Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usługi utrzymania rzeki Niwki na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części: Przedmiot zamówienia obejmuje ogólnie:Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, ręczne ścinanie krzaków i zagajników ze skarp, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna cieku, hakowanie, usuwanie namułu, usuwanie wiatrołomów i grodzi drewniano-ziemnych, oczyszczenie terenu z wywiezieniem (wykonanie w zależności od danej części). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2917 poz 1579 ze zm.), zwane dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do 100 % wartości zamówienia podstawowego.
Main CPV code 90721800

Bidding deadline

24 Aug 2018
Remaining: 6 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS

Rzeka Niwka, etap I.

Value

PLN Not specified

Rzeka Niwka, etap I. Usługi utrzymania rzeki Niwki w km 6+700 - 9+248, gm. Topólka, pow. radziejowski; w szczególności w zakresie: ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, ręczne ścinanie krzaków i zagajników ze skarp, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna cieku, hakowanie, usuwanie wiatrołomów i grodzi drewniano-ziemnych, oczyszczenie terenu z wywiezieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów, ścinania krzewów, hakowania i odmulania dna, usuwania zatorów koryta, oczyszczania terenu wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania rzeki Niwki na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części, wykonywanych w danej części.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

ac

Termin wykonania4060

Rzeka Niwka, etap II.

Value

PLN Not specified

Rzeka Niwka, etap II. Usługi utrzymania rzeki Niwki w km 9+248 - 20+890, gm. Izbica Kujawska, Lubraniec, pow. włocławski i gm. Topólka, pow. radziejowski; w szczególności w zakresie: ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, ręczne ścinanie krzaków i zagajników ze skarp, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna cieku, hakowanie, usuwanie namułu, usuwanie wiatrołomów i grodzi drewniano-ziemnych, oczyszczenie terenu z wywiezieniem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów, ścinania krzewów, hakowania i odmulania dna, usuwania zatorów koryta, oczyszczania terenu wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania rzeki Niwki na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części, wykonywanych w danej części.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

ac

Termin wykonania4060

SIMILAR TENDERS

Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.6 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Cleaning services

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Tank and reservoir cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling