This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie konserwacji pasów drogowych związana z zimowym utrzymaniem jezdni dróg Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o długości

139 830 mb w sezonie 2018/2019 oraz jednorazowe sprzątanie ulic po akcji zima, o długości 92 666,00 mb.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, rozumianą jako świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto w okresie sezonu zimowego lub trzy usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN brutto w okresach sezonów zimowych.

2) Dysponuje następującym potencjałem technicznym:

a) Dysponowanie sprzętem do wykonania zamówienia w tym minimum:

— 7 szt. pojazdów samochodowych typu piaskarka i solarko-piaskarka z pługiem o ładowności nie mniejszej niż 4 t,

— samochody ciężarowe do wywożenia śniegu o ładowności nie mniejszej niż 5t,

— 3 ładowarki,

— 2 sztuki koparko-ładowarki o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1 m

3

(z lemieszem),

— ciągnik z pługiem,

— równiarka

b) Dysponuje sprzętem rezerwowym, na wypadek awarii sprzętu podstawowego

Sprzęt Wykonawcy służący do zimowego odśnieżania musi być wyposażony w urządzenie GPS zapewniające śledzenie pojazdu (raportowania „akcji zima” odśnieżania i posypywania) wraz z oprogramowaniem zapewniającym monitorowanie jednostek odśnieżających oraz urządzenia służące do łączności z kierowcą na terenie całego miasta (telefon komórkowy).

c) Wykonawca musi posiadać na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (max. 5 km od granicy administracyjnej miasta) bazę techniczną z zapleczem techniczno – magazynowym i logistycznym, zapewniającym utrzymanie sprzętu w stanie gotowości, sprawne i terminowe (zgodnie z wymogami Zamawiającego) podjęcie każdej z akcji w ramach zimowego utrzymania oraz pełnienie dyżurów, umożliwiających szybką reakcję na zmieniające się warunki atmosferyczne. Baza techniczna powinna być dodatkowo wyposażona w środki łączności.

d) posiada umowę lub promesę umowy na dostawę materiałów masowych (piasek, chlorek sodowy, chlorek wapniowy) w ilościach umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału, składa: 1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, rozumianą jako świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg, o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto w okresie sezonu zimowego lub 3 usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN brutto w okresach sezonów zimowych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ); przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (tj. potencjału technicznego opisanego w Rozdziale. X dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ, oraz kserokopie dokumentów świadczących o prawie do dysponowania wymienionym sprzętem.

3. oświadczenie, o dysponowaniu sprzętem rezerwowym,

4. dokument lub oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca posiada na terenie Ostrowca Św. lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości max. 5 km granic administracyjnych miasta) bazę techniczną z zapleczem techniczno-magazynowym i logistycznym,

5. kserokopia umowy lub promesy umowy na dostawę materiałów masowych (piasek, chlorek sodowy, chlorek wapniowy) w ilościach umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia.

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w szczegółowym zakresie rzeczowym i warunkach technicznych - załącznik nr 4 do SIWZ oraz załącznikach nr 5a, 5b, 6a i 6b do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych)
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach wydane przez właściwego starostę.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych)

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-11-06

10:00

Siedziba Zamawiającego, Urząd Miasta, ul.Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, sala. 002 (parter)

Komisja Przetargowa

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-11-06
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Czas lokalny
09:30

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-26
Estimated timing for further notices to be published
Lipiec 2019r.
Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 6.11.2018 r. do godz. 9:30, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający zastosuje zapisy z art. 24aaa ustawy Pzp „procedurę odwróconą”.

4. Przed upływem terminu na składanie ofert Wykonawca składa JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składa również JEDZ podwykonawców oraz podmiotów trzecich, a do oferty załącza oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby (jeśli dotyczy).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie zamawiającego:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. w zakresie określonym w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

W przypadku wypełnienia w JEDZ w części IV.A pkt 1 (Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy) Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia/dokumenty.

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej..

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO zamieszczona została w SIWZ.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul.Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

6 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Ostrowiec Świętokrzyski

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

.Przedmiot zamówienia obejmuje:

— likwidację zaśnieżenia, śliskości, zlodowacenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej,

— działania polegające na przywróceniu przejezdności pojazdów osobowych na drogach II kolejności utrzymania,

— załadunek i wywożenie śniegu ze skrzyżowań, rozjazdów i ciągów ulicznych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta,

— ustawienia skrzyń z piachem na niebezpiecznych skrzyżowaniach i wzniesieniach w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego (skrzynie i piach dostarcza Wykonawca),

— mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia akcji zimowej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,

— zwiezienie skrzyń w terminie 14 dni od daty zakończenia zimowego utrzymania,

— jednorazowe sprzątanie ulic po zimie, polegające na uprzątnięciu wszystkich ulic okrawężnikowanych o długości 92 666 mb, po akcji zima.

Main site or place of performance

Teren miasta Ostrowca Świetokrzyskiego.

Award criteria

Czas podstawienia sprzętu

40

60

Additional information

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

Description of renewals

Udzielenie w okresie 3 lat (wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy usług podstawowych) zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia wyjątkowo długotrwale utrzymujących się trudnych warunków zimowych na drogach

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Strassen - Facilities management services for computer systems maintenance

Luxembourg

Value: Not specified

United Kingdom : Pontypool - Boiler installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Support Bulgarian Ministry of Environment and Water with the Implementation Support to the Regional Water Projects

Luxembourg

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Deployment of Lower-Cost Ambient Air Quality Sensor Systems in Urban Environments

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Wakefield - Public utilities

Germany

Value: Not specified