Tender description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach, obejmujące prace z zakresu przygotowania gleby oraz melioracji agrotechnicznych na terenach poklęskowych Nadleśnictwa Lipusz. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu przygotowania gleby oraz melioracji agrotechnicznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się załączniki od nr 3.1. do nr 3.3.Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio dla pakietów w załączniku nr 3.Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Main CPV code 77200000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Oct 2018

32 days remaining

Total estimated value

EUR 297,595

Locations

Polska, Lipusz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Przygotowanie gleby oraz melioracje agrotechniczne w leśnictwie Dywan

Value

EUR 89,765

Przygotowanie gleby oraz melioracje agrotechniczne w leśnictwie Dywan Przedmiotem zamówienia są prace związane z przygotowaniem gleby zarówno mechanicznie jak i ręcznie pod odnowienia i zalesienia oraz prace związane z oczyszczaniem powierzchni pozrębowych i rozdrabnianiem pozostałości pozrębowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.1. do SIWZ.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia – operatorów ciągników, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

ac

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia15Realizacja zamówienia przy pomocy osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach15Termin płatności faktury1060

Main site

Leśnictwo Dywan

Options description

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. 10. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

Additional informantion

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Przygotowanie gleby oraz melioracje agrotechniczne w leśnictwach Karpno, Płociczno, Żelewiec i Zarośle

Value

EUR 96,335

Przygotowanie gleby oraz melioracje agrotechniczne w leśnictwach Karpno, Płociczno, Żelewiec i Zarośle Przedmiotem zamówienia są prace związane z mechanicznym przygotowaniem gleby pod odnowienia i zalesienia oraz prace związane z oczyszczaniem powierzchni pozrębowych i rozdrabnianiem pozostałości pozrębowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.2. do SIWZ.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia – operatorów ciągników, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

ac

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia15Realizacja zamówienia przy pomocy osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach15Termin płatności faktury1060

Main site

Leśnictwa: Karpno, Płociczno, Żelewiec i Zdroje

Options description

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. 10. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

Additional informantion

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Przygotowanie gleby oraz melioracje agrotechniczne w leśnictwach Sulęczyno, Bawernica, Kłodno, Parchowo, Zdunowice, Glinowo, Żółno, Zdroje i Trawice

Value

EUR 111,494

Przygotowanie gleby oraz melioracje agrotechniczne w leśnictwach Sulęczyno, Bawernica, Kłodno, Parchowo, Zdunowice, Glinowo, Żółno, Zdroje i Trawice Przedmiotem zamówienia są prace związane z przygotowaniem gleby zarówno mechanicznie jak i ręcznie pod odnowienia i zalesienia oraz prace związane z oczyszczaniem powierzchni pozrębowych i rozdrabnianiem pozostałości pozrębowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.3. do SIWZ.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia – operatorów ciągników, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

ac

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia15Realizacja zamówienia przy pomocy osób o odpowiednim doświaczeniu i kwalifikacjach15Termin płatności faktury1060

Main site

Leśnictwa: Sulęczyno, Bawernica, Kłodno, Parchowo, Zdunowice, Glinowo, Żółno, Zdroje i Trawice

Options description

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. 10. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

Additional informantion

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

SIMILAR TENDERS

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

Technical inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Floor laying and covering work

Malta

Value: Not specified

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Repair and maintenance services of building installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 99.3 million Pound Sterling