This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kępnie w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

Zamówienie obejmuje wykonywanie usług zimowego utrzymanie dróg (odśnieżanie, usuwanie śliskości, ustawianie płotków przeciwśnieżnych),

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu potwierdzenia warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej należy złożyć:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Warunki realizacji umowy

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług oraz robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami tech.-bud., przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ, w szczególności w Tomie II – Istotne dla stron postanowienia Umowy.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wyk. lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego. czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca musi wykazać:

a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN

b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość min. 500 000 PLN

c) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia danej umowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy:

Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 lub 2 zadania polegające na zimowym utrzymaniu dróg klasy min. G, o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto

Przez zimowe utrzymanie rozumie się wykonywanie usług w zakresie odśnieżania, zapobiegania powstawania śliskości, likwidowanie śliskości na drodze i w pasie drogowym (chodniki, obiekty mostowe)

Minimalne warunki dotyczące osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania

Kierownik usług zimowego utrzymania dróg liczba osób - 1 - wymagania: Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w kierowaniu zimowym utrzymaniem i 2-letniego doświadczenia na drogach klasy minimum G

Wykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia potencjał techniczny:

— Solarki (komplet składający się z nośnika o ładowności min. 12 t, solarki o pojemności minimum 4m3 i pługa lemieszowego jednostronnego) wyposażone w urządzenia nadawcze GPS/GPRS wraz z czujnikami kompatybilnymi z obowiązującym - 4 szt,

— Pługi odśnieżne (komplet składający się z nośnika o ładowności min. 12 t i pługa lemieszowego jednostronnego lub o zmiennej geometrii) wyposażone w urządzenia nadawcze GPS/GPRS wraz z czujnikami kompatybilnymi z obowiązującym w GDDKiA systemem monitorowania pracy sprzętu wykonującego usługi zimowego utrzymania dróg krajowych - 8 szt.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis warunków
Nie dotyczy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu żądane są dokumenty:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznychProcedura

Warunki otwarcia ofert

2018-10-30

11:45

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, pokój 405, POLSKA

Czas lokalny
11:30
Data
2018-10-30
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-17
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

Precise information on deadline(s) for review procedures

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „alfa”, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów. Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w części IV JEDZ.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

6. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kępnie w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

Zamówienie obejmuje wykonywanie usług zimowego utrzymanie dróg (odśnieżanie, usuwanie śliskości, ustawianie płotków przeciwśnieżnych),

Award criteria

Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg

25

Aspekty społeczne

15

60

Main site or place of performance

Woj. wielkopolskie

Additional information

1. Informacje dodatkowe do pkt I.3; nieograniczony poprzez stronę internetową - www.gddkia.gov.pl - jest dostęp do SIWZ oraz informacji wymaganych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

2. Informacje dodatkowe do pkt II.2.7; Zamawiający wymaga, aby Usługa była realizowana od daty podpisania umowy do dnia 30.4.2019 r.

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Framework Contract for the Provision of Services in the Area of Evaluation, Analysis, Support to Impact Assessments and Implementation of Climate Policies

Belgium

Value: 15.0 million Euro

Norway : Trondheim - Environmental issues consultancy services

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Accommodation, building and window cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Permits

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Building-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling