lub produktu w oparciu o metodologię design thinking lub service design oraz na zaplanowaniu wdrożenia tego produktu lub usługi na rynek;

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję facylitatora co najmniej 30 warsztatów, przy czym w przypadku każdego z warsztatów jego zakres zadań obejmował co najmniej: opracowanie koncepcji/scenariusza warsztatu (zaplanowanie warsztatu – wybór optymalnego sposobu pracy grupy wraz z doborem metod i technik pracy) oraz facylitację warsztatu; posiada bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

c)c) Ekspertem d/s badań jakościowych/etnograficznych, który spełnia łącznie następujące wymagania

Posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie psychologii/socjologii/antropologii/ etnografii lub pokrewne; w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako badacz w co najmniej 5 projektach badawczych, polegających na badaniach jakościowych lub etnograficznych, w których zastosował co najmniej dwie różne metody badań, takie jak: wywiady osobiste, obserwacje, wywiady grupowe, service safari, cultural probes oraz interpretował dane pochodzące z badań jakościowych; uczestniczył w roli badacza w minimum jednym procesie polegającym na opracowaniu nowego produktu lub usługi na rynek w oparciu o metodologię design thinking lub service design oraz na zaplanowaniu wdrożenia tego produktu lub usługi na rynek.

Warunki realizacji umowy
Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-12-21
Data
2018-10-23
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2018-10-23

11:30

PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-12
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

2. Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ: 1) w treści oferty Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ (treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ). Zamawiający informuje, że w Części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w Części IV JEDZ. Forma złożenia JEDZ została opisana w Rozdziale VIII pkt. 8. SIWZ. Dokumenty/wykazy potwierdzające informacje zawarte w JEDZ składne są na późniejszym etapie, zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale VIII ust. 4-8; 2) załączy pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 3) załączy zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.

3. Do oferty Wykonawca dołączy: 1) Analizę kontekstu społeczno-ekonomicznego projektowanego instrumentu wsparcia (nie powinna przekraczać 9 000 znaków bez spacji). Analiza obejmować powinna zróżnicowane źródła informacji, np:. regulacje mające wpływ na analizowany obszar, raporty z badań i ekspertyzy, teksty zamieszczane w czasopismach i portalach branżowych oraz w mediach ogólnotematycznych. Jej efektem powinna być identyfikacja najważniejszych procesów społeczno-ekonomicznych oraz zjawisk, mogących stanowić przesłankę do podjęcia interwencji publicznej. 2) Propozycję Planu badań jakościowych, które zostaną zrealizowane na etapie 1 Zrozumienie, opisanym w OPZ (szczegóły dotyczące przygotowania oferty - w SIWZ).

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) PLN przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w okolicznościach wskazanych w §15 umowy.

6. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 uPzp. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (Rozdział III ust 5 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ).

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 79415200

Bidding information

Bidding deadline

23 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 852,750

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 852,750

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie projektowania instrumentów wsparcia w metodologii service design. Zamówienie obejmuje trzy procesy projektowania instrumentów wsparcia. Każdy proces jest nazywany podprojektem. Podprojekty, które zrealizuje Wykonawca, będą dotyczyły instrumentów wsparcia w obszarach tematycznych zdefiniowanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ).

Award criteria

Analiza kontekstu społeczno-ekonomicznego

40

Propozycja Planu badań jakościowych

40

Rozwiązania proekologiczne (kryterium rozstrzygające)

3

20

Yes

POIR

Additional information

Kryterium rozstrzygające (pkt II.2.5) - propozycja rozwiązań proekologicznych - zostanie zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie najkorzystniejszej oferty w oparciu o pozostałe kryteria.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Advertising services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

Ireland : Dundalk - Social services

Ireland

Value: 598,308 Euro

Belgium : Evere - Study on Open Innovation Models and Intellectual Property

Belgium

Value: 230,000 Euro

United Kingdom : Llandrindod Wells - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,000 Pound Sterling

Norway : Gjøvik - Communication land-line rental

Norway

Value: 31.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Winchester - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Sandefjord - Educational software package

Norway

Value: Not specified