This tender has expired.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie projektowania instrumentów wsparcia w metodologii service design. Zamówienie obejmuje trzy procesy projektowania instrumentów wsparcia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, o ile treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ nie odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie poniższych dokumentów:

1) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

3) dowodów określających, czy usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zostały wykonane należycie (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych - są wykonywane należycie, przy czym dowody potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał pięć usług o wartości nie mniejszej niż 40 000 PLN brutto każda (a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi), polegających na przeprowadzeniu procesu opracowania produktu lub usługi w oparciu o metodologię design thinking lub service design oraz na planowaniu wdrożenia tego produktu lub usługi na rynek, w tym co najmniej jedną usługę, zrealizowaną na zamówienie instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej;

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia:

a) Kierownikiem projektu, który spełnia łącznie następujące wymagania:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił obowiązki kierownika projektu (w tym: odpowiadał za koordynację prac poszczególnych członków zespołu projektowego oraz za zgodność realizacji projektu z przyjętym harmonogramem oraz z pozostałymi parametrami technicznymi i jakościowymi), w co najmniej 3 projektach polegających na przeprowadzeniu procesu opracowania nowej usługi lub produktu w oparciu o metodologię design thinking lub service design oraz na zaplanowaniu wdrożenia tego produktu lub usługi na rynek; - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił obowiązki kierownika projektu (w tym: odpowiadał za koordynację prac poszczególnych członków zespołu projektowego oraz za zgodność realizacji projektu z przyjętym harmonogramem oraz z pozostałymi parametrami technicznymi i jakościowymi), w co najmniej 3 projektach, mających formę usług o wartości nie mniejszej niż 40 000 PLN brutto każda.

b) Ekspertem w zakresie metodologii service design (facylitatora procesu), który spełnia łącznie następujące wymagania:

Posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe obejmujące swoim zakresem kształcenie w zakresie metodologii design thinking lub service design; w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako ekspert w zakresie projektowania usług lub produktów, w co najmniej 3 projektach polegających na przeprowadzeniu procesu opracowania nowej usługi lub produktu w oparciu o metodologię design thinking lub service design oraz na zaplanowaniu wdrożenia tego produktu lub usługi na rynek;

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję facylitatora co najmniej 30 warsztatów, przy czym w przypadku każdego z warsztatów jego zakres zadań obejmował co najmniej: opracowanie koncepcji/scenariusza warsztatu (zaplanowanie warsztatu – wybór optymalnego sposobu pracy grupy wraz z doborem metod i technik pracy) oraz facylitację warsztatu; posiada bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

c)c) Ekspertem d/s badań jakościowych/etnograficznych, który spełnia łącznie następujące wymagania

Posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie psychologii/socjologii/antropologii/ etnografii lub pokrewne; w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako badacz w co najmniej 5 projektach badawczych, polegających na badaniach jakościowych lub etnograficznych, w których zastosował co najmniej dwie różne metody badań, takie jak: wywiady osobiste, obserwacje, wywiady grupowe, service safari, cultural probes oraz interpretował dane pochodzące z badań jakościowych; uczestniczył w roli badacza w minimum jednym procesie polegającym na opracowaniu nowego produktu lub usługi na rynek w oparciu o metodologię design thinking lub service design oraz na zaplanowaniu wdrożenia tego produktu lub usługi na rynek.

Warunki realizacji umowy
Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-12-21
Data
2018-10-23
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2018-10-23

11:30

PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-12
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

2. Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ: 1) w treści oferty Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ (treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ). Zamawiający informuje, że w Części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w Części IV JEDZ. Forma złożenia JEDZ została opisana w Rozdziale VIII pkt. 8. SIWZ. Dokumenty/wykazy potwierdzające informacje zawarte w JEDZ składne są na późniejszym etapie, zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale VIII ust. 4-8; 2) załączy pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 3) załączy zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.

3. Do oferty Wykonawca dołączy: 1) Analizę kontekstu społeczno-ekonomicznego projektowanego instrumentu wsparcia (nie powinna przekraczać 9 000 znaków bez spacji). Analiza obejmować powinna zróżnicowane źródła informacji, np:. regulacje mające wpływ na analizowany obszar, raporty z badań i ekspertyzy, teksty zamieszczane w czasopismach i portalach branżowych oraz w mediach ogólnotematycznych. Jej efektem powinna być identyfikacja najważniejszych procesów społeczno-ekonomicznych oraz zjawisk, mogących stanowić przesłankę do podjęcia interwencji publicznej. 2) Propozycję Planu badań jakościowych, które zostaną zrealizowane na etapie 1 Zrozumienie, opisanym w OPZ (szczegóły dotyczące przygotowania oferty - w SIWZ).

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) PLN przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w okolicznościach wskazanych w §15 umowy.

6. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 uPzp. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (Rozdział III ust 5 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ).

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 79415200

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 852,750

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 852,750

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie projektowania instrumentów wsparcia w metodologii service design. Zamówienie obejmuje trzy procesy projektowania instrumentów wsparcia. Każdy proces jest nazywany podprojektem. Podprojekty, które zrealizuje Wykonawca, będą dotyczyły instrumentów wsparcia w obszarach tematycznych zdefiniowanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ).

Award criteria

Analiza kontekstu społeczno-ekonomicznego

40

Propozycja Planu badań jakościowych

40

Rozwiązania proekologiczne (kryterium rozstrzygające)

3

20

Yes

POIR

Additional information

Kryterium rozstrzygające (pkt II.2.5) - propozycja rozwiązań proekologicznych - zostanie zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie najkorzystniejszej oferty w oparciu o pozostałe kryteria.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling