Tender description

Świadczenie usług żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie i w placówce w Dzierżążnie, na okres (4-6 miesięcy)Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 146-335174
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

W/w usługa stanowi kontynuację przedmiotu umowy, obowiązującej od 28.12.2012 r. do 27.12.2017 r.powiązanej przedmiotowo i czasowo z umową na dzierżawę pomieszczeń kuchni szpitalnej. 22.9.2017 r.w DZ.U. UE nr 2017/S 182-372653 ogłoszono przetarg nieograniczony w w/w zakresie. Pierwotny termin składania ofert wyznaczono na 7.11.2017 r. Z uwagi na liczne modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin otwarcia ofert ostatecznie został przesunięty na 24.4.2018 r. Złożono tylko 1 ofertę. 30.5.2018 r. postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedyna złożona w przetargu oferta została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na pozostałą do wykorzystania wartość umowy, podpisanej 28.12.2012 r., przedłużono aneksami termin jej obowiązywania do 27.8.2018. Jednak ze względu na wzrost liczby pacjentów wartość ta nie pokryje potrzeb do końca sierpnia.

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki ma na celu kontynuację usługi, w okresie: od VIII 2018 r. do II 2019 r. (6 miesięcy), lub krócej – do momentu rozstrzygnięcia kolejnej procedury przetargowej w przedmiotowym zakresie.

Dnia 25.7.2018 r. pod nr 2018/S 141-323110 opublikowano w DZ.U. UE ponowne ogłoszenie. Zakłada się podpisanie nowych umów w XI/XII br. Należy jednak założyć, że w przypadku komplikacji w postępowaniu przetargowym termin zawarcia nowych umów może ulec przesunięciu do I/II 2019 r. (dlatego zakładany termin realizacji niniejszego zamówienia – 6 miesięcy).

Z uwagi na przebieg postępowania DZ.U. UE nr 2017/S 182-372653 i jego unieważnienie, a także ze względów organizacyjnych i technicznych zasadne jest zawarcie nowej, krótkoterminowej 6-cio miesięcznej umowy z dotychczasowym wykonawcą usługi. Zmiana wykonawcy, tylko na pół roku, a może nawet tylko na 4 m-ce, powodowałaby duże trudności organizacyjne i techniczne.

Uzasadnienie prawne:

Art. 67 ust. 1 pkt. 4

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587777

[email protected]

+48 224587700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-03
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych

Warszawa

02-676

+48 224587777

[email protected]

+48 224587700

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lubzaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,którą wnosi się na zasadach określonych w Rozdziale 3 Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawozamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. z póź. zmianami

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587777

[email protected]

+48 224587700

Main CPV code 55321000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

5 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.8 million

Locations

Polska, Kościerzyna

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 1.8 million

Świadczenie usług żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie i w placówce w Dzierżążnie,na okres (4-6 miesięcy)

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie ul. Piechowskiego 36 oraz Szpital w Dzierżążnie, ul. Szpitalna 36.

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Strassen - Facilities management services for computer systems maintenance

Luxembourg

Value: Not specified

United Kingdom : Pontypool - Boiler installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Support Bulgarian Ministry of Environment and Water with the Implementation Support to the Regional Water Projects

Luxembourg

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Deployment of Lower-Cost Ambient Air Quality Sensor Systems in Urban Environments

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Wakefield - Public utilities

Germany

Value: Not specified