Tender description

1. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów komunalnej - półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego.2. Miesięczna ilość odpadów około 1540 Mg.3. Zagospodarowanie poprzez odzysk i/lub recykling.
Main CPV code 90533000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

31 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Płońsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa dalszego zagospodarowania odpadów – półproduktu do produkcji paliwa alternatywnego (kod odpadów 19 12 12) pochodzących z RIPOK w Poświętnem gm. Płońsk.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:2.1. Odpady o kodzie 19 12 12 - inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych - półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego w formie zbelowanych kostek, związanych drutem. Czyste odpady z tworzyw sztucznych i w niewielkiej ilości papieru, pozbawione PCV. Odpady komunalne selektywnie zebrane, pozbawione zanieczyszczeń typu popiół, ziemia itd. Ilość do zagospodarowania w okresie 1 miesiąca 40 Mg.2.2. Odpady o kodzie 19 12 12 - inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych - półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego w formie zbelowanych kostek, związanych drutem. Odpady tworzyw sztucznych i w niewielkiej ilości papieru, zanieczyszczone pozostałościami z odpadów komunalnych, pozbawione PCV.Odpady komunale zmieszane. Ilość do zagospodarowania w okresie 1 miesiąca 500 Mg.2.3. Odpady o kodzie 19 12 12- inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych - półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego. Materiał luźny, rozdrobniony na mobilnym rozdrabniaczu odpadów. Odpady balastowe z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, zawierające tworzywa sztuczne, papier, metale, drewno. Odpady komunalne zmieszane, odpady wielkogabarytowe. Ilość do zagospodarowania w okresie 1 miesiąca 1 000 Mg.3. Odpady dostarczane będą środkami transportu Zamawiającego z RIPOK w Poświętnem gm. Płońsk do instalacji Wykonawcy wskazanej w ofercie z uzgodnioną częstotliwością i w uzgodnionych terminach.4. Odpady muszą być poddane przez Wykonawcę procesowi odzysku i/lub recyklingu w sposób zgodny zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Additional informantion

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000 PLN.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. JEDZ składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ na adres zamowienia@pgk.plonsk.pl w temacie wpisując nr sprawy 11/PN/ZO/2018, opatrzonym hasłem dostępu.

Main site

Odpady pochodzące z RIPOK w Poświętnem gm. Płońsk dostarczane będą środkami transportu Zamawiającego do instalacji Wykonawcy wskazanej w oferciez uzgodnioną częstotliwością i w uzgodnionych terminach.

Renewal description

1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp.2.Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, czyli usłudze dalszego zagospodarowania odpadów, o których mowa w Rozdziale 4 siwz.3.Zamawiający przewiduje, że zamówienie będzie udzielone na okres 6 miesięcy, na wartość nie większą niż 2 mln PLN netto.

SIMILAR TENDERS

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.7 million Pound Sterling

Provision of training services in the fields related to Maritime Safety and Protection of Marine Environment and Quality Audit Management

Portugal

Value: 260,000 Euro

Accounting and auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 5.0 million Denar

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling