Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 5 części:Cz. 1: Utrzymanie Skrwy do Dopływu spod Przywitowa z jez. Skrwilno - Rzeka Okalewka gm. Skrwilno i Świedziebnia pow. rypiński i brodnickiCz. 2: Utrzymanie Gozdawnicy - Struga Gójsk Narty gm. Szczutowo, Rogowo, Rypin pow. sierpecki, rypińskiCz. 3: Utrzymanie Sierpienicy od źródeł do dopł. spod Drobina, z dopł. spod Drobina (Sierpienicy Wschodnia) gm. Zawidz, Drobin i Staroźreby pow. sierpecki i płockiCz. 4: Utrzymanie Dopływ spod Piastowa (ciek Piastowo) gm. Sierpc pow. sierpeckiCz. 5: Utrzymanie Czernicy, gm. Tłuchowo i Skępe pow. lipnowski i rypińskiSzczegółowy opis zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca zał nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego.
Main CPV code 90721800

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

28 Sep 2018

6 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Utrzymanie Skrwy do Dopływu spod Przywitowa z jez. Skrwilno - Rzeka Okalewka gm. Skrwilno i Świedziebnia pow. rypiński i brodnicki

Value

PLN Not specified

Utrzymanie Skrwy do Dopływu spod Przywitowa z jez. Skrwilno - Rzeka Okalewka gm. Skrwilno i Świedziebnia pow. rypiński i brodnicki Utrzymanie Skrwy do Dopływu spod Przywitowa z jez. Skrwilno - Rzeka Okalewka gm. Skrwilno i Świedziebnia pow. rypiński i brodnicki, na łącznej dl. 15, 952 km. Przedmiot zamówienia obejmuje ogólnie: wykoszenie porostów ze skarp i ławeczek wraz z wygrabieniem i złożeniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, ręczne usunięcie kożucha roślin pływających wraz z wydobyciem i złożeniem porostu, usunięcie przetamowań z dna cieku wraz z wyrzuceniem i złożeniem na brzeg.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych (tj. koszenie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 5 części, wykonywanych w danej części.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

ac

Termin wykonania4060

Utrzymanie Gozdawnicy -Struga Gójsk Narty gm. Szczutowo, Rogowo, Rypin pow. sierpecki, rypiński

Value

PLN Not specified

Utrzymanie Gozdawnicy -Struga Gójsk Narty gm. Szczutowo, Rogowo, Rypin pow. sierpecki, rypiński Utrzymanie Gozdawnicy -Struga Gójsk Narty gm. Szczutowo, Rogowo, Rypin pow. sierpecki, rypiński, na dł 15,600 km. Przedmiot zamówienia obejmuje ogólnie: wykoszenie porostów ze skarp i ławeczek wraz z wygrabieniem i złożeniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, ręczne usunięcie kożucha roślin pływających wraz z wydobyciem i złożeniem porostu, usunięcie przetamowań z dna cieku wraz z wyrzuceniem i złożeniem na brzeg.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych (tj. koszenie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 5 części, wykonywanych w danej części.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

ac

termin wykonania4060

Utrzymanie Sierpienicy od źródeł do dopł. spod Drobina, z dopł. spod Drobina (Sierpienicy Wschodnia) gm. Zawidz, Drobin i Staroźreby pow. sierpecki i płocki

Value

PLN Not specified

Utrzymanie Sierpienicy od źródeł do dopł. spod Drobina, z dopł. spod Drobina (Sierpienicy Wschodnia) gm. Zawidz, Drobin i Staroźreby pow. sierpecki i płocki Utrzymanie Sierpienicy od źródeł do dopł. spod Drobina, z dopł. spod Drobina (Sierpienicy Wschodnia) gm. Zawidz, Drobin i Staroźreby pow. sierpecki i płocki, na łącznej dł. 19.075 km.Przedmiot zamówienia obejmuje ogólnie: wykoszenie porostów ze skarp i ławeczek wraz z wygrabieniem i złożeniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, ręczne usunięcie kożucha roślin pływających wraz z wydobyciem i złożeniem porostu, usunięcie przetamowań z dna cieku wraz z wyrzuceniem i złożeniem na brzeg.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych (tj. koszenie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 5 części, wykonywanych w danej części.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

ac

termin wykonania4060

Utrzymanie Dopływ spod Piastowa (ciek Piastowo) gm. Sierpc pow. sierpecki

Value

PLN Not specified

Utrzymanie Dopływ spod Piastowa (ciek Piastowo) gm. Sierpc pow. sierpecki Utrzymanie Dopływ spod Piastowa (ciek Piastowo) gm. Sierpc pow. sierpecki na łącznej dł. 6,940 km.Przedmiot zamówienia obejmuje ogólnie: wykoszenie porostów ze skarp i ławeczek wraz z wygrabieniem i złożeniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, ręczne usunięcie kożucha roślin pływających wraz z wydobyciem i złożeniem porostu, usunięcie przetamowań z dna cieku wraz z wyrzuceniem i złożeniem na brzeg.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych (tj. koszenie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 5 części, wykonywanych w danej części.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

ac

termin wykonania4060

Utrzymanie Czernicy, gm. Tłuchowo i Skępe pow. lipnowski i rypiński.

Value

PLN Not specified

Utrzymanie Czernicy, gm. Tłuchowo i Skępe pow. lipnowski i rypiński. Utrzymanie Czernicy, gm. Tłuchowo i Skępe pow. lipnowski i rypiński. na łacznej dł. 14,171 km.Przedmiot zamówienia obejmuje ogólnie: wykoszenie porostów ze skarp i ławeczek wraz z wygrabieniem i złożeniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i złożenie w stosy, ręczne usunięcie kożucha roślin pływających wraz z wydobyciem i złożeniem porostu, usunięcie przetamowań z dna cieku wraz z wyrzuceniem i złożeniem na brzeg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiary/obmiary, kosztorysy/wyceny ofertowe i dokumentacja mapowa).Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku), do 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:— uzyskanie środków finansowych wynikających z oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego,— zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych dla Zarządu Zlewni we Włocławku na zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych,— wystąpienia konieczności wykonania usług na uzasadniony wniosek samorządów lokalnych lub użytkowników gruntów przyległych do wód lub urządzań wodnych w celu ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.Udzielenie tych zamówień nastąpi na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. wszystkich czynności utrzymaniowych (tj. koszenie, grabienie, ścinanie itp.) wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 5 części, wykonywanych w danej części.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

ac

termin wykonania4060

SIMILAR TENDERS

Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 8.0 million Kuna

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Wood waste

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling