This tender in no longer available.

Tender description

„Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Tauron Polska Energia S.A., badanie sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych Tauron Polska Energia S.A. oraz świadczenie pozostałych usług dozwolonych za lata 2019-2021”, rozszerzona nazwa postępowania, zamiennie stosowana w dokumentacji zamówienia.

Więcej w pkt II.2.4)

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu
tak
Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 PZP oraz spełniają warunki, określone na podstawie w art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie z art. 22 ust. 1b PZP, dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych jednostki zainteresowania publicznego, jaką jest Zamawiający, w tym:

1) posiada status firmy audytorskiej w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089),

2) spełnia warunki niezależności w rozumieniu przepisów Ustawy o biegłych rewidentach, w tym określone w art. 69-73 tej ustawy,

3) spełnia warunki określone w art. 4, 5 i 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (dalej jako „Rozporządzenie 537/2014”).

Więcej w dokumentacji zamówienia.

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak

Procedura

Czas lokalny
12:00
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2018-10-23

12:15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 w pok. 957

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-23

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-12
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 22/4587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak Main CPV code 79200000

Bidding information

Bidding deadline

23 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące usługi:

1) czynności rewizji finansowej:

a) badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za lata 2019-2021 sporządzonego zgodnie z MSSF,

b) badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych za lata 2019-2021 sporządzonych zgodnie z MSSF,

c) badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za lata 2019-2021 sporządzonego zgodnie z MSSF,

d) przegląd okresowego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. wymaganego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., sporządzonego według wymogów MSSF za okresy kończące się 30.6.2019 r., 30.6.2020 r. i 30.6.2021 r.,

e) przegląd okresowego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. wymaganego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. sporządzonego według wymogów MSSF za okresy kończące się 30.6.2019 r., 30.6.2020 r., 30.6.2021 r.,

2) pozostałe usługi dozwolone (nie stanowiące czynności rewizji finansowej):

a) potwierdzona pisemnie weryfikacja rocznych jednostkowych pakietów konsolidacyjnych wybranych spółek zależnych oraz zagranicznych spółek zależnych od Tauron Polska Energia SA: Tauron Czech Energy s.r.o. i Tauron Sweden Energy AB (publ) sporządzonych za lata 2019-2021, niezbędnych do sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

b) potwierdzona pisemnie weryfikacja półrocznych jednostkowych pakietów konsolidacyjnych wybranych spółek zależnych oraz zagranicznych spółek zależnych od Tauron Polska Energia S.A.: Tauron Czech Energy s.r.o. oraz Tauron Sweden Energy AB (publ) sporządzonych za okresy kończące się 30.6.2019 r., 30.6.2020 r. i 30.6.2021 r., niezbędnych do sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

c) przeprowadzenie w latach 2020 i 2021 uzgodnionych procedur dotyczących weryfikacji sprawozdania spółki Tauron Dystrybucja S.A. z aktualizacji Wartości Regulacyjnej Aktywów (WRA) oraz wartości Regulacyjnej Aktywów dla Systemu AMI (WRA AMI) na potrzeby wyznaczenia uzasadnionego zwrotu z zaangażowanego kapitału przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na lata 2021 i 2022.

2. Roczna cena w każdym z poszczególnych lat objętych zamówieniem, zaoferowana przez wykonawcę z tytułu świadczenia pozostałych usług dozwolonych o których mowa w ust. 1 pkt 2) nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia oferowanego w danym roku z tytułu świadczenia usług o których mowa w ust.1 pkt 1) lit. a) - c) tj.: badania jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A., badania sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A., co odzwierciedlone będzie w formularzu wyceny oraz zawartej umowie z wybranym wykonawcą.

3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na tym, iż zlecenie całości lub części pozostałych usług dozwolonych o których mowa ust.1 pkt 2) nastąpi w przypadku gdy Komitet Audytu Tauron Polska Energia S.A. po przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej zgodnie z art. 136 ust 3. ustawy z dnia 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) wyrazi zgodę na świadczenie danej pozostałej usługi dozwolonej za dany rok obrotowy. Powyższe prawo opcji odzwierciedlone zostanie w zawartej umowie z wybranym wykonawcą.

Description of options

Zgodnie z II.2.4) ust. 3 ogłoszenia.

Main site or place of performance

Siedziba Tauron Polska Energia S.A. oraz siedziby spółek Grupy Tauron lub inne miejsce uzgodnione przez strony

Start

2019-04-01

Additional information

Rozszerzona, zamiennie stosowana w dokumentacji zamówienia nazwa postępowania „Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Tauron Polska Energia S.A., badanie sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych Tauron Polska Energia S.A. oraz świadczenie pozostałych usług dozwolonych za lata 2019-2021”

End

2022-03-31

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Engineering services

Malta

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - Support in the Field of Chemical Indicators and Statistics on Specific Waste Streams

Luxembourg

Value: 1.9 million Euro

Ireland : Dublin - Education and training services

Ireland

Value: 800,000 Euro

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Judicial services

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Legal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 55.0 million Pound Sterling

Germany : Frankfurt am Main - ECB - Online Competency Testing (PRO-004573)

Germany

Value: Not specified