Tender description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale II SIWZ
Main CPV code 90000000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

35 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Nowy Targ

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ.1.1. Odbiór z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:1) w sposób selektywny:tj. z podziałem na sześć poniżej określonych frakcji wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Nowy Targ:a) „Papier” – zawierające selektywnie zbierane odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; z tym, że na papier uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone,b) „Metale i tworzywa sztuczne” – zawierające selektywnie zbierane odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,c) „Szkło” – zawierające selektywnie zbierane odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; z tym, że na szkło uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone,d) „Bio” – zawierające odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpad klasyfikowany pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji); z tym, że na ww. odpady uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone,e) „Popiół”,f) „Zmieszane” – zawierające pozostałe odpady zmieszane niedające się wyselekcjonować (np. pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, zużyte wyroby z gumy, skóry, drewno, zużyte worki do odkurzaczy, zużyta odzież i tekstylia, itp.)2) w sposób nieselektywny:tj. z podziałem na 3 poniżej określone frakcje wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Nowy Targ:a) „Zmieszane” – odpady komunalne gromadzi się w jednym pojemniku razem z frakcjami „Papier”, „Metal i tworzywa sztuczne”, „Szkło”,b) „Popiół”,c) „Bio” – zawierające odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpad klasyfikowany pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji); z tym, że na ww. odpady uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone.3) ogólne liczby charakteryzujące gminę i mające wpływ na szacunkową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w okresie wykonywania zamówienia:— powierzchnia Gminy Miasto Nowy Targ: 5 107 ha (51,07 km2),— liczba mieszkańców zamieszkałych Gminę Miasto Nowy Targ na dzień 31.12.2017Roku wynosiła 32 283 osób,— liczba budynków: 141 budynków wielorodzinnych (bloków) i 4 638 budynkówJednorodzinnych (nieruchomości zamieszkałe),— liczba podmiotów: ok. 921 firm i instytucji (nieruchomości niezamieszkałe),— łączna powierzchnia miejskich terenów zielonych corocznie wykaszanych to 31,81 ha.W oparciu o powstające frakcje odpadów komunalnych wytworzonych w okresie od 1.1.2017 r. do 31.12.2017 r. – ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu miasta Nowy Targ w ciągu roku została zamieszczona w poniższej tabeli.Tabela 1Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych w podziale na poszczególne frakcje i rodzaje w roku 2017Frakcja odpadów komunalnych /Rodzaj odpadów komunalnychIlość odpadów komunalnych [Mg]Tworzywa sztuczne/metal429,16Zmieszane7 661,13Szkło92,88Papier95,04Bioodpady1 135,86Odpady budowlane i rozbiórkowe177,58Meble i inne odpady wielkogabarytowe659,14Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny8,04Chemikalia0,12Zużyte opony3,18Przeterminowane leki1,06Baterie i akumulatory0,01Popiół1 177,98S U M A11 441,1Należy mieć na uwadze, że podane ww. wartości mogą się nieznacznie zmieniać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę (np. zmiany w ewidencji działalności gospodarczej czy też zmiany wynikające z nowopowstałych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta).Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamów. znajdują się w Rozdziale II SIWZ

Main site

Nowy Targ

Additional informantion

Termin wykonania zamówienia.1/ rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy2/ zakończenie - do 31.12.2019 r.W tym:a) na przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy (wszystkie kwestie organizacyjne) od dnia podpisania umowy do dnia 20.1.2019 roku,b) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku

End date

2019-12-31

SIMILAR TENDERS

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 8.0 million Kuna

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Wood waste

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Refuse transport services

Norway

Value: Not specified

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling