This tender in no longer available.

Tender description

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2019-2021 na terenie Gminy Trzebinia

Sektor I 106,60 km

Sektor II - 45 340,00 m

2

Sektor III - 25,2 km

Sektor IV - 5,6 km

Sektor V - 26,83 km

Sektor VI - 33,22 km

Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji przetargowej.

Wykonawca winien dysponować bazą sprzętową zlokalizowaną do 20 km od granic administracyjnych Gminy Trzebinia oraz zapewnić całodobową dyspozycyjność dla Zamawiającego.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych osób i sprzętu w więcej niż jednym sektorze.

Wymagane jest zatrudnienie osób na umowę o prace zgodnie z zapisami od 3.1 do 3.3 SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Procedura zgodna z art 24aa ustawy Pzp.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zdolność techniczna i zawodowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

Wykonali minimum 1 zadanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie wykonali lub wykonują należycie usługę lub usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg.

Oraz

Dysponują sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotowego zadania dla poszczególnych sektorów w ilości minimum (zgodnie z pkt. 3.4 SIWZ):

Dla sektora I:

— 1 piaskarko- polewarka z pługiem,

— 1 pługopiaskarka,

— 2 pługi na ciągnikach z naczepami lub na samochodach samowyładowczych,

— 1 pług wirnikowy,

— 1 koparko-ładowarka.

Dla sektora II

— 1 urządzenie mechaniczne do odśnieżania chodników,

— 1 ciągnik z niską przyczepą.

Dla sektora III, V, VI

— 1 samochód lub ciągnik z pługiem i piaskarką,

— 2 samochody lub ciągniki z pługiem,

— 1 koparko-ładowarka.

Dla sektora IV:

— 1 samochód lub ciągnik z pługiem i piaskarką.

Który umożliwi odśnieżanie dróg o szer. min. 2,5 m.

Wymieniony sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej.

Oraz

Dysponują minimum 2 osobami dla obsługi jednego rodzaju sprzętu wymaganego przy realizacji przedmiotu zamówienia w każdym sektorze tj. (zgodnie z pkt. 3.4 SIWZ):

• dla sektora I - 10 osób:

• dla sektora II - 11 osób (w tym 10 osób do ręcznego odśnieżania)

• dla sektora III, V, VI – po 6 osób na sektor.

• Dla sektora IV – 2 osoby

— w celu wykazania spełniania warunku z pkt 5.5.1 SIWZ Wykonawca przedstawi:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- zał. nr 4 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Oraz

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- zał. nr 5 do SIWZ.

Oraz

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - zał. nr 6 do SIWZ.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przy zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 000 EUR stanowi integralna część SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków
Nie dotyczy
Warunki realizacji umowy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym wg projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek sytuacji finansowej.

Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:

Sektor I 50 000,00 PLN słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,

Sektor II 25 000,00 PLN słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100,

Sektor III 10 000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100,

Sektor IV 5 000,00 PLN słownie: pięć tysięcy złotych 00/100,

Sektor V 10 000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100,

Sektor VI 10 000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.

— w celu wykazania spełniania warunku z pkt 5.5.2 SIWZ Wykonawca winien przedstawić:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.Procedura

Czas lokalny
10:30
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-11-07

11:00

Zamawiający dokona otwarcia kopert z ofertami w dniu 7.11.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta w Trzebini, ul. Rynek 18, sala konferencyjna, pok. nr 6, POLSKA – w kolejności ich składania.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2018-11-07

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224588700

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 7a

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224588700

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 cześć wymagania dotyczące spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami i sprzętem musi zapewnić na każdą cześć oddzielnie.

Uwaga.

Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych osób i sprzętu w więcej niż 1 sektorze.

Części zamówienia stanowią sektory I, II, III, IV, V, VI.

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Sektor I - 50 000,00 PLN słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,

Sektor II - 15 000,00 PLN słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100,

Sektor III - 5 000,00 PLN słownie: pięć tysięcy złotych 00/100,

Sektor IV - 1 000,00 PLN słownie: jeden tysiąc złotych 00/100,

Sektor V - 5 000,00 PLN słownie: pięć tysięcy złotych 00/100,

Sektor VI - 6 000,00 PLN słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w SIWZ.

Wniesienie, zwrot i zatrzymanie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) oraz zapisami SIWZ.

1) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

Uwaga: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) JEDZ należy przesłać na adres e-mail: [email protected]

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt,

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności braku podstaw do wykluczenia:

6.1.1. SIWZ Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.1.2 SIWZ. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6.1.3. SIWZ Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 6.1.1. SIWZ opisane zostały w pkt 6.1.4 SIWZ.

Inne dokumenty, których Zamawiający będzie wymagał w toku postępowania opisane w pkt 6.2 SIWZ.

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

7 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 3.3 million

Locations

Polska, Trzebinia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Sektor I Drogi gminne i parkingi na terenie Miasta Trzebini

Value

PLN 1.9 million

Sektor I Drogi gminne i parkingi na terenie Miasta Trzebini

Drogi gminne i parkingi na terenie Miasta Trzebini - 106,60 km

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, wymagania dotyczące spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami i sprzętem musi zapewnić na każdą cześć oddzielnie.

Szczegółowe wykazy dróg w poszczególnych sektorach zawierają załączniki: A, B, C, D, E, F do siwz.

End

2021-12-31

Main site or place of performance

Gmina Trzebinia

Additional information

W sektorze I przewiduje się:

W roku 2019 - 5 krotny wywóz śniegu w ciągu okresu od 1.01.2019 do 31.03.2019 i od 1.11.2019 do 31.12.2019,

W roku 2020 – 5 krotny wywóz śniegu w ciągu okresu od 1.01.2020 do 31.03.2020 i od 1.11.2020 do 31.12.2020,

W roku 2021 - 5 krotny wywóz śniegu w ciągu okresu od 1.01.2021 do 31.03.2021 i od 1.11.2021 do 31.12.2021.

Start

2019-01-01

Sektor II Chodniki, schody, place na terenie gminnym w mieście oraz sołectwach

Value

PLN 612,090

Sektor II Chodniki, schody, place na terenie gminnym w mieście oraz sołectwach

Chodniki, schody, place na terenie gminnym w mieście oraz sołectwach - 45 340,00 m2

• W sektorze II - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia, w sytuacji faktycznego braku warunków zimowych, na zlecenie Zamawiającego należy w/w teren oczyścić z nagromadzonych zanieczyszczeń - ręcznie lub mechanicznie.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, wymagania dotyczące spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami i sprzętem musi zapewnić na każdą cześć oddzielnie.

Szczegółowy wykaz chodników i schodów zawiera załącznik nr B do siwz.

End

2021-12-31

Main site or place of performance

Gmina Trzebinia

Start

2019-01-01

Sektor III Sołectwo Myślachowice, Płoki, Czyżówka

Value

PLN 244,288

Sektor III Sołectwo Myślachowice, Płoki, Czyżówka

Sołectwo Myślachowice, Płoki, Czyżówka - 25,2 km

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, wymagania dotyczące spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami i sprzętem musi zapewnić na każdą cześć oddzielnie.

Szczegółowe wykazy dróg w poszczególnych sektorach zawierają załączniki: A, B, C, D, E, F do siwz.

End

2021-12-31

Main site or place of performance

Gmina Trzebinia -Sołectwo Myślachowice, Płoki, Czyżówka

Start

2019-01-01

Sektor IV Sołectwo Lgota

Value

PLN 52,434

Sektor IV Sołectwo Lgota

Sołectwo Lgota - 5,6 km

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, wymagania dotyczące spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami i sprzętem musi zapewnić na każdą cześć oddzielnie.

Szczegółowe wykazy dróg w poszczególnych sektorach zawierają załączniki: A, B, C, D, E, F do siwz.

End

2021-12-31

Main site or place of performance

Gmina Trzebinia - Sołectwo Lgota

Start

2019-01-01

Sektor V Sołectwo Psary, Karniowice, Dulowa

Value

PLN 251,172

Sektor V Sołectwo Psary, Karniowice, Dulowa

Sołectwo Psary, Karniowice, Dulowa - 26,83 km

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, wymagania dotyczące spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami i sprzętem musi zapewnić na każdą cześć oddzielnie.

Szczegółowe wykazy dróg w poszczególnych sektorach zawierają załączniki: A, B, C, D, E, F do siwz.

End

2021-12-31

Main site or place of performance

Gmina Trzebinia-Sołectwo Psary, Karniowice, Dulowa

Start

2019-01-01

Sektor VI Sołectwo Młoszowa, Piła Kościelecka, Bolęcin

Value

PLN 311,051

Sektor VI Sołectwo Młoszowa, Piła Kościelecka, Bolęcin

Sołectwo Młoszowa, Piła Kościelecka, Bolęcin - 33,22 km

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, wymagania dotyczące spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami i sprzętem musi zapewnić na każdą cześć oddzielnie.

Szczegółowe wykazy dróg w poszczególnych sektorach zawierają załączniki: A, B, C, D, E, F do siwz.

End

2021-12-31

Main site or place of performance

Gmina Trzebinia - Sołectwo Młoszowa, Piła Kościelecka, Bolęcin

Start

2019-01-01

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Tank-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Refuse disposal and treatment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) Baltic Sea and North Sea

Portugal

Value: 3.4 million Euro

Belgium : Brussels - Scientific Support for the Implementation of the Nitrates Directive (Directive 91/676/EEC)

Belgium

Value: 450,000 Euro

United Kingdom : Pembrokeshire - Waste and rubbish containers and bins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440,000 Pound Sterling

Norway : Dønna - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified