Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe”, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” i z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Jednostkowych Pożyczek zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe ” stanowiącej załącznik nr [2] do Istotnych Postanowień Umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”), która stanowi załącznik nr [2] do SIWZ.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 122-277247
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Wraz z ofertą, każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert n/w dokumenty:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.

Ważne: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentu JEDZ za pośrednictwem Platformy Zakupowej (informacje w cz. XIV SIWZ) i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ należy złożyć www. formie pod rygorem nieważności!Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty z rozdz. VII SIWZ - na wykazanie braku podstaw do wykluczenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę;oferta musi zawierać: 1) Formularz „Oferta”, 2) JEDZ, 3) Biznes Plan, 4) oświadczenia wymagane w pkt. 8.6 SIWZ, 5) zobowiązania wymagane w pkt 8.2. SIWZ, 6) Pełnomocnictwo, 7) oryginał gwarancji lub poręczenia - wadium, 8) wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dot.), 9) potwierdzenie wpłaty wadium (forma pieniężna - zgodnie z SIWZ);

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 1) odwołanie, 2) skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

Main CPV code 66000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 4.5 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Value

PLN 4.5 million

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe”, polegającej w szczególności na udzieleniu na rzecz Ostatecznych Odbiorców, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 20 Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe”, w łącznej wysokości co najmniej 8 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF. Wykonawca zobowiązany jest do budowania Portfela Pożyczek w określonym tempie, zapewniającym efektywne wykorzystanie wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy. W przypadku gdy tempo budowy Portfela Pożyczek, liczone jako stosunek wykorzystania wkładu finansowego Funduszu Funduszy do upływu Okresu Budowy Portfela, będzie wynosiło w jakimkolwiek momencie Okresu Budowy Portfela, z wyjątkiem trzech pierwszych miesięcy Okresu Budowy Portfela, mniej niż 50 %, Zamawiający ma prawo do obniżenia wkładu finansowego do Instrumentu Finansowego o 25 %, 50 % lub 75 %.

Yes

RPPD.PFF.20-001/16-00

Additional information

Wymagane wadium w wysokości:

Dla I części zamówienia – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100);

Dla II części zamówienia – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100);

Dla III części zamówienia – 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych i 00/100);

Podstawy wykluczenia Wykonawców: art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1-2, 4, 8 ustawy Pzp

Award criteria

Długość Okresu Budowy Portfela - „D”

30 %

Zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Pośrednika Finansowego – „W”

20 %

50 %

Description of options

Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowie Operacyjnej.

Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe”, stosowane do podstawowej części Zamówienia.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Credit granting services

Ireland

Value: 1.1 million Euro

United Kingdom : Ruthin - Security services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 275,000 Pound Sterling

Norway : Bryne - Insurance services

Norway

Value: Not specified

Norway : Halden - Electric vehicles

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Worthing - Insurance brokerage services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Research services

Ireland

Value: 250 Euro

United Kingdom : Harlow Essex - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified