This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kompleksowego utrzymania czystości pojazdów kolejowych użytkowanych przez Zamawiającego, w skład których wchodzą autobusy szynowe typu SA oraz elektryczne zespoły trakcyjne, w tym czyszczeń okresowych (zewnętrznych i wewnętrznych), czyszczeń podstawowych (zewnętrznych i wewnętrznych), czyszczeń pobieżnych oraz czynności pomocniczych.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 5-6, 8 Ustawy Pzp z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

2.Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 6 do SIWZ;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 6 do SIWZ;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp – zał. nr 6 do SIWZ;

8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zał. nr 6 do SIWZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp:

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 5 pkt 2) są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

— jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 9 do SIWZ.

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 10 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
a) Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji finansowej, jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

a) Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jedną) usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) kompleksowego utrzymania w czystości, o wartości tej usługi nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

b) Wykonawca spełni warunek w zakresie potencjału technicznego, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia publicznego:

— co najmniej 2 (dwoma) odkurzaczami przemysłowymi do odkurzania siedzeń i wykładzin podłogowych,

— co najmniej 2 (dwoma) urządzeniami do czyszczenia parą,

— co najmniej 2 (dwoma) odkurzaczami przemysłowymi do czyszczenia chemicznego siedzeń i wykładzin podłogowych,

— co najmniej 2 (dwoma) urządzeniami nadciśnieniowymi do mycia i czyszczenia,

— co najmniej 2 (dwoma) agregatami do podgrzewania wody do mycia pudeł pojazdów,

— co najmniej 2 (dwoma) myjniami ręcznymi wysokociśnieniowymi do mycia pudeł pojazdów,

— co najmniej 2 (dwoma) urządzeniami do opróżniania zbiorników fekalii.

c) Wykonawca spełni warunek w zakresie potencjału osobowego, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego do nadzoru nad osobami wykonującymi zamówienie:

— co najmniej 4 (cztery) osoby, z których każda posiada przeszkolenie z obowiązujących przepisów dot. sygnalizacji kolejowej, bezpiecznego poruszania się po torach, zasad prowadzenie pracy na torach oraz zasad bezpiecznego wykonywania prac na wysokości.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-11-07

09:00

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., salka konferencyjna, ul. Składowa 4 - III piętro, 61-897 Poznań, POLSKA.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
08:30
Data
2018-11-07
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2019-01-05

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Zamawiający korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 24aa Ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wykonawca musi złożyć przed upływem terminu składania ofert, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w oryginale) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”).

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. 6 ust. 6 SIWZ.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podwykonawców oraz przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. 6 ust. 6 SIWZ.

Wykonawcy zagraniczni.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa rozdz. 6 ust. 6:

1) pkt 1 SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp);

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. 6 ust. 8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. 6 ust. 6 pkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. 6 ust. 8 pkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Estimated timing for further notices to be published
Wrzesień 2019 r.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27 Main CPV code 90000000

Bidding information

Bidding deadline

7 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

— Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kompleksowego utrzymania czystości pojazdów kolejowych użytkowanych przez Zamawiającego, w skład których wchodzą autobusy szynowe typu SA oraz elektryczne zespoły trakcyjne, w tym czyszczeń okresowych (zewnętrznych i wewnętrznych), czyszczeń podstawowych (zewnętrznych i wewnętrznych), czyszczeń pobieżnych oraz czynności pomocniczych,

— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 4 do SIWZ (Wzór Umowy),

— Szczegółowe wymagania dot. świadczenia usługi zawarte są w Załączniku nr 1 do Umowy,

— Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w każdym dniu kalendarzowym obowiązywania umowy,

— W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonywanie czynności pomocniczych, które Zamawiający kwalifikuje jako konieczne do kompleksowej i prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia, jak również takie, które mogą zostać zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowo (tj. bez czyszczenia pojazdów kolejowych) w szczególności mogą być zlecane w lokalizacjach Leszno i Poznań dla trakcji spalinowej oraz w lokalizacji Poznań gr. torów 350 dla trakcji elektrycznej,

— Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na czyszczeniu taboru, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

Start

2018-12-09

Description of options

Zamawiający uprawniony jest do zmiany zakresu Lokalizacji, w których realizowany będzie Przedmiot Umowy i nakazanie Wykonawcy realizacji Usług Czyszczenia na następujących stacjach (Opcja Lokalizacji):

a. Grodzisk Wlkp., tory stacyjne przyperonowe, b.Kłodawa, tor stacyjny nr 3, c.Września, tory stacyjne przyperonowe, d.Koło, tory stacyjne przyperonowe, e.Nowy Tomyśl, tory stacyjne przyperonowe.

Zamawiający oświadcza, iż zleci Wykonawcy realizację co najmniej 70 % (siedemdziesiąt procent ilości każdego rodzaju Usług Czyszczenia wskazanych w załączniku nr 5 do Umowy („Ilość gwarantowana”). Ilość gwarantowana dla czynności pomocniczych wynosi 50 %.

W zależności od występujących aktualnie potrzeb, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania jednostronnego zlecenia realizacji Przedmiotu Umowy ponad Ilość gwarantowaną do ilości całkowitej (100 %) określonej w Załączniku nr 5 do Umowy („Opcja Ilości”). Skorzystanie przez Zamawiającego z Opcji Ilości, obliguje Wykonawcę, do zrealizowania Przedmiotu Umowy, również w zakresie objętym Opcją Ilości.

End

2019-12-14

Main site or place of performance

1) Leszno, Ostrów Wlkp., Poznań, Wągrowiec, Wolsztyn, Konin, Gniezno, Mogilno, Krotoszyn, Kępno, Jarocin, Kalisz.

2) Grodzisk Wlkp., Kłodawa, Września, Koło, Nowy Tomyśl (Opcja Lokalizacji).

Additional information

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto – 100 %.

Termin realizacji Umowy: od dnia podpisania Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 9.12.2018 r. do dnia 14.12.2019 r.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Huntingdon - Consulting services for water-supply and waste consultancy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Romford - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Norway : Sandvika - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Tullamore - Environmental planning

Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Engaging a Network of Business Initiatives for Nature in a ‘New Deal for Nature and People’ and a Post-2020 Global Biodiversity Framework

Belgium

Value: 500,000 Euro

Norway : Asker - Repair and maintenance services of central heating

Norway

Value: Not specified