This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych z podziałem na następujące zadania:

1) dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim,

2) tygodniki i miesięczniki o tematyce lifestyle, poruszające zagadnienia zdrowia i urody.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

a) wykaże się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 3 kampanii o charakterze społecznym, o wartości brutto co najmniej:

200 000 PLN - dla zadania nr 1,

100 000 PLN - dla zadania nr 2,

b) wykaże osoby (po 2 ekspertów dla każdego zadania), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w charakterze, co najmniej eksperta, spełniającego następujące warunki:

Dotyczy zadania nr 1 i 2:

1 ekspert:

Posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za tworzenie i redagowanie tekstów do publikacji w prasie papierowej oraz w internecie,

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, uczestniczył w opracowywaniu tekstów z zakresu ochrony zdrowia,

2 ekspert:

Posiada minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu graficznych materiałów dla minimum 3 kampanii o budżecie nie niższym niż 30 000,00 PLN, gdzie w każdej ze zrealizowanych kampanii były wykorzystane.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2018-10-11
Warunki otwarcia ofert

2018-10-11

10:30

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, pok.43

Notice number in the OJ S
2018/S 021-043960
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-25
Informacje dodatkowe

1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785),

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN, z podziałem na zadania:

1) zadanie nr 1 - 8 000,00 PLN,

2) zadanie nr 2 - 12 000,00 PLN

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 79970000

Bidding information

Bidding deadline

11 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim

Value

PLN Not specified

Dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych z podziałem na następujące zadania:dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim.

Zamawiający zakłada publikację artykułów prasowych w następującej ilości:

Od 10 do 15 w dziennikach lub tygodnikach o zasięgu ogólnopolskim, w ilości od 10 do 15 w każdym z tych dzienników lub tygodniku

End

2018-12-05

Award criteria

Efektywność publikacji: liczba publikacji i łączny nakład publikacji

40

Efektywność publikacji: numer strony publikacji

20

40

Tygodniki i miesięczniki o tematyce lifestyle, poruszające zagadnienia zdrowia i urody

Value

PLN Not specified

Tygodniki i miesięczniki o tematyce lifestyle, poruszające zagadnienia zdrowia i urody

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych z podziałem na następujące zadania: tygodniki i miesięczniki o tematyce lifestyle, poruszające zagadnienia zdrowia i urody.

2. Zamawiający zakłada publikację artykułów prasowych w następującej ilości: od 10 do 15 w tygodnikach i miesięczniki o tematyce lifestyle, poruszające zagadnienia zdrowia i urody w każdym z tych tygodników lub miesięczniku (część II)

End

2018-12-05

Award criteria

Efektywność publikacji: liczba publikacji i łączny nakład publikacji

40

Efektywność publikacji: numer strony publikacji

20

40

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Call centre

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Ireland : Wicklow - Design consultancy services

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Leeds - Coaching services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.4 million Pound Sterling

Netherlands : Amsterdam - Security Services

Netherlands

Value: 10.0 million Euro

Norway : Oslo - Development consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Croydon - Bailiff services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified