Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych, obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zostało podzielone na 2 obszary utrzymaniowe i 3 rejony utrzymaniowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż jedno zadanie(część),nie dotyczy podmiotów,o których mowa w pkt 8.8a) SIWZ.

Zamówienie składa się z 5 części tj. 2 obszarów utrzymaniowych i 3 rejonów utrzymaniowych.

Obszar na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części) zawiera:

— cz.1 (zad.1)-I obszar utrzymaniowy-zał.nr1a do SIWZ

— cz.2 (zad.2)-II obszar utrzymaniowy-zał.nr1b do SIWZ

— cz.3 (zad.3)-1 rejon utrzymaniowy-zał.nr1c do SIWZ

— cz.4 (zad.4)-2 rejon utrzymaniowy-zał.nr1d do SIWZ

— cz.5 (zad.5)-3 rejon utrzymaniowy-zał.nr1e do SIWZProcedura

Notice number in the OJ S
2018/S 120-273439
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-05
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.

2. Termin wykonania zamówienia od dnia 15.10.2018 r. do dnia 15.4.2019 r. – z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (na zasadach określonych w pkt. 5 SIWZ).

Main CPV code 90620000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

8 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 12.8 million

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Pełna nazwa postępowania: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych, obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zostało podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż jedno zadanie (część), nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8.8 a) SIWZ.

Zamówienie składa się z 5 części tj. dwóch obszarów utrzymaniowych i trzech rejonów utrzymaniowych.

Obszar, na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części)zawiera:

Dla części 1 (zadanie 1) obejmującej I obszar utrzymaniowy - zał. nr 1 a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Additional information

1. Termin wykonania zamówienia od dnia 15.10.2018 r. do dnia 15.4.2019 r. – z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (na zasadach określonych w pkt. 5 SIWZ).

3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Gmina Miejska Kraków

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Pełna nazwa postępowania: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych, obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zostało podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż jedno zadanie (część), nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8.8 a) SIWZ.

Zamówienie składa się z 5 części tj. dwóch obszarów utrzymaniowych i trzech rejonów utrzymaniowych.

Obszar, na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części) zawiera:

Dla części 2 (zadanie 2) obejmującej II obszar utrzymaniowy - zał. nr 1 b do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Additional information

1. Termin wykonania zamówienia od dnia 15.10.2018 r. do dnia 15.4.2019 r. – z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (na zasadach określonych w pkt. 5 SIWZ).

3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Gmina Miejska Kraków

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Pełna nazwa postępowania: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych, obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zostało podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż jedno zadanie (część), nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8.8 a) SIWZ.

Zamówienie składa się z 5 części tj. dwóch obszarów utrzymaniowych i trzech rejonów utrzymaniowych.

Obszar, na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części)zawiera:

Dla części 3 (zadanie 3) obejmującej 1 rejon utrzymaniowy - zał. nr 1 c do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Additional information

1. Termin wykonania zamówienia od dnia 15.10.2018 r. do dnia 15.4.2019 r. – z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (na zasadach określonych w pkt. 5 SIWZ).

3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Gmina Miejska Kraków

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Pełna nazwa postępowania: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych, obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zostało podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż jedno zadanie (część), nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8.8 a) SIWZ.

Zamówienie składa się z 5 części tj. dwóch obszarów utrzymaniowych i trzech rejonów utrzymaniowych.

Obszar, na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części)zawiera:

Dla części 4 (zadanie 4) obejmującej 2 rejon utrzymaniowy - zał. nr 1 d do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Additional information

1. Termin wykonania zamówienia od dnia 15.10.2018 r. do dnia 15.4.2019 r. – z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (na zasadach określonych w pkt. 5 SIWZ).

3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Gmina Miejska Kraków

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Pełna nazwa postępowania: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych, obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zostało podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż jedno zadanie (część), nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8.8 a) SIWZ.

Zamówienie składa się z 5 części tj. dwóch obszarów utrzymaniowych i trzech rejonów utrzymaniowych.

Obszar, na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części) zawiera:

Dla części 5 (zadanie 5) obejmującej 3 rejon utrzymaniowy - zał. nr 1 e do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

Additional information

1. Termin wykonania zamówienia od dnia 15.10.2018 r. do dnia 15.4.2019 r. – z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (na zasadach określonych w pkt. 5 SIWZ).

3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Main site or place of performance

Gmina Miejska Kraków

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Accommodation, building and window cleaning services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Aquaculture services

Germany

Value: Not specified