Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych budynków oraz powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie kompleksów administrowanych przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu tj.: Radom, Grójec, Sochaczew/ Borzęcin. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 2 oraz 4 do SIWZ dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.
Main CPV code 90910000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

29 Oct 2018

41 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Radom

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Usługi porządkowe na obiekcie wojskowym – Kościół Garnizonowy

Value

PLN Not specified

Usługi porządkowe na obiekcie wojskowym – Kościół Garnizonowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych budynków oraz powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie Kościoła Garnizonowego w Radomiu zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 oraz 4 do SIWZ.

Additional informantion

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: w części I – Kościół: 2 010,61 PLN (słownie: dwa tysiące dziesięć złotych 61/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w SIWZ.

Main site

Kościół Garnizonowy; Plac Konstytucji 3-go Maja; 26-600 Radom

Usługi porządkowe na obiekcie wojskowym 42. BLSZ Radom wraz z WKU Radom

Value

PLN Not specified

Usługi porządkowe na obiekcie wojskowym 42. BLSZ Radom wraz z WKU Radom Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych budynków oraz powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz WKU Radom zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 oraz 4 do SIWZ.

Options description

1. Zamawiający przewiduje ponadto prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy części II zamówienia Radom).2. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu zakresu świadczonych usług określonych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego. Zamawiający w ramach prawa opcji będzie mógł zwiększyć ilość usług zgodnie z formularzem ofertowymW przypadku oddania do użytku pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych przeznaczonych na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej i pomieszczeń przeznaczonych na archiwum.3. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji po ukończonym remoncie pomieszczeń znajdujących się w budynku nr 17 kondygnacja piwnic.4. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.5. Cena jednostkowa poszczególnych usług realizowanych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego.6. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez okres obowiązywania umowy.7. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.8. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem.9. Termin przystąpienia do realizacji zamówienia wynikającego z Prawa Opcji następować będzie w czasie 14 dni od momentu wysłania pisma przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

Additional informantion

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: w części II Radom, WKU: 19 896,19 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 19/100);Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w SIWZ.

Main site

42 Baza Lotnictwa Szkolnego; ul. Sadków 9, 26-600 Radom oraz WKU Radom; ul. 1905 Roku; 26-600 Radom

Usługi porządkowe na obiekcie wojskowym JW 3411 Grójec

Value

PLN Not specified

Usługi porządkowe na obiekcie wojskowym JW 3411 Grójec Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych budynków oraz powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie Grójca zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 oraz 4 do SIWZ.

Additional informantion

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość w części III – Grójec – 12 178,54 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 54/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w SIWZ.

Main site

Usługa będzie realizowana w Słomczynie; Grójec, ul. Sienkiewicza

Usługi porządkowe na obiekcie wojskowym JW 3939 Sochaczew oraz Borzęcin

Value

PLN Not specified

Usługi porządkowe na obiekcie wojskowym JW 3939 Sochaczew oraz Borzęcin Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych budynków oraz powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie Sochaczewa i Borzęcina zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 oraz 4 do SIWZ.

Additional informantion

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: w części IV Sochaczew, Borzęcin – 17 849,54 PLN (siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć zł 54/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w SIWZ.

Main site

Usługa będzie realizowana w Sochaczewie, Kazimierów 45; Borzęcin -05-123 Chotomów

SIMILAR TENDERS

Refuse and waste related services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 8.0 million Kuna

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Wood waste

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Refuse transport services

Norway

Value: Not specified

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 340,000 Pound Sterling