Tender description

„Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Tauron Polska Energia S.A., badanie sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych Tauron Polska Energia S.A. oraz świadczenie pozostałych usług dozwolonych za lata 2019-2021”, rozszerzona nazwa postępowania, zamiennie stosowana w dokumentacji zamówienia.Więcej w pkt II.2.4)
Main CPV code 79200000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

35 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące usługi:1) czynności rewizji finansowej:a) badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za lata 2019-2021 sporządzonego zgodnie z MSSF,b) badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych za lata 2019-2021 sporządzonych zgodnie z MSSF,c) badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za lata 2019-2021 sporządzonego zgodnie z MSSF,d) przegląd okresowego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. wymaganego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., sporządzonego według wymogów MSSF za okresy kończące się 30.6.2019 r., 30.6.2020 r. i 30.6.2021 r.,e) przegląd okresowego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. wymaganego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. sporządzonego według wymogów MSSF za okresy kończące się 30.6.2019 r., 30.6.2020 r., 30.6.2021 r.,2) pozostałe usługi dozwolone (nie stanowiące czynności rewizji finansowej):a) potwierdzona pisemnie weryfikacja rocznych jednostkowych pakietów konsolidacyjnych wybranych spółek zależnych oraz zagranicznych spółek zależnych od Tauron Polska Energia SA: Tauron Czech Energy s.r.o. i Tauron Sweden Energy AB (publ) sporządzonych za lata 2019-2021, niezbędnych do sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,b) potwierdzona pisemnie weryfikacja półrocznych jednostkowych pakietów konsolidacyjnych wybranych spółek zależnych oraz zagranicznych spółek zależnych od Tauron Polska Energia S.A.: Tauron Czech Energy s.r.o. oraz Tauron Sweden Energy AB (publ) sporządzonych za okresy kończące się 30.6.2019 r., 30.6.2020 r. i 30.6.2021 r., niezbędnych do sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,c) przeprowadzenie w latach 2020 i 2021 uzgodnionych procedur dotyczących weryfikacji sprawozdania spółki Tauron Dystrybucja S.A. z aktualizacji Wartości Regulacyjnej Aktywów (WRA) oraz wartości Regulacyjnej Aktywów dla Systemu AMI (WRA AMI) na potrzeby wyznaczenia uzasadnionego zwrotu z zaangażowanego kapitału przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na lata 2021 i 2022.2. Roczna cena w każdym z poszczególnych lat objętych zamówieniem, zaoferowana przez wykonawcę z tytułu świadczenia pozostałych usług dozwolonych o których mowa w ust. 1 pkt 2) nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia oferowanego w danym roku z tytułu świadczenia usług o których mowa w ust.1 pkt 1) lit. a) - c) tj.: badania jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A., badania sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A., co odzwierciedlone będzie w formularzu wyceny oraz zawartej umowie z wybranym wykonawcą.3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na tym, iż zlecenie całości lub części pozostałych usług dozwolonych o których mowa ust.1 pkt 2) nastąpi w przypadku gdy Komitet Audytu Tauron Polska Energia S.A. po przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej zgodnie z art. 136 ust 3. ustawy z dnia 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) wyrazi zgodę na świadczenie danej pozostałej usługi dozwolonej za dany rok obrotowy. Powyższe prawo opcji odzwierciedlone zostanie w zawartej umowie z wybranym wykonawcą.

End date

2022-03-31

Main site

Siedziba Tauron Polska Energia S.A. oraz siedziby spółek Grupy Tauron lub inne miejsce uzgodnione przez strony

Options description

Zgodnie z II.2.4) ust. 3 ogłoszenia.

Start date

2019-04-01

Additional informantion

Rozszerzona, zamiennie stosowana w dokumentacji zamówienia nazwa postępowania „Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Tauron Polska Energia S.A., badanie sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych Tauron Polska Energia S.A. oraz świadczenie pozostałych usług dozwolonych za lata 2019-2021”

SIMILAR TENDERS

Public relations consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Recruitment services

Ireland

Value: 400,000 Euro

Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

National options and discretions under the Deposit Guarantee Scheme Directive and their treatment in the context of an European Deposit Insurance Scheme

Belgium

Value: 150,000 Euro

Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Building and facilities management services

Ireland

Value: 300,000 Euro

Specialist training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 333,450 Pound Sterling