Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług, pod nadzorem Zamawiającego obejmujących: sporządzanie i dystrybucję posiłków dla pacjentów, odbiór i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych, utrzymanie czystości pomieszczeń kuchni, sprzętu, urządzeń, zastawy stołowej, przez okres 3 lat wraz z dzierżawą pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Złącznik 2 do ogłoszenia „Przedmiot zamówienia” stanowiący integralną część ogłoszenia i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.Zaleca się dokonanie wizji lokalne kuchni. Wizji można dokonać tylko za wcześniejszym umówieniem terminu z Zamawiający oraz przy obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.3. Termin realizacji przedmiotu umowy - 3 lata od dnia podpisania umowy.4. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ogłoszenia jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia
Main CPV code 55320000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

11 Oct 2018

19 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego i pod jego nadzorem, usług w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów (tj. – planowania zamówień, produkcji posiłków, dystrybucji do łóżka pacjenta, doposażenia oddziałów szpitalnych w zakresie gastronomicznym, ogółu czynności porządkowo-organizacyjnych) w okresie 3 lat przez Wykonawcę wyłonionego w trakcie postępowania w wykończonej i w ograniczonym zakresie wyposażonej przez Zamawiającego Kuchni z zapleczem magazynowym oraz socjalnym, o powierzchni 1259,4 m2. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia (a następnie bieżącego uzupełniania) wyposażenia zgodnie z wymaganymi standardami. Przeciętna ilość pacjentów żywionych w okresie 2016-2018 to 290 osobodni. Wykonawca zaproponuje kwotę 1 osobodnia żywienia pacjentów oraz przewidywany średni dzienny koszt surowców („wsad do kotła”), z zachowaniem podanych poniżej wymagań jakościowych, ilościowych i dietetycznych posiłków, jak również mając na uwadze, iż wymagany stosunek wsadu do ceny 1 osobodnia powinien wynosić nie mniej niż ≥ 40 %. Całość zamówienia obejmuje:1. Świadczenie kompleksowych usług żywieniowych:a. Usługa żywienia obejmuje ogół czynności związanych z przygotowaniem i dystrybucją (w systemie zaproponowanym przez Wykonawcę, dostosowanym do warunków i specyfiki Szpitala) posiłków (z artykułów spożywczych przez siebie zakupionych) według zamówień z oddziałów, z podziałem na diety, uwzględniając: diety standardowe, diety łączone, indywidualne diety specjalne, zamówienia dodatkowe oraz posiłki regeneracyjne.b. W wyjątkowych sytuacjach usługa może wymagać zorganizowania we własnym zakresie wyżywienia(zgodnie z warunkami umowy i z pełną odpowiedzialnością), w przypadkach czasowego brakuMożliwości przygotowania posiłków w siedzibie Zamawiającego (dodatkowe koszty z tym związaneponosi Wykonawca). Sytuacja taka może np. zaistnieć w przypadku konieczności przeprowadzeniaprac konserwacyjno-remontowych w rejonie obszaru produkcyjnego, jak również w sytuacjachzagrożeń (np. epidemiologicznych i innych) i/lub i ewakuacji dla ewakuowanych i biorących udziałw akcji ratowniczej.c. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzupełniania wymaganych do prowadzenia produkcji posiłków urządzeń, sprzętu i innych elementów wyposażenia (z przeznaczeniem dla zakładów gastronomicznych a nie użytku domowego).d. Wykonawca dba o należyty stan techniczny dzierżawionego obiektu (pomieszczeń, ścian, narożników, oświetlenia, itp.), wszelkich urządzeń, sprzętu i innych elementów wyposażenia, prowadząc bieżący serwis, jak również przeprowadzając na własny koszt okresowe przeglądy, konserwacje wraz ze stosownymi świadectwami wzorcowania, itp.Zobowiązanie kontroli dotyczy także wykorzystywanych dźwigów osobowych oraz posiadanegona wyłączność dźwigu towarowo-osobowego. W przypadku dźwigów osobowych - w sytuacjachewidentnej winy po stronie Wykonawcy wezwanie serwisu znajduje się po stronie Wykonawcy,W pozostałych sytuacjach awaryjnych - serwis wzywany jest przez Dział Administracyjno-TechnicznyZamawiającego).Po zakończeniu umowy, po skontrolowanym stanie technicznym i eksploatacyjnym: dzierżawionyobiekt (wszystkie pomieszczenia), sprzęt, urządzenia, meble, naczynia, sztućce, naczynia grzewcze,termoizolacyjne i pozostały sprzęt gastronomiczny (stan uzupełniony w ilości wymaganej do stanupacjentów i wielkości produkcji) w stanie nie pogorszonym podlegają zwrotowi i przekazaniuZamawiającemu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

Main site

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w warszawie

SIMILAR TENDERS

Hotel services

Norway

Value: Not specified

Canteen management services

Norway

Value: 9.0 million Norwegian Krone

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.9 million Pound Sterling

Canteen management services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified