Tender description

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 113-257283
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia, wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy.

2. Miejsce składania ofert: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, Kancelaria Ogólna.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Określone w art. 182 Pzp
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 79970000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

3 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 239,333

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 239,333

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. Wymagania te zawarte zostały we wzorze umowy.

Additional information

1. Kryteria oceny ofert: cena – 50 %,zasięg tygodników regionalnych – 20 %, nakład tygodników regionalnych –15 %, przygotowanie artykułu próbnego –10 %, dodatkowe usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami – 5 %. Szczegółowy opis Zamawiający zawarł w rozdz. XIII SIWZ.

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5.000,00 PLN.

Main site or place of performance

Województwo dolnośląskie

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Industry specific software package

Norway

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Building-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Cologne - ECCAIRS 2.0 Occurrence Reporting Platform

Germany

Value: Not specified

Norway : Oslo - Recruitment services

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 6.2 million Denar

Norway : Mandal - Refuse skips

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone