Tender description

Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą na zlecenie Zamawiającego usługę, polegającą na udzielaniu Jednostkowych Mikropożyczek w ramach utworzonego przez PF Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Projektu pn. „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2”. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Jednostkowych Mikropożyczek zostały określone w "Metryce Instrumentu Finansowego Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy” stanowiącej Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy, które stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ (dalej: „Umowa Operacyjna”).
Main CPV code 66000000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

1 Oct 2018

9 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Zamówienie obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym w kwocie 800 000,00 PLN, uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 141 176,47 PLN), którego środki przeznaczone zostaną na założenie co najmniej 15 działalności gospodarczych, w wyniku których powstanie minimum 17 miejsc pracy.

Renewal description

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy -Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy prawo zamówień publicznych do 100 % wartości zamówienia podstawowego

Options description

Zamawiający ma prawo skorzystać z Prawa Opcji, wynikiem, czego będzie wniesienie do danego Instrumentu Finansowego dodatkowego Wkładu BGK, w wysokości do 100 % pierwotnego Wkładu BGK. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za zarządzanie środkami przyznanymi w ramach Prawa Opcji, w wysokości procentowej jak dla pierwotnego zamówienia.

Additional informantion

1. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1-2, 4, 8 ustawy Pzp2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł i 00/100);

Eu programme related

RPZP.06.04.00-IP.02-32-001/16

End date

2031-12-31

ac

Ocena złożonego Biznesplanu – „B” w tym:60 %Ocena warunków udostępniania wkładu własnego4 %Zasięg terytorialny sieci dystrybucji, w tym:32 %Stacjonarna sieć dystrybucji18 %Możliwość zdalnego prowadzenia dystrybucji14 %Solidność i wiarygodność założeń metodyki w celu identyfikacji i oceny Odbiorców Ostatecznych oraz organizacja kontroli realizacji Zamówienia24 %40 %

SIMILAR TENDERS

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.7 million Pound Sterling

Provision of training services in the fields related to Maritime Safety and Protection of Marine Environment and Quality Audit Management

Portugal

Value: 260,000 Euro

Accounting and auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 5.0 million Denar

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling