Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca utrzymania terenów zieleni:

Zadanie 1) w rejonie osiedla Północ-Tysiąclecia w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac,

Zadanie 2) w rejonie osiedla Niepodległości w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac,

Zadanie 3) w rejonie osiedla Śródmieście w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac,

Zadanie 4) w rejonie Centrum w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac.

Zamówienie obejmuje:1 Utrzymanie zieleni niskiej (trawniki, skupiny, byliniarnie, krzewy, żywopłoty), pielęgnację młodych nasadzeń.

2. Utrzymanie terenów zieleni i chodników w w/w rejonach w czystości:

— zbieranie śmieci, w tym wiatrołomów,- odbiór odpadów z koszy, mycie koszy, - oczyszczanie tablic i słupów ogłoszeniowych, - czyszczenie krawężników z darni, - czyszczenie płyt z darni, - zamiatanie chodników, schodów i placów, ich odśnieżanie i posypywanie piaskiemProcedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 134-305780
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadania 4) w rejonie Centrum w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przy zastosowaniu procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 91 ust.1 w/w ustawy za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 4 złożoną przez Lucjana Winda Firma Usługowa Lucmark ul. Jordana 8/40, 32-500 Chrzanów z ceną 230 688,00 PLN brutto. Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100 pkt). Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa jednak kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: [email protected] lub pod nr tel. 32 75 85 115;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia z Panią/panem umowy w sprawie zamówienia publicznego przez okres 10 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14 poz. 67);

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Więcej w rozdz. I pkt 3 SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-10-02
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 77310000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

5 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 229,800

Locations

Polska, Chrzanów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Utrzymanie terenów zieleni w rejonie osiedla Północ-Tysiąclecia w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac,

Value

PLN Not specified

Utrzymanie terenów zieleni w rejonie osiedla Północ-Tysiąclecia w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac,

Zamówienie obejmuje:

1. Utrzymanie zieleni niskiej (trawniki, skupiny, byliniarnie, krzewy, żywopłoty), pielęgnację młodych nasadzeń.

2. Utrzymanie terenów zieleni i chodników w w/w rejonach w czystości:

— zbieranie śmieci, w tym wiatrołomów,

— odbiór odpadów z koszy, mycie koszy,

— oczyszczanie tablic i słupów ogłoszeniowych

— czyszczenie krawężników z darni,

— czyszczenie płyt z darni,

— zamiatanie chodników, schodów i placów, ich odśnieżanie i posypywanie piaskiem w okresie zimowym, oczyszczanie pozimowe i letnie.

Przez zimowe utrzymanie chodników, parkingów, schodów i placów rozumie się ich systematyczne ręczne lub mechaniczne odśnieżanie i posypywanie materiałami szorstkimi (piaskiem). Rozpoczęcie prac związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych winno nastąpić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 1 godziny od ich zaistnienia. Po opadach nocnych Wykonawca zapewnia wykonanie prac do godz. 8.00 rano.

W/w prace wykonywane winny być tak, aby zapewniona była możliwość bezpiecznego poruszania się po terenie objętym zamówieniem.

Odpady powstałe w trakcie realizacji zamówienia będą wywożone po wykonanych w danym dniu pracach.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 PLN na okres co najmniej realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 30.4.2019 r.

Zamawiający zaleca, by Wykonawca dysponował kierownikiem robót, posiadającym wykształcenie co najmniej średnie ogrodnicze do nadzorowania prac.

Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: nr 1a (Zakres prac), nr 1b (Harmonogram prac), nr 1c (Warunki techniczne realizacji umowy), nr 1d (Wykaz powierzchni zagospodarowania terenu).

Additional information

Zamówienie realizowane będzie w terminie: od daty podpisania umowy do 30.4.2019 r.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres ewentualnych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i udzielone one zostaną w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia krotności prac wskazanych w załączniku nr 1a do SIWZ (Zakres prac).

Main site or place of performance

Chrzanów

Utrzymanie terenów zieleni w rejonie osiedla Niepodległości w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac

Value

PLN Not specified

Utrzymanie terenów zieleni w rejonie osiedla Niepodległości w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac

Zamówienie obejmuje:

1. Utrzymanie zieleni niskiej (trawniki, skupiny, byliniarnie, krzewy, żywopłoty), pielęgnację młodych nasadzeń.

2. Utrzymanie terenów zieleni i chodników w w/w rejonach w czystości:

— zbieranie śmieci, w tym wiatrołomów,

— odbiór odpadów z koszy, mycie koszy,

— oczyszczanie tablic i słupów ogłoszeniowych

— czyszczenie krawężników z darni,

— czyszczenie płyt z darni,

— zamiatanie chodników, schodów i placów, ich odśnieżanie i posypywanie piaskiem w okresie zimowym, oczyszczanie pozimowe i letnie.

Przez zimowe utrzymanie chodników, parkingów, schodów i placów rozumie się ich systematyczne ręczne lub mechaniczne odśnieżanie i posypywanie materiałami szorstkimi (piaskiem). Rozpoczęcie prac związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych winno nastąpić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 1 godziny od ich zaistnienia. Po opadach nocnych Wykonawca zapewnia wykonanie prac do godz. 8.00 rano.

W/w prace wykonywane winny być tak, aby zapewniona była możliwość bezpiecznego poruszania się po terenie objętym zamówieniem.

Odpady powstałe w trakcie realizacji zamówienia będą wywożone po wykonanych w danym dniu pracach.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 PLN na okres co najmniej realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 30.4.2019 r.

Zamawiający zaleca, by Wykonawca dysponował kierownikiem robót, posiadającym wykształcenie co najmniej średnie ogrodnicze do nadzorowania prac.

Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: nr 2a (Zakres prac), nr 2b (Harmonogram prac), nr 2c (Warunki techniczne realizacji umowy), nr 2d (Wykaz powierzchni zagospodarowania terenu).

Additional information

Zamówienie realizowane będzie w terminie: od daty podpisania umowy do 30.4.2019 r.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres ewentualnych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i udzielone one zostaną w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia krotności prac wskazanych w załączniku nr 1a do SIWZ (Zakres prac).

Main site or place of performance

Chrzanów

Utrzymanie terenów zieleni w rejonie osiedla Śródmieście w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac

Value

PLN Not specified

Utrzymanie terenów zieleni w rejonie osiedla Śródmieście w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac

Zamówienie obejmuje:

1. Utrzymanie zieleni niskiej (trawniki, skupiny, byliniarnie, krzewy, żywopłoty), pielęgnację młodych nasadzeń.

2. Utrzymanie terenów zieleni i chodników w w/w rejonach w czystości:

— zbieranie śmieci, w tym wiatrołomów,

— odbiór odpadów z koszy, mycie koszy,

— oczyszczanie tablic i słupów ogłoszeniowych

— czyszczenie krawężników z darni,

— czyszczenie płyt z darni,

— zamiatanie chodników, schodów i placów, ich odśnieżanie i posypywanie piaskiem w okresie zimowym, oczyszczanie pozimowe i letnie.

Przez zimowe utrzymanie chodników, parkingów, schodów i placów rozumie się ich systematyczne ręczne lub mechaniczne odśnieżanie i posypywanie materiałami szorstkimi (piaskiem). Rozpoczęcie prac związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych winno nastąpić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 1 godziny od ich zaistnienia. Po opadach nocnych Wykonawca zapewnia wykonanie prac do godz. 8.00 rano.

W/w prace wykonywane winny być tak, aby zapewniona była możliwość bezpiecznego poruszania się po terenie objętym zamówieniem.

Odpady powstałe w trakcie realizacji zamówienia będą wywożone po wykonanych w danym dniu pracach.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 PLN na okres co najmniej realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 30.4.2019 r.

Zamawiający zaleca, by Wykonawca dysponował kierownikiem robót, posiadającym wykształcenie co najmniej średnie ogrodnicze do nadzorowania prac.

Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: nr 3a (Zakres prac), nr 3b (Harmonogram prac), nr 3c (Warunki techniczne realizacji umowy), nr 3d (Wykaz powierzchni zagospodarowania terenu).

Additional information

Zamówienie realizowane będzie w terminie: od daty podpisania umowy do 30.4.2019 r.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres ewentualnych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i udzielone one zostaną w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia krotności prac wskazanych w załączniku nr 1a do SIWZ (Zakres prac).

Main site or place of performance

Chrzanów

Utrzymanie terenów zieleni w w rejonie Centrum w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac

Value

PLN Not specified

Utrzymanie terenów zieleni w w rejonie Centrum w Chrzanowie wraz z utrzymaniem chodników i wykonaniem pozostałych prac

Zamówienie obejmuje:

1. Utrzymanie zieleni niskiej (trawniki, skupiny, byliniarnie, krzewy, żywopłoty), pielęgnację młodych nasadzeń.

2. Utrzymanie terenów zieleni i chodników w w/w rejonach w czystości:

— zbieranie śmieci, w tym wiatrołomów,

— odbiór odpadów z koszy, mycie koszy,

— oczyszczanie tablic i słupów ogłoszeniowych

— czyszczenie krawężników z darni,

— czyszczenie płyt z darni,

— zamiatanie chodników, schodów i placów, ich odśnieżanie i posypywanie piaskiem w okresie zimowym, oczyszczanie pozimowe i letnie.

Przez zimowe utrzymanie chodników, parkingów, schodów i placów rozumie się ich systematyczne ręczne lub mechaniczne odśnieżanie i posypywanie materiałami szorstkimi (piaskiem). Rozpoczęcie prac związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych winno nastąpić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 1 godziny od ich zaistnienia. Po opadach nocnych Wykonawca zapewnia wykonanie prac do godz. 8.00 rano.

W/w prace wykonywane winny być tak, aby zapewniona była możliwość bezpiecznego poruszania się po terenie objętym zamówieniem.

Odpady powstałe w trakcie realizacji zamówienia będą wywożone po wykonanych w danym dniu pracach.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 PLN na okres co najmniej realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 30.4.2019 r.

Zamawiający zaleca, by Wykonawca dysponował kierownikiem robót, posiadającym wykształcenie co najmniej średnie ogrodnicze do nadzorowania prac.

Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: nr 4a (Zakres prac), nr 4b (Harmonogram prac), nr 4c (Warunki techniczne realizacji umowy), nr 4d (Wykaz powierzchni zagospodarowania terenu).

Additional information

Zamówienie realizowane będzie w terminie: od daty podpisania umowy do 30.4.2019 r

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres ewentualnych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i udzielone one zostaną w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia krotności prac wskazanych w załączniku nr 1a do SIWZ (Zakres prac).

Main site or place of performance

Chrzanów

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Beverley - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - Monitoring of the Implementation and Enforcement of the EU Wildlife Trade Regulations

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Manchester - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bilsthorpe - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Cleaning, Waste Management and other Related Services

Netherlands

Value: 4.5 million Euro

Belgium : Brussels - Development of a Population Model and Adaptive Harvest Mechanism for Turtle Dove (Streptopelia Turtur)

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : London - Pest-control services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.7 million Pound Sterling