This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego – ZUOK w Olsztynie, ul. Lubelska 53.1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne:

a. zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 01

lub

b. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 01,

Wydane w drodze decyzji przez właściwy organ.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach oraz ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przetworzenie zmieszanych odpadów komunalnych jest dopuszczalne wyłącznie w RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) lub instalacjach zastępczych;

Zgodnie z art. 9l ust 2. ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a. aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 01

lub

b. aktualne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 01

Wydane w drodze decyzji przez właściwy organ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z projektem umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://zgok.olsztyn.pl/zamowienia-publiczne/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, POLSKA.

Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, pozostałe informacje na ten temat musiały zostać zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dokumentach składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-11-12

10:15

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, POLSKA

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Data
2018-11-12
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp. Dodatkowo przewiduje się wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ jest poczta elektroniczna.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp:

2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

Składania ofert;

2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

Grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.5. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceni konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne - Wykonawca składa to oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji podanych podczas otwarcia ofert dotyczących. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.

3. Wykonawca zabezpieczy ofertę wadium w wysokości: dla Części I: 5 000 PLN, dla Części II: 30.000 PLN.

4. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotyczące postępowania i zamówienia (w tym informacje, o których mowa w art. 41 ustawy Pzp) zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dokumentach składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu: Zamawiający może udzielić ww. zamówień w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług (tj. wyłonionemu w niniejszym postępowaniu), zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli zostało ono przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone, jeżeli będą zachodziły okoliczności powodujące konieczność ich udzielenia. Ww. zamówienia zostaną udzielone na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego opisanych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Zakres przewidywanych zamówień, o których mowa w niniejszym Rozdziale przewidywany jest do wartości:

2.1. Dla Części I: do wartości: 2 274 000,00 PLN netto.

2.2. Dla Części II: do wartości 9 475 000,00 PLN netto.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Estimated timing for further notices to be published
Po wyczerpaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na

Listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana Specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie. Szczegółowo środki ochrony prawnej umówiono w dziale VI ustawy Pzp.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-10-01
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak Main CPV code 90533000

Bidding information

Bidding deadline

12 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Olsztyn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 w ilości: 6 000 Mg, w tym: 4 500 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 500 Mg w ramach prawa opcji.

Value

PLN Not specified

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 w ilości: 6 000 Mg, w tym: 4 500 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 500 Mg w ramach prawa opcji.

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 w ilości: 6 000 Mg, w tym: 4 500 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 500 Mg w ramach prawa opcji. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego – ZUOK w Olsztynie, ul. Lubelska 53. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych przywożonych do Zamawiającego przekracza moce przerobowe instalacji. Zamawiający jako jedyny RIPOK dla Regionu Centralnego województwa warmińsko-mazurskiego zobowiązany jest, na mocy ciążących na nim obowiązków i przepisów, zorganizować odbiór i zagospodarowanie odpadów, które przekraczają moce przerobowe instalacji. Zgodnie z art. 9l ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający organizuje postępowanie, którego przedmiotem jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie. Zgodnie z treścią przepisu art. 20 ust. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach, przetworzenie odpadów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie w instalacjach przewidzianych jako zastępcze do obsługi regionu centralnego gospodarki odpadami, określonymi w uchwale nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.12.2016 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 (wraz ze zmianami).

Oferty Wykonawców nie zapewniających spełnienia tego wymogu zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią niniejszej SIWZ.

Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami:

1. ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 992);

2. ustawa z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1454);

3. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz Uchwała nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022.

4. Uchwała nr XXIII/524/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022.

Additional information

Zamawiający nie przewiduje:zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego ani dołączenia katalogu elektronicznego do oferty oraz nie dopuszcza takiej możliwości.

Description of options

Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania. Ilość odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach opcji dla części I wynosi 1 500 Mg. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem lub pismami na etapie realizacji zamówienia (Umowy), przed upływem Terminu Realizacji Umowy.

Award criteria

Ocena jednostek transportowych w oparciu o spełnienie normy EURO 6 dla emisji spalin [dalej: kryterium emisji spalin]

7,5

Ocena poziomu odzysku/recyklingu odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych zmieszanych

7,5

85

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 w ilości 32 000 Mg, w tym: 22 000 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 10 000 Mg w ramach prawa opcji

Value

PLN Not specified

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 w ilości 32 000 Mg, w tym: 22 000 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 10 000 Mg w ramach prawa opcji

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 w ilości 32.000 Mg, w tym: 22 000 Mg w ramach zamówienia podstawowego oraz 10 000 Mg w ramach prawa opcji. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego – ZUOK w Olsztynie, ul. Lubelska 53. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych przywożonych do Zamawiającego przekracza moce przerobowe instalacji. Zamawiający jako jedyny RIPOK dla Regionu Centralnego województwa warmińsko-mazurskiego zobowiązany jest, na mocy ciążących na nim obowiązków i przepisów, zorganizować odbiór i zagospodarowanie odpadów, które przekraczają moce przerobowe instalacji. Zgodnie z art. 9l ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający organizuje postępowanie, którego przedmiotem jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie. Zgodnie z treścią przepisu art. 20 ust. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach, przetworzenie odpadów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie w instalacjach przewidzianych jako zastępcze do obsługi regionu centralnego gospodarki odpadami, określonymi w uchwale nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.12.2016 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 (wraz ze zmianami).

Oferty Wykonawców nie zapewniających spełnienia tego wymogu zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią niniejszej SIWZ.

Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami:

1. ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 992);

2. ustawa z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

W gminach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1454);

3. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz Uchwała nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022.

4. Uchwała nr XXIII/524/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022.

Description of options

Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania. Ilość odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach opcji dla części II wynosi 10 000 Mg Mg. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem lub pismami na etapie realizacji zamówienia (Umowy), przed upływem Terminu Realizacji Umowy.

Award criteria

Ocena jednostek transportowych w oparciu o spełnienie normy EURO 6 dla emisji spalin [dalej: kryterium emisji spalin]

7,5

Ocena poziomu odzysku/recyklingu odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych zmieszanych

7,5

85

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Tank-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Refuse disposal and treatment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) Baltic Sea and North Sea

Portugal

Value: 3.4 million Euro

Belgium : Brussels - Scientific Support for the Implementation of the Nitrates Directive (Directive 91/676/EEC)

Belgium

Value: 450,000 Euro

United Kingdom : Pembrokeshire - Waste and rubbish containers and bins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440,000 Pound Sterling

Norway : Dønna - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified