This tender in no longer available.

Tender description

Utrzymanie Kanału Ulgowego m. Łowicza,Utrzymanie Kanału Południowego w km 0+000 ÷ 3+400 i 5+400 ÷ 8+588, gm. Bielawy, pow. łowicki i gm. Bedlno, pow. kutnowski, Zabudowa wyrwy prawej skarpy rz. Bzura - gm. m. Łowicz w km 62+700 - 62+730, Utrzymanie Kanału Stradzewskiego, gm. Bedlno, pow. kutnowski w km 0+000 ÷ 14+379, Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na rzekach Bzura, Ochnia, Moszczenica i Kanał Południowy, pow. Kutnowski, km. rz. Bzura - 86+078, 104+937, rz. Ochnia - 8+256, 31+299, rz. Moszczenica - 1+102, Kanał Południowy - 4+849, Obsługa nw. budowli na terenie gm. Witonia, gm. Góra św. Małgorzaty, gm. Piątek, gm. Łęczyca, pow. Łęczycki rz. Bzura km 109+659, utrzymanie kanałów, Moszczenica-Malina, Moszczenica-Struga (km 0+000-3+360), (km 0+000-0+519), Utrzymanie kanału Witonia A gm. Witonia, pow. łęczycki (km 0+000-5+598). Utrzymanie Kanału Północnego gm. Witonia, Łęczyca, pow. łęczycki (km 0+000-11+900), Utrzymanie Kanału Strzegocińskiego gm. Witonia, pow. ...

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca opracuje i przedłoży zamawiającemu Wycenę ofertową usług, dostosowaną do złożonej oferty. Wycenę ofertową usług należy sporządzić według załączonych do SIWZ wycen ofertowych. Wycena ofertowa usług jest niezbędna zamawiającemu w celu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy.

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w zakresie, charakterze i na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 15.10.2018 r. do godz. 10:00 w kwocie:

— dla części nr 1, 5 - 300,00 PLN,

— dla części nr 2, 3, 4, 7 - 500,00 PLN,

— dla części nr 6, 8, 9 - 1 000,00 PLN.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie,

3) zdolności technicznej lub zawodowej: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: jedna usługa o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (np. prace konserwacyjne na ciekach, kanałach, rowach, budowlach przeciwpowodziowych, budowlach piętrzących lub urządzaniach melioracji wodnych itp.) wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o wartości brutto:

— 8 000 zł dla części nr 1, 5,

— 20 000 zł dla części nr 2,3, 4, 7,

— 30 000 zł dla części nr 6, 8, 9;.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykaz składanych przez wykonawcę oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składanych z ofertą):

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy, wykonawca składa w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ o którym mowa w pkt.III.1.1 Zamawiający zastrzega, że w części IV: Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ, wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Nie ma obowiązku wypełniania pozostałych sekcji Cześć IV

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy,nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy, wykonawca składa w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16) wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany należy przesłac na adres email:[email protected] przed upływem składania ofert

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz załącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego (art. 22a ust. 2 ustawy).

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, również składa JEDZ dotyczące podwykonawców. (załącznik nr 2 do SIWZ)

W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów w zakresie wskazania braku podstaw wykluczenia

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów w zakresie spełniania warunków w postępowaniu:

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – potwierdzającego spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdziale I. pkt 5.2 ppkt 3) SIWZ.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3. SIWZ:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-15
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-12-16
Warunki otwarcia ofert

2018-10-15

10:15

Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Nowa 5, 99-400 Łowicz, POLSKA

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;

2) inspektor ochrony danych osobowych w PGW WP: [email protected];

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi utrzymania wód i urzadzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 9 części, Nr zamówienia: WA.5.ZOZ.281.4.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.\ Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-04
Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. Odwołanie wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej - „orzeczeniem”.

Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:

1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego;

2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania.

Main CPV code 90721800

Bidding information

Bidding deadline

15 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Utrzymanie Kanału Ulgowego m. Łowicza km 0+000 ÷ 1+272, gm. Łowicz pow. łowicki.

Value

PLN Not specified

Utrzymanie Kanału Ulgowego m. Łowicza km 0+000 ÷ 1+272, gm. Łowicz pow. łowicki.

1/ Zakres usług polegał będzie na:

— ręcznym ścinaniu odrostów krzaków ze skarp i dna kanału,

— rozdrobnieniu / zrębkowaniu ściętych krzaków,

— oczyszczenie terenu z pozostałości po wycięciu krzaków,

— wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów wraz z wyrzuceniem poza górną krawędź skarpy, rozdrobnienie i pozostawienie jako biomasa porost gęsty, twardy lub załadowaniem na przyczepę i wywozem,

— hakowaniu z roślin porastających dno i lustro wody bez usuwania namułu z dna.

Z rozdrobnieniem wydobytej roślinności po za górną krawędzią skarpy,

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów, ścinania i rozdrabniania gałęzi, oczyszczania oraz czynności dozoru wykonywanych w danej części, wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 9 części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów, ścinania i rozdrabniania gałęzi, oczyszczania oraz czynności dozoru wykonywanych w danej części, wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 9 części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

Termin wykonania

40

60

End

2018-12-10

Utrzymanie Kanału Południowego w km 0+000 ÷ 3+400 i 5+400 ÷ 8+588, gm. Bielawy, pow. łowicki i gm. Bedlno, pow. kutnowski

Value

PLN Not specified

Utrzymanie Kanału Południowego w km 0+000 ÷ 3+400 i 5+400 ÷ 8+588, gm. Bielawy, pow. łowicki i gm. Bedlno, pow. kutnowski

Zakres usług polegał będzie na:

— ręcznym ścinaniu odrostów krzaków ze skarp i dna kanału,

— rozdrobnieniu / zrębkowaniu ściętych krzaków,

— wykoszeniu mechanicznym oraz ręcznym porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem,

— hakowaniu z roślin porastających dno i lustro wody bez usuwania namułu z dna.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów, ścinania i rozdrabniania gałęzi, oczyszczania oraz czynności dozoru wykonywanych w danej części, wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 9 części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

Termin wykonania

40

60

End

2018-12-10

Zabudowa wyrwy prawej skarpy rz. Bzura - gm. m. Łowicz w km 62+700 - 62+730

Value

PLN Not specified

Zabudowa wyrwy prawej skarpy rz. Bzura - gm. m. Łowicz w km 62+700 - 62+730

Zakres usług polegał będzie na:

— zabudowa wyrwy prawej skarpy rz. Bzury przez dowiezienie ziemi

— wykonanie remontu istniejących opasek z kiszek faszynowych 2x20cm

— wykonanie ubezpieczenia skarp narzutem kamiennym – gabiony na włókninie

— usunięcie zatorów z koryta rzeki z gałęzi i konarów oraz innych zanieczyszczeń

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności zabudowy, wykonania opasek i ubezpieczenia skarp oraz czynności dozoru wykonywanych w danej części, wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 9 części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

termin wykonania

40

60

End

2018-12-10

Utrzymanie Kanału Stradzewskiego, gm. Bedlno, pow. kutnowski w km 0+000 ÷ 14+379

Value

PLN Not specified

Utrzymanie Kanału Stradzewskiego, gm. Bedlno, pow. kutnowski w km 0+000 ÷ 14+379

Zakres usług polegał będzie na:

— Ręczne wycięcie krzaków wraz z rozdrobnieniem

— Wykoszenie porostów ze skarp i dna kanału sprzętem ręcznym oraz mechanicznym

— Usunięcie roślin korzeniących się w dnie

— Zebranie śmieci w obrębie kanału

— Oczyszczenie przepustów z namułu

— Usunięcie zatorów powstałych z gałęzi i śmieci

— Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów, ścinania i rozdrabniania gałęzi, oczyszczania oraz czynności dozoru wykonywanych w danej części, wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 9 części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

Termin wykonania

40

60

End

2018-12-10

Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na rzekach Bzura, Ochnia, Moszczenica i Kanał Południowy, pow. Kutnowski, km. rz. Bzura - 86+078, 104+937, rz. Ochnia - 8+256, 31+299, rz. Moszczenica - 1+10

Value

PLN Not specified

Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na rzekach Bzura, Ochnia, Moszczenica i Kanał Południowy, pow. Kutnowski, km. rz. Bzura - 86+078, 104+937, rz. Ochnia - 8+256, 31+299, rz. Moszczenica - 1+10

Zakres usług polegał będzie na:

— Oczyszczenie umocnień betonowych skarp i dna przy budowlach z porostów, darni i namułów

— Zastawianie i odstawianie zamknięć na jazach, smarowanie mechanizmów

— Ręczne koszenie skarp cieków przy budowlach

— Utrzymanie porządku w obrębie jazów

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów, ścinania i rozdrabniania gałęzi, oczyszczania oraz czynności dozoru wykonywanych w danej części, wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 9 części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

Termin wykonania

40

60

End

2018-12-10

6.1 Obsługa nw. budowli na terenie gm. Witonia, gm. Góra św. Małgorzaty, gm. Piątek, gm. Łęczyca, pow. Łęczycki rz. Bzura km 109+659 6.2 utrzymanie kanałów, Moszczenica-Malina, Moszczenica-Struga (km

Value

PLN Not specified

6.1 Obsługa nw. budowli na terenie gm. Witonia, gm. Góra św. Małgorzaty, gm. Piątek, gm. Łęczyca, pow. Łęczycki rz. Bzura km 109+659 6.2 utrzymanie kanałów, Moszczenica-Malina, Moszczenica-Struga (km

Zakres usług polegał będzie na:

— wykaszanie przy budowlach wraz z wywozem wykoszonych porostów, koniecznym przewozem taczkami

I wywozem lub jej rozdrobnieniem po uprzednim odsączeniu pozyskanego materiału

— oczyszczanie koryta rzeki z naniesionego rumowiska oraz łach piaskowych,

— wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km,

— wydobycie z dna cieku roślinności korzeniącej się (hakowanie dna cieku/kanału) wraz z wywozem wydobytej roślinności dennej lub jej rozdrobnieniem po uprzednim odsączeniu pozyskanego materiału,

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zajętego w związku z wykonaniem robót

Utrzymaniowych

— regulowanie wysokości piętrzenia - zastawianie, odstawianie zamknięć budowli

— monitoring budowli piętrzących, drobne naprawy eksploatacyjne, smarowanie mechanizmów wyciągowych, zapewnienie swobodnego przepływu wody przez budowlę, likwidacja nielegalnych piętrzeń oraz zastawianie i odstawianie, oczyszczanie elementów konstrukcji nośnej, umocnień skarpowych i dennych wraz z wywozem i zagospodarowaniem wydobytego materiału

— Roboty przygotowawcze

— ręczne ścinanie średniej gęstość krzaków i podszycia,

— rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka,

— Roboty udrożnieniowe

— mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem,

— ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i

Rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem

— wydobycie z dna kanału roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna), przemieszczenie

Powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowanie na przyczepę

Wydobytej roślinności dennej wraz z jej wywozem

— usunięcie zatorów i udrożnienie koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń

Wydobytej roślinności dennej wraz z jej wywozem

— Roboty zakończeniowe

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zajętego na potrzeby realizacji zadania

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów, ścinania i rozdrabniania gałęzi, oczyszczania oraz czynności dozoru wykonywanych w danej części, wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 9 części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

Termin wykonania

40

60

End

2018-12-10

Utrzymanie kanału Witonia A gm. Witonia, pow. łęczycki (km 0+000-5+598)

Value

PLN Not specified

Utrzymanie kanału Witonia A gm. Witonia, pow. łęczycki (km 0+000-5+598)

Zakres usług polegał będzie na:

— Roboty przygotowawcze

— ręczne ścinanie średniej gęstość krzaków i podszycia,

— rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka,

— Roboty udrożnieniowe

— mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem,

— ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem,

— wydobycie z dna kanału roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowanie na przyczepę wydobytej roślinności dennej wraz z jej wywozem,

— oczyszczenie umocnień budowli wraz z załadowaniem pobranego materiału na przyczepę i wywozem,

— usunięcie zatorów i udrożnienie koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń występujących na całym odcinku objętym zamówieniem wraz z załadowaniem na przyczepę i wywozem,

— Roboty zakończeniowe

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zajętego na potrzeby realizacji zadania

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów, ścinania i rozdrabniania gałęzi, oczyszczania oraz czynności dozoru wykonywanych w danej części, wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 9 części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

Termin wykonania

40

60

End

2018-12-10

Utrzymanie Kanału Północnego gm. Witonia, Łęczyca, pow. łęczycki (km 0+000-11+900)

Value

PLN Not specified

Utrzymanie Kanału Północnego gm. Witonia, Łęczyca, pow. łęczycki (km 0+000-11+900)

Zakres usług polegał będzie na:

— Roboty przygotowawcze

— ręczne ścinanie średniej gęstość krzaków i podszycia,

— rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka,

— Roboty udrożnieniowe

— mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem,

— ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem,

— wydobycie z dna kanału roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowanie na przyczepę wydobytej roślinności dennej wraz z jej wywozem,

— czyszczenie umocnień budowli wraz z załadowaniem pobranego materiału na przyczepę i wywozem,

— usunięcie zatorów i udrożnienie koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń występujących na całym odcinku objętym zamówieniem wraz z załadowaniem na przyczepę i wywozem,

— Roboty zakończeniowe

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zajętego na potrzeby realizacji zadania

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów, ścinania i rozdrabniania gałęzi, oczyszczania oraz czynności dozoru wykonywanych w danej części, wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 9 części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

Termin Wykonania

40

60

End

2018-12-10

Utrzymanie Kanału Strzegocińskiego gm. Witonia, pow. łęczycki, gm. Kutno, Krzyżanów, pow. Kutnowski (km 0+000-12+129)

Value

PLN Not specified

Utrzymanie Kanału Strzegocińskiego gm. Witonia, pow. łęczycki, gm. Kutno, Krzyżanów, pow. Kutnowski (km 0+000-12+129)

Zakres usług polegał będzie na:

— Roboty przygotowawcze

— ręczne ścinanie średniej gęstość krzaków i podszycia,

— rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka,

— Roboty udrożnieniowe

— mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem,

— ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem,

— wydobycie z dna kanału roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowanie na przyczepę wydobytej roślinności dennej wraz z jej wywozem,

— oczyszczenie umocnień budowli wraz z załadowaniem pobranego materiału na przyczepę i wywozem,

— usunięcie zatorów i udrożnienie koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń występujących na całym odcinku objętym zamówieniem wraz z załadowaniem na przyczepę i wywozem,

— Roboty zakończeniowe

— zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zajętego na potrzeby realizacji zadania

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) tj. czynności koszenia i grabienia porostów, ścinania i rozdrabniania gałęzi, oczyszczania oraz czynności dozoru wykonywanych w danej części, wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 9 części.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Award criteria

Termin wykonania

40

60

End

2018-12-10

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Tank-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Refuse disposal and treatment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) Baltic Sea and North Sea

Portugal

Value: 3.4 million Euro

Belgium : Brussels - Scientific Support for the Implementation of the Nitrates Directive (Directive 91/676/EEC)

Belgium

Value: 450,000 Euro

United Kingdom : Pembrokeshire - Waste and rubbish containers and bins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440,000 Pound Sterling

Norway : Dønna - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified