Tender description

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu w latach 2018-2020 zlokalizowanych na drodze krajowej nr: S22 odc. Węzeł Elbląg Wschód – Grzechotki (od km 388+050 do km 438+499)Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 148-339107
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800/+48 224587803

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90000000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Olsztyn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu w latach 2018-2020 zlokalizowanych na drodze krajowej nr: S22 odc. Węzeł Elbląg Wschód – Grzechotki (od km 388+050 do km 438+499)

Description of options

Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował prace będące przedmiotem umowy sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do momentu wydatkowania całości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia prac objętych przedmiotem umowy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie realizował prace będące przedmiotem umowy sukcesywnie w okresie kolejnych 24 miesięcy lub do momentu wydatkowania całości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia wynikającego z prawa opcji lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia prac objętych prawem opcji – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Award criteria

Okres gwarancji

20

80

SIMILAR TENDERS

Ireland : Kilkenny - Energy and related services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Cardiff - Tank-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Landscaping work for gardens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Smoke-extraction equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Liverpool - Highway maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Norway : Leikanger - Construction work

Norway

Value: Not specified