Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia, NNW oraz komunikacyjne dla Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju
Main CPV code 66510000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

22 Oct 2018

30 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Polanica-Zdrój

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 Załącznik nr 1 do Formularza oferty dla Części 1Informacja dotycząca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i NNW dla Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

Main site

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

Options description

2.2. Zamawiający przewiduje, w terminie wykonania Zamówienia podstawowego, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości i wartości Zamówienia podstawowego w zakresie:2.2.1 dla Części nr 1 do 10 % wartości Zamówienia podstawowego (to jest 10 % ceny ofertowej, o której mowa w Sekcji XIX ust. 1),Szczegóły w SIWZ i w Załączniku nr 6 – opis przedmiotu zamówienia dla Części 1.2.9. Zamawiający przewiduje dla Części 1 zamówienia, możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia wielkości Zamówienia do 80 % wartości Zamówienia podstawowego (to jest 80 % ceny ofertowej, o której mowa w Sekcji XIX ust. 1), z zastrzeżeniem art. 813 § 1 ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), w przypadku zmniejszonych potrzeb Zamawiającego, w szczególności:2.9.1. Dla Części 1 w przypadku zmniejszenia wartości ubezpieczanego mienia, zniszczenia, likwidacji lub wycofania mienia z ubezpieczenia (np. z powodu wycofania z eksploatacji, zbycia, ITP.) lub przeszacowań wartości ubezpieczanego mienia potwierdzonymi stosowanymi dokumentami lub innych stanów faktycznych lub prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia itp. lub zmniejszenia liczy ubezpieczonych w NNW,2.10. Niewykonanie przez Zamawiającego, Zamówienia podstawowego dla Części 1 Zamówienia w zakresie do 20 % ceny ofertowej, o której mowa w Sekcji XIX ust. 1, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zamawiający, zastrzega, że zgodnie z treścią art. 813 § 1 ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa (umowa ubezpieczenia), Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.2.11. Warunkiem uruchomienia prawa opcji zmniejszenia jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji zmniejszenia w określonym przez niego zakresie, pod pojęciem którego Zamawiający rozumie zawiadomienie Wykonawcy o zmianach w zakresie zmniejszenia zamówienia na zasadach określonych w niniejszym punkcie oraz Załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 i. W przypadku skorzystania z opcji zmniejszenia wartości Zamówienia podstawowego, rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej) oraz inne rozliczenia, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.

Zadanie nr 2

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 2.2. Część 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – dobrowolne – podmiotu leczniczego z rozszerzeniem o wykonywania zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej

Main site

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

Zadanie nr 3

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 3 2.3. Część 3. Ubezpieczenia komunikacyjne:1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,2) ubezpieczenie AUTO-CASCO,3) ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów,4) ubezpieczenie Assistance,5) ubezpieczenie szyb samochodowych.

Main site

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

Options description

2.2. Zamawiający przewiduje, w terminie wykonania Zamówienia podstawowego, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości i wartości Zamówienia podstawowego w zakresie:2.2.2 dla Części nr 3 do 50 % wartości Zamówienia podstawowego (to jest 50 % ceny ofertowej, o której mowa w Sekcji XIX ust. 1),Szczegóły w SIWZ i załączniku nr 8 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 (oddzielnie dla każdej części zamówienia)2.9. Zamawiający przewiduje dla Części i 3 zamówienia, możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia wielkości Zamówienia do 80 % wartości Zamówienia podstawowego (to jest 80 % ceny ofertowej, o której mowa w Sekcji XIX ust. 1), z zastrzeżeniem art. 813 § 1 ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), w przypadku zmniejszonych potrzeb Zamawiającego, w szczególności:2.9.2. Dla Części 3 w przypadku zbycia pojazdu, zbycia i wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę, wyrejestrowania, utraty posiadania lub zniszczenia pojazdu mechanicznego, w przypadku wyrównania okresów ubezpieczenia na koniec okresu rozliczeniowego, w przypadku podania aktualnego wykazu pojazdów mechanicznych przed zawarciem umowy na następny okres ubezpieczenia.2.10. Niewykonanie przez Zamawiającego, Zamówienia podstawowego dla Części 3 Zamówienia w zakresie do 20 % ceny ofertowej, o której mowa w Sekcji XIX ust. 1, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zamawiający, zastrzega, że zgodnie z treścią art. 813 § 1 ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa (umowa ubezpieczenia), Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.2.11. Warunkiem uruchomienia prawa opcji zmniejszenia jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji zmniejszenia w określonym przez niego zakresie, pod pojęciem którego Zamawiający rozumie zawiadomienie Wykonawcy o zmianach w zakresie zmniejszenia zamówienia na zasadach określonych w niniejszym punkcie oraz Załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 3. W przypadku skorzystania z opcji zmniejszenia wartości Zamówienia podstawowego, rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej) oraz inne rozliczenia, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.

SIMILAR TENDERS

Financial and insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Financial and insurance services

Malta

Value: Not specified

Financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 45.0 million Pound Sterling

Financial management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Financial consultancy services

Ireland

Value: 500,000 Euro