This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach zadania pn.:

„Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku o długości 3,847 km (odc. nr 230 km 3+680 – km 7+527) w zakresie zimowego utrzymania drogi i chodników na cztery sezony ZUD (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022)”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

— odśnieżanie jezdni i poboczy na całej długości i szerokości,

— posypywanie jezdni mieszaniną materiału chemicznego i uszorstniającego niechemicznego,

— prowadzenie całodobowego dyżuru zimowego utrzymania.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać osobiście.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ i wzorze umowy.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), „RODO”, informacje zawarte są w SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 4 do SIWZ, że dysponuje sprzętem (tzn. ma zapewniony do niego dostęp przez dzierżawę, wynajem, kupno lub inny sposób) albo będzie nim dysponował, przedstawiając z pisemne zobowiązanie innych podmiotów udostępniających sprzęt, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:

— samochód piaskarka z pługiem lemieszowym,

— środki łączności zapewniające poprawną łączność w obszarach górzystych np. telefon komórkowy.

Pojazd wykonujący na drodze prace związane z ZUD powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczającymi do ruchu po drogach publicznych.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-11
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:15
Warunki otwarcia ofert

2018-10-11

10:30

Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów, POLSKA, sala konferencyjna

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w dziale VII pkt 8-18 SIWZ. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

3. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie FeESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty - JEDZ dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument - JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców sspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt 12–23.

7. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp:

8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt 4 SIWZ.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Uwaga do sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Termin związania z ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587700

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-31
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego,

c) wobec czynności innych niż określone pkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

11 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Andrychów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach zadania pn.:

„Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku o długości 3,847km (odc. nr 230 km 3+680 – km 7+527) w zakresie zimowego utrzymania drogi i chodników na cztery sezony ZUD (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

— odśnieżanie jezdni i poboczy na całej długości i szerokości,

— posypywanie jezdni mieszaniną materiału chemicznego i uszorstniającego niechemicznego,

— prowadzenie całodobowego dyżuru zimowego utrzymania.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ oraz według Standardu II stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ

3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

3.1. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności operatora sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

3.2. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób na każdym etapie realizacji umowy.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie w terminie wyznaczonym w wezwaniu od otrzymania wezwania Zamawiającego złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych.

3.3. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca b...

Award criteria

Skrócenie dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni róg

40 %

60 %

Additional information

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 11.10.2018 r. do godz. 10:15.

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Start

2018-11-01

End

2022-04-30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : West Yorkshire - Building-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Kumanovo - Miscellaneous cleaning machines

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 150,506 Euro

Belgium : Brussels - Framework Contract for the Provision of Services in the Area of Evaluation, Analysis, Support to Impact Assessments and Implementation of Climate Policies

Belgium

Value: 15.0 million Euro

Norway : Trondheim - Environmental issues consultancy services

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Accommodation, building and window cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified