This tender has expired.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część I – Hel,

Część II – Gdynia.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi po przejęciu nieruchomości przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zakończenie świadczenia usługi wymaga protokolarnego zwrotu nieruchomości. Dokładne terminy rozpoczęcia usługi dla poszczególnych części zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" oraz załączniku nr 2 do SIWZ "Formularz oferty".

Procedura

Czas lokalny
11:00
Data
2018-10-24
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Ciąg dalszy IV.1.11:

Zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Wstępnym potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu będzie przesłane Oświadczenie w formie „JEDZ” (załącznik nr 5 do SIWZ), w części III „Podstawy wykluczenia”.

Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przesłane oświadczenie w formie JEDZ (załącznik nr 5 do SIWZ), w części IV: „Kryteria kwalifikacji”:

— sekcji A: „Kompetencje”.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale Ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest przesłać w postaci elektronicznej, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie w formie „JEDZ”, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ:

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia;

2) Zamawiający nie wymaga przedstawienia JEDZ dotyczącego podwykonawców;

4) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

Część B - oświadczenia i dokumenty składane na żądanie Zamawiającego

3. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nw. oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie):

1) w odniesieniu do okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Koncesji wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 z pozn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (dotyczy również podwykonawców, jeżeli wykonywać będą czynności zastrzeżone ww. ustawą).

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587701

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

Precise information on deadline(s) for review procedures
Dokładnie informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28 Main CPV code 79710000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Hel

Value

PLN Not specified

Hel

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Start

2019-02-01

End

2020-01-31

Main site or place of performance

Hel.

Additional information

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium:

Dla Cz. I w kwocie: 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

Gdynia

Value

PLN Not specified

Gdynia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Start

2018-12-03

End

2020-01-31

Additional information

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium:

Dla Cz. II w kwocie: 7 000,00 PNL (słownie: siedem tysięcy złotych).

SIMILAR TENDERS

Ireland : Kilkenny - Energy and related services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Ireland : Dublin - Printed matter and related products

Ireland

Value: 50,000 Euro

United Kingdom : Bexhill on Sea - Auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling

Norway : Kristiansand - Internal audit services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Furnishing

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Security services

Ireland

Value: 2.1 million Euro

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: Not specified