This tender has expired.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych z podziałem na następujące zadania:

1) dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim,

2) tygodniki i miesięczniki o tematyce lifestyle, poruszające zagadnienia zdrowia i urody.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

a) wykaże się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 3 kampanii o charakterze społecznym, o wartości brutto co najmniej:

200 000 PLN - dla zadania nr 1,

100 000 PLN - dla zadania nr 2,

b) wykaże osoby (po 2 ekspertów dla każdego zadania), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w charakterze, co najmniej eksperta, spełniającego następujące warunki:

Dotyczy zadania nr 1 i 2:

1 ekspert:

Posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za tworzenie i redagowanie tekstów do publikacji w prasie papierowej oraz w internecie,

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, uczestniczył w opracowywaniu tekstów z zakresu ochrony zdrowia,

2 ekspert:

Posiada minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu graficznych materiałów dla minimum 3 kampanii o budżecie nie niższym niż 30 000,00 PLN, gdzie w każdej ze zrealizowanych kampanii były wykorzystane.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2018-10-11
Warunki otwarcia ofert

2018-10-11

10:30

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, pok.43

Notice number in the OJ S
2018/S 021-043960
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-25
Informacje dodatkowe

1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785),

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN, z podziałem na zadania:

1) zadanie nr 1 - 8 000,00 PLN,

2) zadanie nr 2 - 12 000,00 PLN

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 79970000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

11 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim

Value

PLN Not specified

Dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych z podziałem na następujące zadania:dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim.

Zamawiający zakłada publikację artykułów prasowych w następującej ilości:

Od 10 do 15 w dziennikach lub tygodnikach o zasięgu ogólnopolskim, w ilości od 10 do 15 w każdym z tych dzienników lub tygodniku

End

2018-12-05

Award criteria

Efektywność publikacji: liczba publikacji i łączny nakład publikacji

40

Efektywność publikacji: numer strony publikacji

20

40

Tygodniki i miesięczniki o tematyce lifestyle, poruszające zagadnienia zdrowia i urody

Value

PLN Not specified

Tygodniki i miesięczniki o tematyce lifestyle, poruszające zagadnienia zdrowia i urody

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych z podziałem na następujące zadania: tygodniki i miesięczniki o tematyce lifestyle, poruszające zagadnienia zdrowia i urody.

2. Zamawiający zakłada publikację artykułów prasowych w następującej ilości: od 10 do 15 w tygodnikach i miesięczniki o tematyce lifestyle, poruszające zagadnienia zdrowia i urody w każdym z tych tygodników lub miesięczniku (część II)

End

2018-12-05

Award criteria

Efektywność publikacji: liczba publikacji i łączny nakład publikacji

40

Efektywność publikacji: numer strony publikacji

20

40

SIMILAR TENDERS

Ireland : Kilkenny - Energy and related services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Stavanger - Health and social work services

Norway

Value: 80.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Printed matter and related products

Ireland

Value: 50,000 Euro

United Kingdom : Bexhill on Sea - Auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling

Norway : Kristiansand - Internal audit services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Furnishing

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Security services

Ireland

Value: 2.1 million Euro