Tender description

„Sukcesywne świadczenie usług prania dla jednostek Centrum Usług Logistycznych przez okres 24 miesięcy”, 4 częściProcedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 144-329683
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie stanowi załącznik numer 10 do SIWZ). 2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu w kwocie:

Dla części nr 1 – 6 000 PLN słownie: sześć tysięcy złotych,

Dla części nr 2 - 2 000 PLN słownie: dwa tysiące złotych,

Dla części nr 3 – 6 000 PLN słownie: sześć tysięcy złotych,

Dla części nr 4 – 900 PLN słownie: dziewięćset złotych,

Przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Oferta musi zawierać w szczególności:

1) JEDZ (dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, dla podwykonawców (jeśli dotyczy) i dla podmiotów trzecich (jeśli dotyczy));

2) Formularz oferty;

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałania, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Za oryginał uważa się pełnomocnictwo złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem;

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy);

6) dowód wniesienia wadium

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz

ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo

Zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień

Publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

Certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

Zamawiającego,stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.

27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie

wnosi się nie później niż w terminie:

5.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenia;

5.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy

Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby

Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej

operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 98310000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Szklarska Poręba

Value

PLN Not specified

Szklarska Poręba „Sukcesywne świadczenie usług prania dla jednostek Centrum Usług Logistycznych przez okres 24 miesięcy”, 4 części

Additional information

1. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do

Wskazania w ofercie części zamówienia powierzonej podwykonawcom.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Award criteria

termin płatności

40

60

Description of options

20. Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy każdej części.

Informacje ogólne:

1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty osobno dla każdej części.

2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych usług o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty dla każdej części osobno.

3) Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

4) Usługi objęte prawem opcji będą realizowane pod adresami wskazanymi w OPZ.

5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

Konieczność zapewnienia miejsc noclegowych i usług większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres usług objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Main site or place of performance

Polska

Wrocław

Value

PLN Not specified

Wrocław „Sukcesywne świadczenie usług prania dla jednostek Centrum Usług Logistycznych przez okres 24 miesięcy”, 4 części

Additional information

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

Elektronicznych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

Award criteria

termin płatności

40

60

Description of options

20. Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy każdej części.

Informacje ogólne:

1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty osobno dla każdej części.

2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych usług o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty dla każdej części osobno.

3) Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

4) Usługi objęte prawem opcji będą realizowane pod adresami wskazanymi w OPZ.

5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

Konieczność zapewnienia miejsc noclegowych i usług większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres usług objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Main site or place of performance

Polska

Międzyzdroje

Value

PLN Not specified

Międzyzdroje „Sukcesywne świadczenie usług prania dla jednostek Centrum Usług Logistycznych przez okres 24 miesięcy”, 4 części

Additional information

Zamawiający przewiduje zmiany umowy o których mowa w SIWZ i w załączniku do SIWZ.

Award criteria

termin płatności

40

60

Description of options

20. Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy każdej części.

Informacje ogólne:

1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty osobno dla każdej części.

2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych usług o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty dla każdej części osobno.

3) Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

4) Usługi objęte prawem opcji będą realizowane pod adresami wskazanymi w OPZ.

5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

Konieczność zapewnienia miejsc noclegowych i usług większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres usług objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Main site or place of performance

Polska

Świnoujście

Value

PLN Not specified

Świnoujście „Sukcesywne świadczenie usług prania dla jednostek Centrum Usług Logistycznych przez okres 24 miesięcy”, 4 części

Award criteria

termin płatności

40

60

Description of options

20. Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji dotyczy każdej części.

Informacje ogólne:

1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty osobno dla każdej części.

2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych usług o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty dla każdej części osobno.

3) Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

4) Usługi objęte prawem opcji będą realizowane pod adresami wskazanymi w OPZ.

5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

Konieczność zapewnienia miejsc noclegowych i usług większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres usług objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Main site or place of performance

Polska

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Kidlington - Provision of services to the community

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.8 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Accommodation management services

Ireland

Value: 33.9 million Euro

United Kingdom : Kidlington - Provision of services to the community

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Walthamstow - Funeral and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Nottingham - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 320,000 Pound Sterling

United Kingdom : Warrington - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Gateshead - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling