Tender description

1. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze Umowy wraz z załącznikami, której wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Zamawiającym” usługi Utrzymania i rozwoju systemu informatycznego OFSA na okres 47 miesięcy.2.1. Usługi świadczone będą w podziale na następujące grupy Usług:2.1.1. Grupa Usług Utrzymania Środowisk (G1), szczegółowo opisana w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy, w tym:2.1.1.1. Usługa Administracji Środowiskami (G1U1), szczegółowo opisana w Załączniku nr 1A do wzoru Umowy;2.1.1.2. Usługa Monitorowania Dostępności i Wydajności (G1U2), szczegółowo opisana w Załączniku nr 1B do wzoru Umowy;2.1.1.3. Usługa Instalacji (G1U3), szczegółowo opisana w Załączniku nr 1C do wzoru Umowy;Ciąg dalszy w Sekcji II.2.4)
Main CPV code 72265000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

6 Nov 2018

45 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Cd. Sekcji II.1.4)2.1.2. Grupa Usług Zapewnienia Jakości (G2), szczegółowo opisana w Załączniku nr 2 do wzoru Umowy, w tym:2.1.2.1. Usługa Usuwania Wad (G2U1), szczegółowo opisana w Załączniku nr 2A do wzoru Umowy;2.1.2.2. Usługa Zarządzania Kodem i Dokumentacją (G2U2), szczegółowo opisana w Załączniku nr 2B do wzoru Umowy;2.1.2.3. Usługa Integracji i Certyfikacji (G2U3), szczegółowo opisana w Załączniku nr 2C oraz 2C1 do wzoru Umowy;2.1.3. Grupa Usług Administracji Systemem Informatycznym (G3), szczegółowo opisana w Załączniku nr 3 i 3A do wzoru Umowy.2.1.4. Grupa Usług Rozwoju (Modyfikacji) (G4), szczegółowo opisana w Załączniku nr 4 i 4A do wzoru Umowy;2.2. Niezależnie od powyższych grup Usług, w zakres Usług wchodzą również świadczone przez Wykonawcę:2.2.1. Usługi Zleceń Operacyjnych, szczegółowo opisane w Załączniku nr 5 do wzoru Umowy;2.2.2. Usługi Okresu Przejściowego, szczegółowo opisane w punkcie 6 wzoru Umowy oraz Załączniku nr 7 do wzoru Umowy;2.2.3. Usługi związane z Przekazaniem Usług, szczegółowo opisane w punkcie 15 wzoru Umowy.2.3. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w Czasach Reakcji (zgodnie z zakresem opisanym w pkt 2 Załącznika nr 9 do wzoru Umowy) oraz zapewni prowadzenie Biura Projektu Wykonawcy zgodnie z zakresem opisanym w pkt 3.39 Załącznika nr 13 do wzoru Umowy.2.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 2.3, w związku z tym, że wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Ww. osoby powinny być zatrudnione w całym okresie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby.2.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 5 Dni Roboczych od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług oraz w terminie 5 Dni Roboczych pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego przez cały okres realizacji Umowy, składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób oraz podania wykonywanych przez nie czynności, o których mowa w pkt 2.3.2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt 2.4, korzystając z uprawnień wynikających z Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do właściwego organu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy w celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę wymagania, o którym mowa w pkt 2.4. W przypadku ujawnienia przypadku naruszającego wymaganie, o którym mowa w pkt 2.4, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonego naruszenia nie dłuższy niż 5 Dni Roboczych oraz na przedstawienie dowodów usunięcia takiego naruszenia w terminie 14 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie stwierdzonego naruszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w pkt 2.4 i pkt 2.5.2.7. Usługa Utrzymania i Usługa Modyfikacji finansowane będą przez Zamawiającego w ramach odrębnych dotacji pochodzących z budżetu państwa podlegających odrębnym zasadom rozliczania. Każda z usług jest usługą odrębną o określonym zakresie i realnej wartości, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ofercie zgodnie z Formularzem Ofertowym. W związku z powyższym wartość Usługi Modyfikacji musi stanowić minimum 61,38 % ceny oferty. Realizacja Usługi Modyfikacji będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego.3. Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić przy realizacji zamówienia komunikowanie się osób występujących po stronie Wykonawcy z Zamawiającym i sporządzanie dokumentów w języku polskim.

Additional informantion

1. Dot. Sekcji II.2.7) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 47 miesięcy od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt 8.1. wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych zero groszy).

ac

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia21Deklarowany czas przekazania oprogramowania Modyfikacji do Testów Akceptacyjnych2455

SIMILAR TENDERS

Operating systems

Norway

Value: 75.0 million Norwegian Krone

Education and training services

Malta

Value: Not specified

IT services: consulting, software development, Internet and support

Malta

Value: 2.1 million Euro

Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Software package and information systems

France

Value: Not specified

Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

Information systems or technology strategic review and planning services

Malta

Value: Not specified