This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część I – Hel,

Część II – Gdynia.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi po przejęciu nieruchomości przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zakończenie świadczenia usługi wymaga protokolarnego zwrotu nieruchomości. Dokładne terminy rozpoczęcia usługi dla poszczególnych części zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" oraz załączniku nr 2 do SIWZ "Formularz oferty".

Procedura

Czas lokalny
11:00
Data
2018-10-24
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Ciąg dalszy IV.1.11:

Zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Wstępnym potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu będzie przesłane Oświadczenie w formie „JEDZ” (załącznik nr 5 do SIWZ), w części III „Podstawy wykluczenia”.

Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przesłane oświadczenie w formie JEDZ (załącznik nr 5 do SIWZ), w części IV: „Kryteria kwalifikacji”:

— sekcji A: „Kompetencje”.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale Ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest przesłać w postaci elektronicznej, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie w formie „JEDZ”, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ:

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia;

2) Zamawiający nie wymaga przedstawienia JEDZ dotyczącego podwykonawców;

4) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

Część B - oświadczenia i dokumenty składane na żądanie Zamawiającego

3. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nw. oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie):

1) w odniesieniu do okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Koncesji wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 z pozn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (dotyczy również podwykonawców, jeżeli wykonywać będą czynności zastrzeżone ww. ustawą).

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

Precise information on deadline(s) for review procedures
Dokładnie informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28 Main CPV code 79710000

Bidding information

Bidding deadline

24 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Hel

Value

PLN Not specified

Hel

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Start

2019-02-01

End

2020-01-31

Main site or place of performance

Hel.

Additional information

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium:

Dla Cz. I w kwocie: 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

Gdynia

Value

PLN Not specified

Gdynia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Start

2018-12-03

End

2020-01-31

Additional information

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium:

Dla Cz. II w kwocie: 7 000,00 PNL (słownie: siedem tysięcy złotych).

SIMILAR TENDERS

Denmark : Copenhagen - Market and economic research; polling and statistics

Denmark

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Provision of Security, Reception and Mail Services for the European Environment Agency

Denmark

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Accounting, auditing and fiscal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Judicial services

Norway

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Guard services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Audio-visual materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified