This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia są Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku, w podziale na 8 cz.

Cz.1: Pasieka Karaśnia – etap I,

Cz.2: Kocięca – etap I,

Cz.3: Zgłowiączka – Miasto W-ek,

Cz.4: Bachorza – etap I (pow. Włocławek, Aleksandrów Kuj),

Cz.5: Bachorza – etap II (pow. Radziejów, Aleksandrów Kuj),

Cz.6: Bachorza – etap III (pow. Radziejów, Aleksandrów Kuj),

Cz.7: Święty Strumień,

Cz.8: Kanał Popłaciński.

Przedmiot obejmuje ogólnie:wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem i złożeniem,ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy,hakowanie, usuwanie namułu,usunięcie przetamowań z dna cieku,wykonanie grodzi drewniano-ziemnych ze ściankami z kiszek faszynowych, odmulenie mechaniczne,rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków oraz uprawę płużną w terenach zadarnionych płaskich.

Szczegółowy opis dla w/w części zawiera dokumentacja – załącznik nr 4 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca opracuje i przedłoży zamawiającemu Kalkulację prac,dostosowaną do złożonej oferty. Kalkulację prac należy sporządzić według załączonych do SIWZ wycen/kosztorysów ofertowych. Kalkulacja ta jest niezbędna zamawiającemu w celu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy.

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w zakresie, charakterze i na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia, stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 1.10.2018 r. do godz. 10:00 w kwocie:

— dla części nr 2 i 5 - 700,00 PLN dla każdej z części,

— dla części nr 1 i 8 – 1.100,00 PLN dla każdej z części,

— dla części nr 4 – 400,00 PLN,

— dla części nr 3 i 7 - 2.100,00 PLN dla każdej części,

— dla części nr 6 – 3.500,00 PLN.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie, 3) zdolności technicznej lub zawodowej:wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków od opuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna usługa o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (np. prace konserwacyjne na ciekach, kanałach, rowach, budowlach przeciwpowodziowych, budowlach piętrzących lub urządzaniach melioracji wodnych itp.) wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o wartości brutto:

— 15.000,00 zł dla części nr 2 i 5,

— 20.000,00 zł dla części nr 1 i 8,

— 10.000,00 zł dl części nr 4

— 45.000,00 zł dl części nr 3 i 7

— 70.000,00 zł dl części nr 6

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykaz składanych przez wykonawcę oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składanych z ofertą): Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25aust. 1i 2 ustawy, wykonawca składa w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt III.1.1 ogłoszenia. Zamawiający zastrzega, że w części IV: Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ, wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji alfa: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Nie ma obowiązku wypełniania pozostałych sekcji Cześć IV.

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24ust. 1 pkt 12-23 ustawy, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy, wykonawca składa w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia5stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16) wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(JEDZ)– stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany należy przesłać na adres email: [email protected], przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz załącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego (art. 22a ust. 2 ustawy).

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, również składa JEDZ dotyczące podwykonawców. (załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr5do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczeniedo udziału w postępowaniu;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – potwierdzającego spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt. 3) SIWZ. Jeżeli wykaz,oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3. SIWZ:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt6.2.3. SIWZ ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 2 stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-01
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-11-29
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2018-10-01

10:15

Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74 a, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 125 (sala konferencyjna).

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP adres e-mail: [email protected];

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 8 części, Nr zamówienia: ZOZ.281.94.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-14
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub jej zaniechaniu, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180ust.2 ustawy.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8. Na czynności, o których mowa w powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust.2 ustawy.

9. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 ustawy zdanie drugie albo wterminie15dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy;

11.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust.1 i 2 ustawy wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy–w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

14. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej - „orzeczeniem”.

15. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:

1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego;

2) zamawiającym, jeżeli wykonawca,który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem.

Main CPV code 90721800

Bidding information

Bidding deadline

1 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pasieka Karaśnia – etap I

Value

PLN Not specified

Pasieka Karaśnia – etap I

Przedmiot zamówienia cz 1 Pasieka Karaśnia-etap I, obejmuje prace utrzymaniowe na dł. łącznej 4510 mb, polegające ogólnie na: wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem i złożeniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, hakowanie, usuwanie namułu, usunięcie przetamowań z dna cieku, wykonanie grodzi drewniano – ziemnych ze ściankami z kiszek faszynowych, odmulenie mechaniczne, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków oraz uprawę płużną w terenach zadarnionych płaskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,

— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,

— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych i ziemnych (tj. koszenie, hakowanie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 8 części, wykonywanych w danej części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

termin wykonania

40

60

Kocięca - etap I

Value

PLN Not specified

Kocięca - etap I

Przedmiot zamówienia cz 1 Kocięca -etap I, obejmuje prace utrzymaniowe na dł. łącznej 5996 mb, polegające ogólnie na: wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem i złożeniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, hakowanie, usuwanie namułu, usunięcie przetamowań z dna cieku, usuwanie wiatrołomów, wywożenie gałęzi i śmieci.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,

— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,

— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych i ziemnych (tj. koszenie, hakowanie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 8 części, wykonywanych w danej części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

termin wykonania

40

60

Zgłowiączka – Miasto W-ek;

Value

PLN Not specified

Zgłowiączka – Miasto W-ek;

Przedmiot zamówienia cz 3. Zgłowiączka –Miasto W-ek; obejmuje prace utrzymaniowe na dł. łącznej 4972 mb, polegające ogólnie na: wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, hakowanie, usunięcie przetamowań z dna cieku, usuwanie wiatrołomów, wywożenie gałęzi, gruzu i śmieci oraz resztek budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,

— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,

— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych i ziemnych (tj. koszenie, hakowanie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 8 części, wykonywanych w danej części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

termin wykonania

40

60

Bachorza –etap I (pow. Włocławek, Aleksandrów Kuj)

Value

PLN Not specified

Bachorza –etap I (pow. Włocławek, Aleksandrów Kuj)

Przedmiot zamówienia cz.4 Bachorza –etap I (pow. Włocławek, Aleksandrów Kuj); obejmuje prace utrzymaniowe na dł. łącznej 3540 mb, polegające ogólnie na: wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, hakowanie, usunięcie namułu, usuwanie wiatrołomów i zatorów,wykonanie grodzi drewniano-ziemnych z kiszek faszynowych, wywożenie gałęzi, gruzu i śmieci oraz resztek budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,

— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,

— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych i ziemnych (tj. koszenie, hakowanie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 8 części, wykonywanych w danej części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

termin wykonania

40

60

Bachorza –etap II (pow. Radziejów, Aleksandrów Kuj)

Value

PLN Not specified

Bachorza –etap II (pow. Radziejów, Aleksandrów Kuj)

Przedmiot zamówienia cz.5 Bachorza –etap II (pow. Radziejów, Aleksandrów Kuj), obejmuje prace utrzymaniowe na dł. łącznej 4123 mb, polegające ogólnie na: wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, hakowanie, usunięcie namułu, usuwanie wiatrołomów i zatorów,wykonanie grodzi drewniano-ziemnych z kiszek faszynowych, wywożenie gałęzi, gruzu i śmieci oraz resztek budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,

— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,

— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych i ziemnych (tj. koszenie, hakowanie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 8 części, wykonywanych w danej części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

termin wykonania

40

60

Bachorza –etap III (pow. Radziejów, Aleksandrów Kuj)

Value

PLN Not specified

Bachorza –etap III (pow. Radziejów, Aleksandrów Kuj)

Przedmiot zamówienia cz 6 Bachorza –etap III (pow. Radziejów, Aleksandrów Kuj), obejmuje prace utrzymaniowe na dł. łącznej 13543 mb, polegające ogólnie na: wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, hakowanie, usunięcie namułu, usuwanie wiatrołomów i zatorów, wywożenie gałęzi, gruzu i śmieci oraz resztek budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,

— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,

— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych i ziemnych (tj. koszenie, hakowanie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 8 części, wykonywanych w danej części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

termin wykonania

40

60

Święty Strumień

Value

PLN Not specified

Święty Strumień

Przedmiot zamówienia cz 7 Święty Strumień, obejmuje prace utrzymaniowe na dł. łącznej 10794 mb, polegające ogólnie na: wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, hakowanie, usunięcie namułu, usuwanie wiatrołomów i zatorów wykonanie grodzi drewniano- ziemnych, wywożenie gałęzi, gruzu i śmieci oraz resztek budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,

— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,

— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych i ziemnych (tj. koszenie, hakowanie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 8 części, wykonywanych w danej części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

termin wykonania

40

60

Kanał Popłaciński

Value

PLN Not specified

Kanał Popłaciński

Przedmiot zamówienia cz 8 Kanał Popłaciński, obejmuje prace utrzymaniowe na dł. łącznej 7350 mb, polegające ogólnie na: wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich ze skarp wraz z wygrabieniem,mechaniczne koszenie dna kanału łyżką koszącą, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, hakowanie, usunięcie namułu, usuwanie wiatrołomów i zatorów, wykonanie grodzi drewniano-ziemnych ze ściankami z kiszek faszynowych, wywożenie gałęzi, gruzu i śmieci oraz resztek budowlanych, oczyszczenie z namułu 2 przepustów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,

— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,

— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych i ziemnych (tj. koszenie, hakowanie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 8 części, wykonywanych w danej części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

termin wykonania

40

60

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Snow-clearing services

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

France : Paris - Feasibility study, advisory service, analysis

France

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Building-cleaning services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Facility related sanitation services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Mosjøen - Refuse and waste related services

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Sludge disposal services

Norway

Value: Not specified

Norway : Tønsberg - Accommodation, building and window cleaning services

Norway

Value: Not specified