This tender in no longer available.

Tender description

[wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 3.1 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania terenów zieleni miejskiej w latach 2019-2021 w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi na zasadach określonych we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia i standardami jakościowymi wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3.2 Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

3.2.1 Część 1 – „Centrum”

3.2.2 Część 2 – „Północ”

3.2.3 Część 3 – „Wschód”

3.2.4 Część 4 – „Zachód”

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Stosownie do wymogów określonych w Załączniku nr 5, Część C ust. 11 lit. c Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 41 pkt 7 i 7a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu na potwierdzenie czego zobowiązani są złożyć:

8.2 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

8.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(JEDZ/ESPD) – Załącznik nr 2 do SIWZ (plik w formacie XML);

8.3 Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html (podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

8.4 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Zamawiający wraz z wezwaniem przekaże Wykonawcy stosowne wzory wykazów / oświadczeń o których mowa poniżej):

8.4.1 Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odstępuje od żądania wykazu wykonanych usług, wykazu osób i wykazu narzędzi, gdyż zgodnie z pkt. 8.2.1.4.4 SIWZ informacje takie przekazane zostaną przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia;

8.4.2 dowody określające czy usługi wykazane w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8.4.3 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.4.4 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8.4.5 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8.4.6 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

Warunki realizacji umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

5.3.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (niezależnie na ile części wykonawca składa ofertę) maksymalnie 2 usługi o łącznej wartości, co najmniej 500 000,00 PLN brutto, które swym zakresem łącznie obejmują cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów wykonywane na terenach zieleni.

5.3.1.1 Przez tereny zieleni, rozumie się tereny, o których mowa w art. 5 pkt 21 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 142) tj. tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

5.3.1.2 Pod pojęciem cięć pielęgnacyjnych rozumie się usuwanie suchych i połamanych gałęzi i konarów, formowanie koron, usuwanie kolizji z budynkami, urządzeniami technicznymi i skrajnią drogową.

5.3.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż skieruje do realizacji niniejszego zamówienia osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował dla każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę:

A) co najmniej 1 osobą pełniącą nadzór i kierującą wykonywanymi pracami, która posiada wyższe wykształcenie ogrodnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w wykonywaniu usług ogrodniczych lub która posiada wykształcenie średnie ogrodnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w wykonywaniu usług ogrodniczych;

B) co najmniej 2 osobami do wykonywania cięć pielęgnacyjnych drzew, które ukończyły co najmniej kurs II stopnia pielęgnacji drzew;

C) co najmniej 1 osobą do wykonywania cięć pielęgnacyjnych drzew, która ukończyła kurs III stopnia pielęgnacji drzew i posiada uprawnienia alpinistyczne;

D) co najmniej 3 osobami do wykonywania cięć pielęgnacyjnych krzewów i innych prac ogrodniczych, które posiadają wykształcenie ogrodnicze co najmniej zasadnicze lub ukończyły kurs co najmniej II stopnia pielęgnacji drzew;

5.3.3 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje, bądź będzie dysponował narzędziami / urządzeniami / sprzętem niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia w ilości minimum dla każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę:

A) Dźwig – udźwig nie mniejszy niż 5 ton – 1 szt.

B) Podnośniki koszowe o minimalnej wysokości 18 m – 2 szt.

C) Podnośnik koszowy o minimalnej wysokości 35 m – 1 szt.

D) Piły łańcuchowe – 3 szt.

E) Piły łańcuchowe na wysięgnikach – 2 szt.

F) Nożyce do żywopłotu – 3 szt.

G) Rębak - 1 szt.

H) Frezarki do karp – 2 szt.

[ze względu na ograniczenia liczby znaków opis oceny spełnienia warunków określony w pkt 5.3.1.3-5.3.1.8, 5.3.2.1-5.3.2.4, 5.3.3.1-5.3.3.4 SIWZ, a także przykłady i uwagi nie został zamieszczony w niniejszym ogłoszeniu]Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-11-07

10:00

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10, POLSKA

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:45
Data
2018-11-07
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

4 Termin wykonania zamówienia

4.1 Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od dnia 1.1.2019 r. do 30.6.2021 r., przy czym:

4.1.1 termin realizacji zamówienia podstawowego – od dnia podpisania umowy do 30.4.2021 r.

4.1.2 termin realizacji zamówienia w ramach prawa opcji – od dnia podpisania umowy do 30.6.2021 r.

23 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

23.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

23.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10, POLSKA;

23.1.2 Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: [email protected]

23.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2019-2021 nr sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.49.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

23.1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

23.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

23.1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

23.1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

23.1.8 posiada Pani/Pan:

23.1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

23.1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

23.1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

23.1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

23.1.9 nie przysługuje Pani/Panu:

23.1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

23.1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

23.1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Estimated timing for further notices to be published
2021 rok
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27 Main CPV code 77300000

Bidding information

Bidding deadline

7 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Centrum”

Value

PLN Not specified

„Centrum”

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania terenów zieleni miejskiej w latach 2019-2021 w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi na zasadach określonych we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia i standardami jakościowymi wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3.2.1 Część 1 – „Centrum” - utrzymanie terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych objętych ulicami: al. Włókniarzy, al. Jana Pawła II, Pabianicka, Paderewskiego, Broniewskiego, al. Śmigłego Rydza, Stefana Kopcińskiego, al. Grzegorza Palki, Wojska Polskiego, Zgierska, Limanowskiego.

3.4 Ilości zamawianych usług wskazane w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ są jedynie orientacyjne i zostały wskazane na podstawie danych statystycznych wykonania określonych rodzajów usług z uwzględnieniem ich przewidywanego zapotrzebowania w okresie realizacji umowy.

3.6 Zamawiający uwzględnił w przedmiocie zamówienia koszty cyklu życia przedmiotu usługi związane z wycofaniem (utylizacją) powstających odpadów poprzez zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia ww. kosztów w koszcie nabycia, jaki ponosi Zamawiający (cenie). Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi podczas wykonywania prac na zasadach określonych w:

3.6.1 ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 29.02.2016 r. poz. 250),

3.6.2 „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”, wprowadzonym w życie uchwałą nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1.6.2016 r.,

3.6.3 Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 9.12.2016 r. poz. 1987), - jako posiadacz odpadów.

3.7 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac ogrodniczych, porządkowych, składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

3.8 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców lub dalszych podwykonawców w wykonywaniu zamówienia. Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania prac zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich warunków i postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Description of options

3.4.2 Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia w ramach prawa opcji w przypadku większego niż przewidywane zapotrzebowania na dany rodzaj usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, a zakres prac został określony w Formularzu cenowym załącznik 1.1 do SIWZ [ze względu na ograniczenie liczby znaków Zamawiający nie jest w stanie szczegółowo określić w ogłoszeniu wielkości i zakresu zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji]

End

2021-06-30

Main site or place of performance

[ze względu na ograniczenia liczby znaków Zamawiający miejsce realizacji usługi wskazał w punkcie 3.2.1 SIWZ]

Description of renewals

3.4.3 Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Maksymalny zakres – odpowiednio dla każdej z części, zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

„Północ”

Value

PLN Not specified

„Północ”

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania terenów zieleni miejskiej w latach 2019-2021 w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi na zasadach określonych we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia i standardami jakościowymi wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3.2.2 Część 2 – „Północ” - utrzymanie terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych w granicach administracyjnych miasta Łodzi objętych ulicami: Aleksandrowska, Limanowskiego, Zgierska, Wojska Polskiego, Brzezińska.

3.4 Ilości zamawianych usług wskazane w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ są jedynie orientacyjne i zostały wskazane na podstawie danych statystycznych wykonania określonych rodzajów usług z uwzględnieniem ich przewidywanego zapotrzebowania w okresie realizacji umowy.

3.6 Zamawiający uwzględnił w przedmiocie zamówienia koszty cyklu życia przedmiotu usługi związane z wycofaniem (utylizacją) powstających odpadów poprzez zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia ww. kosztów w koszcie nabycia, jaki ponosi Zamawiający (cenie). Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi podczas wykonywania prac na zasadach określonych w:

3.6.1 ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 29.2.2016 r. poz. 250),

3.6.2 „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”, wprowadzonym w życie uchwałą nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1.6.2016 r.,

3.6.3 Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 9.12.2016 r. poz. 1987), - jako posiadacz odpadów.

3.7 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac ogrodniczych, porządkowych, składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

3.8 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców lub dalszych podwykonawców w wykonywaniu zamówienia. Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania prac zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich warunków i postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Description of options

3.4.2 Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia w ramach prawa opcji w przypadku większego niż przewidywane zapotrzebowania na dany rodzaj usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, a zakres prac został określony w Formularzu cenowym załącznik 1.2 do SIWZ [ze względu na ograniczenie liczby znaków Zamawiający nie jest w stanie szczegółowo określić w ogłoszeniu wielkości i zakresu zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji]

End

2021-06-30

Main site or place of performance

[ze względu na ograniczenia liczby znaków Zamawiający miejsce realizacji usługi wskazał w punkcie 3.2.2 SIWZ]

Description of renewals

3.4.3 Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Maksymalny zakres – odpowiednio dla każdej z części, zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

„Wschód”

Value

PLN Not specified

„Wschód”

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania terenów zieleni miejskiej w latach 2019-2021 w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi na zasadach określonych we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia i standardami jakościowymi wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3.2.3 Część 3 – „Wschód” - utrzymanie terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych w granicach administracyjnych miasta Łodzi objętych ulicami: Rzgowska, al. Władysława Bartoszewskiego, Pabianicka, Paderewskiego, Broniewskiego, al. Śmigłego Rydza, Stefana Kopcińskiego, al. Grzegorza Palki, Wojska Polskiego, Brzezińska.

3.4 Ilości zamawianych usług wskazane w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ są jedynie orientacyjne i zostały wskazane na podstawie danych statystycznych wykonania określonych rodzajów usług z uwzględnieniem ich przewidywanego zapotrzebowania w okresie realizacji umowy.

3.6 Zamawiający uwzględnił w przedmiocie zamówienia koszty cyklu życia przedmiotu usługi związane z wycofaniem (utylizacją) powstających odpadów poprzez zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia ww. kosztów w koszcie nabycia, jaki ponosi Zamawiający (cenie). Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi podczas wykonywania prac na zasadach określonych w:

3.6.1 ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 29.02.2016 r. poz. 250),

3.6.2 „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”, wprowadzonym w życie uchwałą nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1.6.2016 r.,

3.6.3 Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 9.12.2016 r. poz. 1987), - jako posiadacz odpadów.

3.7 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac ogrodniczych, porządkowych, składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

3.8 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców lub dalszych podwykonawców w wykonywaniu zamówienia. Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania prac zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich warunków i postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Description of options

3.4.2 Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia w ramach prawa opcji w przypadku większego niż przewidywane zapotrzebowania na dany rodzaj usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, a zakres prac został określony w Formularzu cenowym załącznik 1.3 do SIWZ [ze względu na ograniczenie liczby znaków Zamawiający nie jest w stanie szczegółowo określić w ogłoszeniu wielkości i zakresu zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji]

End

2021-06-30

Main site or place of performance

[ze względu na ograniczenia liczby znaków Zamawiający miejsce realizacji usługi wskazał w punkcie 3.2.3 SIWZ]

Description of renewals

3.4.3 Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Maksymalny zakres – odpowiednio dla każdej z części, zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

„Zachód”

Value

PLN Not specified

„Zachód”

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania terenów zieleni miejskiej w latach 2019-2021 w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych na terenie miasta Łodzi na zasadach określonych we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia i standardami jakościowymi wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3.2.4 Część 4 – „Zachód” - utrzymanie terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych w granicach administracyjnych miasta Łodzi objętych ulicami: Aleksandrowska, Limanowskiego, al. Włókniarzy, al. Jana Pawła II, al. Władysława Bartoszewskiego, Rzgowska.

3.4 Ilości zamawianych usług wskazane w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ są jedynie orientacyjne i zostały wskazane na podstawie danych statystycznych wykonania określonych rodzajów usług z uwzględnieniem ich przewidywanego zapotrzebowania w okresie realizacji umowy.

3.6 Zamawiający uwzględnił w przedmiocie zamówienia koszty cyklu życia przedmiotu usługi związane z wycofaniem (utylizacją) powstających odpadów poprzez zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia ww. kosztów w koszcie nabycia, jaki ponosi Zamawiający (cenie). Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi podczas wykonywania prac na zasadach określonych w:

3.6.1 ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 29.02.2016 r. poz. 250),

3.6.2 „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”, wprowadzonym w życie uchwałą nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1.6.2016 r.,

3.6.3 Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 09.12.2016 r. poz. 1987), - jako posiadacz odpadów.

3.7 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac ogrodniczych, porządkowych, składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

3.8 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców lub dalszych podwykonawców w wykonywaniu zamówienia. Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania prac zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich warunków i postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Description of options

3.4.2 Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia w ramach prawa opcji w przypadku większego niż przewidywane zapotrzebowania na dany rodzaj usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, a zakres prac został określony w Formularzu cenowym załącznik 1.4 do SIWZ [ze względu na ograniczenie liczby znaków Zamawiający nie jest w stanie szczegółowo określić w ogłoszeniu wielkości i zakresu zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji]

End

2021-06-30

Main site or place of performance

[ze względu na ograniczenia liczby znaków Zamawiający miejsce realizacji usługi wskazał w punkcie 3.2.4 SIWZ]

Description of renewals

3.4.3 Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Maksymalny zakres – odpowiednio dla każdej z części, zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia i standardach jakościowych wykonania prac” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Evaluation of Geographical Indications and Traditional Specialities Guaranteed protected in the EU

Belgium

Value: 450,000 Euro

North Macedonia : Skopje - Transport of logs within the forest

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

Norway : Porsgrunn - Miscellaneous repair and maintenance services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Tree-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Gateshead - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Endangered species protection services

Norway

Value: Not specified