This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia są usługi: utrzymania czystości w budynkach biurowych Oddziału Terenowego KOWR w sześciu lokalizacjach, utrzymania czystości w ich otoczeniu, tj. odśnieżanie powierzchni utwardzonych, koszenie trawników i grabienia liści oraz dostawa i bieżące uzupełnianie środków czystości i higienicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach nr 1a - 1f do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’ Zamówienie podzielono na 6 na odrębnych przedmiotów zamówienia. Przedmioty zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w ust. 7.3 SIWZ tj. art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów-Zamawiający nie stawia wymagań;

2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 PLN.

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w mini-mum 3 obiektach użyteczności publicznej o łącznej kubaturze każdego z tych obiektów:

a) dla przedmiotu 1 i przedmiotu 3: nie mniejszej niż 1 000,00 m

3

b) dla przedmiotu 4 i przedmiotu 5: nie mniejszej niż 800,00 m

3

c) dla przedmiotu 2 i przedmiotu 6: nie mniejszej niż 300,00 m

3

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wyka-że się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże wykonywania całego wymaganego zakresu.

Wykaz usług należy sporządzić zgodnie co do treści z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

2) dysponuje urządzeniami technicznymi (sprzętem), jakie zamierza użyć do realizacji usługi, tj. co najmniej:

a) odkurzaczem na mokro i sucho min. 1 000 W – co najmniej 1 szt. dla każdego z przedmiotów zamówienia, o który ubiega się wykonawca

b) wózkiem dwukomorowym – co najmniej 1 szt. na każdego pracownika, który będzie świadczył usługę,

c) zmywarką lub szorowarką – co najmniej 1 szt. dla każdego z przedmiotów zamówienia, o który ubiega się wykonawca.

Wykaz urządzeń należy sporządzić zgodnie co do treści z Załącznikiem nr 4 do SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.

3. Przesłanki wykluczenia Wykonawców - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp

Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 8). Oświadczenie, wykonawca składa do oferty w formie elektronicznego jednolitego dokumentu (JEDZ). Sposób przekazania JEDZ opisany jest w ust. 8.15.5 SIWZ

4. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży, odrębnie dla każdego z przedmiotów zamówienia, o który ubiega się wykonawca - projekt realizacji usługi, zgodny co do treści z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, który winien zawierać m. in.: wykaz urządzeń technicznych/sprzętu mechanicznego jakiego Wykonawca zamierza użyć do realizacji usługi, ilość pracowników zatrudnionych przy realizacji usługi, wykaz środków utrzymania czystości jakie Wykonawca zamierza użyć do realizacji usług

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

8.11.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:

1) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w minimum 3 obiektach użyteczności publicznej o łącznej kubaturze każdego z tych obiektów:

a) dla przedmiotu 1 i przedmiotu 3: nie mniejszej niż 1 000,00 m

3

b) dla przedmiotu 4 i przedmiotu 5: nie mniejszej niż 800,00 m

3

c) dla przedmiotu 2 i przedmiotu 6: nie mniejszej niż 300,00 m

3

Wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.

Wykaz usług należy sporządzić zgodnie co do treści z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

2) wykaz urządzeń technicznych (sprzętu), którymi dysponuje Wykonawca, jakie zamierza użyć do realizacji usługi, tj.:

a) odkurzaczem na mokro i sucho min. 1 000 W – co najmniej 1 szt. dla każdego z przedmiotów zamówienia, o który ubiega się wykonawca

b) wózkiem dwukomorowym – co najmniej 1 szt. na każdego pracownika, który będzie świadczył usługę,

c) zmywarką lub szorowarką – co najmniej 1 szt. dla każdego z przedmiotów zamówienia, o który ubiega się wykonawca.

Wykaz urządzeń należy sporządzić zgodnie co do treści z Załącznikiem nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy jeżeli stosowne dokumenty zostaną złożone w ofercie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 PLN.
Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy określone zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Zmiany umowy dokonane zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

Zmiany umowy dotyczące Zamawiającego lub Wykonawcy tj. nazwy podmiotu, adresu, NIP, REGON lub osób wyznaczonych do kontaktów lub numerów telefonów kontaktowych, nie wymagają aneksu do umowy lecz Strony są zobowiązane do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w formie pisemnej. Wobec braku zawiadomienia drugiej strony o zmianie danych adresowych, o których mowa wyżej doręczenie uznaje się za skuteczne na adres podany w niniejszej umowie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:1) dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 PLN
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w mini-mum 3 obiektach użyteczności publicznej o łącznej kubaturze każdego z tych obiektów:

a) dla przedmiotu 1 i przedmiotu 3: nie mniejszej niż 1 000,00 m

3

b) dla przedmiotu 4 i przedmiotu 5: nie mniejszej niż 800,00 m

3

c) dla przedmiotu 2 i przedmiotu 6: nie mniejszej niż 300,00 m

3

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże wykonywania całego wymaganego zakresu.

Wykaz usług należy sporządzić zgodnie co do treści z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

2) dysponuje urządzeniami technicznymi (sprzętem), jakie zamierza użyć do realizacji usługi, tj. co najmniej:

a) odkurzaczem na mokro i sucho min. 1 000 W – co najmniej 1 szt. dla każdego z przedmiotów zamówienia, o który ubiega się wykonawca

b) wózkiem dwukomorowym – co najmniej 1 szt. na każdego pracownika, który będzie świadczył usługę,

c) zmywarką lub szorowarką – co najmniej 1 szt. dla każdego z przedmiotów zamówienia, o który ubiega się wykonawca.

Wykaz urządzeń należy sporządzić zgodnie co do treści z Załącznikiem nr 4 do SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunekProcedura

Warunki otwarcia ofert

2018-11-15

12:30

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, sala konferencyjna 1 lub 2, POLSKA.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
12:00
Data
2018-11-15
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2019-01-13

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla przedmiotu nr 1: 500,00 PLN (pięćset złotych)

Dla przedmiotu nr 2: 100,00 PLN (sto złotych)

Dla przedmiotu nr 3: 100,00 PLN (sto złotych)

Dla przedmiotu nr 4: 100,00 PLN (sto złotych)

Dla przedmiotu nr 5: 100,00 PLN (sto złotych)

Dla przedmiotu nr 6: 100,00 PLN (sto złotych)

Miejsce i sposób wniesienia wadium określone zostało w SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące w ramach usług bezpośredniego sprzątania, czynności podstawowe wykonywane codziennie, określone w załącznikach nr 1a - 1f do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’ (tj. dla przedmiotu 1 w pkt. 4.1, dla przedmiotu 2 w pkt. 7.1, dla przedmiotu 3 w pkt. 6, dla przedmiotu 4 w pkt. 10.1, dla przedmiotu 5 w pkt. 9.1, dla przedmiotu 6 w pkt. 10.1) - zatrudnione były na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 917), przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Estimated timing for further notices to be published
IX-X 2019
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-10-04
Electronic invoicing will be accepted
tak Main CPV code 90910000

Bidding information

Bidding deadline

15 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 387,046

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Utrzymanie czystości w budynkach biurowym A i B przy ul. Mińskiej 60 we Wrocławiu

Value

PLN 163,890

Utrzymanie czystości w budynkach biurowym A i B przy ul. Mińskiej 60 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia są usługi: utrzymania czystości w budynku biurowym oraz dostawa i bieżące uzupełnianie środków czystości i higienicznych. Całkowita powierzchnia do utrzymania czystości w budynku A i B wynosi: 2 872,55m

2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1a do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

End

2019-12-31

Award criteria

Społeczne

30

Częstotliwość wykonywania usług

10

60

Main site or place of performance

Wrocław ul. Mińska 60

Utrzymanie czystości w budynku biurowym i jego otoczeniu przy ul. Kunickiego 2 we Wrocławiu

Value

PLN 23,696

Utrzymanie czystości w budynku biurowym i jego otoczeniu przy ul. Kunickiego 2 we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania, usługi czyszczenia okien, usługi odśnieżania powierzchni utwardzonych, koszenie trawników w otoczeniu budynku oraz dostawa i bieżące uzupełnianie środków czystości i higienicznych.Całkowita powierzchnia do utrzymania czystości wynosi 466,80 m2, powierzchnia niezagospodarowana na I piętrze budynku – 581,00 m2 wyłączona ze sprzątania codziennego, a ujęta w sprzątaniu miesięcznym. Całkowita powierzchnia do utrzymania czystości w otoczeniu budynku wynosi ok. 1 103 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1b do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

End

2019-12-31

Award criteria

Społeczne

30

Częstotliwość wykonywania usług

10

60

Main site or place of performance

Wrocław ul. Kunickiego 2

Utrzymanie czystości w budynku biurowym i jego otoczeniu przy ul. Kunickiego 4 we Wrocławiu

Value

PLN 50,767

Utrzymanie czystości w budynku biurowym i jego otoczeniu przy ul. Kunickiego 4 we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia są m.in. usługi sprzątania, usługi czyszczenia okien, usługi odśnieżania, koszenie trawników, grabienia liści oraz dostawa i bieżące uzupełnianie środków czystości i higienicznych. Całkowita powierzchnia do utrzymania czystości w budynku wynosi: 1 247 m2. Grabienie liści /sezonowo/, sprzątanie podestu przed wejściem do budynku, w razie potrzeby odśnieżanie placu wokół budynku (odgarnianie śniegu w miejsca nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów) o powierzchni ok. 1 580 m2 wraz z likwidacją skutków gołoledzi, tj. posypywaniem piaskiem odśnieżonych powierzchni z niezwłocznym jego usunięciem po ustaniu przyczyn jego zastosowania oraz odśnieżanie dachu o powierzchni ok. 780 m2. Koszenie trawników na placu przy budynku o powierzchni ok. 780 m2 w okresie od maja do października w częstotliwości zapewniającej utrzymanie niskiej okrywy zielonej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1c do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

End

2019-12-31

Award criteria

Społeczne

30

Częstotliwość wykonywania usług

10

60

Main site or place of performance

Wrocław ul. Kunickiego 4

Utrzymanie czystości w budynku biurowym i jego otoczeniu w Rakowicach Wielkich 15 (powiat lwówecki)

Value

PLN 54,624

Utrzymanie czystości w budynku biurowym i jego otoczeniu w Rakowicach Wielkich 15 (powiat lwówecki)

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania oraz czyszczenia okien w budynku biurowym, usługi utrzymania czystości na terenie przyległych (w tym: sprzątanie, odśnieżanie, zamiatanie, posypywanie piaskiem, grabienie liści) oraz dostawa i bieżące uzupełnianie środków czystości i higienicznych.

Całkowita powierzchnia do utrzymania czystości w budynku wynosi: 864 m

2

. Powierzchnia zewnętrzna do utrzymania w czystości i odśnieżania wynosi w zaokrągleniu 400 m

2

.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1d do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

End

2019-12-31

Award criteria

Społeczne

30

Częstotliwość wykonywania usług

10

60

Main site or place of performance

Rakowice Wielkie 15 (pow. lwówecki)

Utrzymanie czystości w budynku biurowym i jego otoczeniu przy ul. Jaworzyńskiej 199 w Legnicy

Value

PLN 56,963

Utrzymanie czystości w budynku biurowym i jego otoczeniu przy ul. Jaworzyńskiej 199 w Legnicy

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynku administracyjnym – Pałacu (siedziba Sekcji Zamiejscowej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199, 59-220 Legnica), usługi odśnieżania powierzchni utwardzonych (drogi dojazdowej do budynku „pałacu” i na parkingach), koszenie trawników w otoczeniu pałacu, grabienie liści oraz dostawa i bieżące uzupełnianie artykułów czystości i higienicznych (min. ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła w płynie, płynu do naczyń itp.).

Całkowita powierzchnia do utrzymania czystości w budynku wynosi: 800,61 m

2

. W okresie jesienno-zimowym: zamiatanie liści wokół budynku oraz odśnieżanie utwardzonych powierzchni, tj. drogi dojazdowej oraz parkingów (powierzchnia ok. 0,4337 ha). Koszenie trawników na placu przy budynku o powierzchni ok. 2 ha, przez okres 6 miesięcy (od kwietnia do września) w częstotliwości zapewniającej utrzymanie niskiej okrywy zielonej;. Sprzęt do koszenia Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1e do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

End

2019-12-31

Award criteria

Społeczne

30

Częstotliwość wykonywania usług

10

60

Main site or place of performance

ul. Jaworzyńska 199 w Legnicy, POLSKA.

Utrzymanie czystości w budynku biurowym i jego otoczeniu przy ul. Kliczkowskiej 28 w Świdnicy

Value

PLN 37,103

Utrzymanie czystości w budynku biurowym i jego otoczeniu przy ul. Kliczkowskiej 28 w Świdnicy

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynku administracyjnym (siedziba Sekcji Zamiejscowej w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 28, 58-100 Świdnica) oraz dostawa i bieżące uzupełnianie artykułów czystości (min. ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła w płynie, płynu do naczyń), usługi odśnieżania powierzchni utwardzonych, grabienia liści oraz koszenie trawników w otoczeniu budynku (ciągu pieszego do budynku, schodów i podwórza przyległego do posesji).

Całkowita powierzchnia do utrzymania czystości wynosi: 355,04 m

2

Całkowita powierzchnia do utrzymania czystości w otoczeniu budynku wynosi ok. 250 m

2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1f do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

End

2019-12-31

Award criteria

Społeczne

30

Częstotliwość wykonywania usług

10

60

Main site or place of performance

ul. Kliczkowska 28 w Świdnicy, POLSKA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : West Yorkshire - Building-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Kumanovo - Miscellaneous cleaning machines

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 150,506 Euro

Belgium : Brussels - Framework Contract for the Provision of Services in the Area of Evaluation, Analysis, Support to Impact Assessments and Implementation of Climate Policies

Belgium

Value: 15.0 million Euro

Norway : Trondheim - Environmental issues consultancy services

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Accommodation, building and window cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified