This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pozostałej, wymaganej odrębnymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji (RDOŚ, RDLP, Starostwo, Straż Pożarna, itp.) z kompletem dokumentacji towarzyszącej, pozwoleniem wodno-prawnym, w tym pozwoleniem na budowę jeżeli jest wymagane, dla obiektów:

1) zbiornik w leśnictwie Zielona,

2) zbiornik w leśnictwie Krasny Las,

3) zbiornik w leśnictwie Antoniuk.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–7 Pzp. Na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.);

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) art. 24 ust. 5 pkt. 3 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 z:

a) Zamawiającym,

b) Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

c) Członkami komisji przetargowej,

d) Osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

6) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;

7) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

8) art. 24 ust. 5 pkt. 8 Pzp.

Pozostałe warunki określono w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

Warunki realizacji umowy
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy. Przewidywane są zmiany umowy na zasadach określonych w umowie. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 7 % ceny łącznej wynikającej ze złożonej oferty.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej 1 zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pozostałej, wymaganej odrębnymi przepisami z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji dla zbiorników o powierzchni lustra wody co najmniej 0,20 ha. Wykonawca potwierdzi, że ww. zamówienie/dokumentacja zawierała projekt budowlany na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji i projekt wykonawczy, w zakresie budowy lub przebudowy budowli hydrotechnicznej.

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, legitymizujące się wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wskazaną poniżej wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

a) osoba pełniąca funkcję projektanta branży hydrotechnicznej

a. wymagana liczba osób: 1

b. wymagane kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane w specjalizacji techniczno-budowlanej do projektowania śródlądowych budowli hydrotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia wcześniejsze oraz uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) z potwierdzeniem jej uczestniczenia w zrealizowanym zamówieniu publicznym, polegającym na zaprojektowaniu urządzeń lub budowli hydrotechnicznych, określającym, że usługa ta została wykonana należycie.

— doświadczenie: posiada doświadczenie na stanowisku Projektanta branży hydrotechnicznej lub Sprawdzającego branży hydrotechnicznej przy opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych, każda zawierająca Projekt Budowlany, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji i projekt wykonawczy, w zakresie budowy lub przebudowy zbiornika o powierzchni lustra wody co najmniej 0,20 ha

b) osoba pełniąca funkcję sprawdzającą branży hydrotechnicznej

a. wymagana liczba osób: 1

b. wymagane kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji techniczno-budowlanej do projektowania śródlądowych budowli hydrotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia wcześniejsze oraz uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) z potwierdzeniem jej uczestniczenia w zrealizowanym zamówieniu publicznym, polegającym na zaprojektowaniu urządzeń lub budowli hydrotechnicznych, określającym, że usługa ta została wykonana należycie.

— wymagane doświadczenie: posiada doświadczenie na stanowisku Projektanta branży hydrotechnicznej lub Sprawdzającego branży hydrotechnicznej przy opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych, każda zawierająca Projekt Budowlany, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji i projekt wykonawczy, w zakresie budowy lub przebudowy zbiornika o powierzchni lustra wody co najmniej 0,20 ha.

Pozostałe warunki określono w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-11-07

09:30

Pokój nr 1 (sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego - Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku, al. 1000-lecia P. P. 75, POLSKA

Otwarcie ofert jest jawne.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
08:30
Data
2018-11-07
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2019-01-06

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 2 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub poprzez stronę internetową https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

JEDZ należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

JEDZ należy przesłać na adres e-mail: [email protected]

W JEDZ należy podać informacje zgodne z wymaganiami SIWZ. Ponadto należy przedłożyć: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp); oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp).

Pozostałe dokumenty i oświadczenia zgodnie z SIWZ dostępna na stronie Zamawiającego.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 71320000

Bidding information

Bidding deadline

7 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 24,675

Locations

Polska, Białystok

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 24,675

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pozostałej, wymaganej odrębnymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji (RDOŚ, RDLP, Starostwo, Straż Pożarna, itp.) z kompletem dokumentacji towarzyszącej, pozwoleniem wodno-prawnym, w tym pozwoleniem na budowę jeżeli jest wymagane, dla obiektów:

1) zbiornik w leśnictwie Zielona, oddz. 46f, k nr ewid. gr. 70 obręb ewid. Sobolewo, gm. Supraśl. Obiekt realizowany w ramach zadania „Modernizacja zbiornika w leśnictwie Zielona”.

2) zbiornik w leśnictwie Krasny Las, oddz. 60 g, nr ewid. gr. 60, obręb ewid. Sobolewo, gm. Supraśl; Obiekt realizowany w ramach zadania „Modernizacja zbiornika w leśnictwie Krasny Las” – tzw. „Piekary”.

3) zbiornik w leśnictwie Antoniuk, oddz. 231j, nr ewid. gr. 27/4, obręb ewid. Dzikie, gm. Choroszcz; realizowany w ramach zadania „Modernizacja zbiornika w leśnictwie Antoniuk”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne wymagania wobec Wykonawcy zawiera SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 450 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wpłacane w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie do dnia 6.11.2018 r. zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Award criteria

Długość okresu gwarancji

40

60

Yes

PIOS.02.01.00-00-0005/16-00

End

2019-01-31

Main site or place of performance

Teren Nadleśnictwa Dojlidy.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Chicksands - Main road construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 billion Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Rhyl - Social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified