Tender description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy:Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Poznań - w al. Wielkopolska - strona północna w ramach zadania inwestycyjnego 3-05-14-222-0 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowęorazPełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót
Main CPV code 71322200

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 Oct 2018

33 days remaining

Total estimated value

PLN 230,000

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN 230,000

Lot Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Poznań - w al. Wielkopolska - strona północna w ramach zadania inwestycyjnego 3-05-14-222-0 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowęorazPełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące rozwiązań projektowych zawarte są w załączonych warunkach technicznych wydanych przez Aquanet SA stanowiących podstawę projektowania.W ramach nadzoru autorskiego należy przewidzieć:• Karty nadzoru z pobytem na budowie – 10 Kart Nadzoru• Karty nadzoru bez pobytu na budowie – 10 Kart NadzoruŁącznie wszystkich kart nadzoru 20W przypadku konieczności zwiększenia ilości pobytów na budowie lub zwiększenia ilości kart nadzoru bez pobytu na budowie, do rozliczeń zostaną przyjęte ceny jednostkowe z Umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego na w/w zadania, przy czym ceny te będą obowiązywały dla nie więcej niż 50 % ilości Kart Nadzoru z pobytem na budowie i nie więcej niż 50 % ilości Kart Nadzoru bez pobytu na budowie przedstawionych powyżej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ [SIWZ II - OPZ].

Additional informantion

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

ac

Termin gwarancji1090

SIMILAR TENDERS

Architectural and related services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Electrical installation work

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Technical inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling