Tender description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 15 300 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów trzysta tysięcy złotych), na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymZamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 115-261952
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do środków ochrony prawnej.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej na adres: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i pkt 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.Przepisy określające środki ochrony prawnej, w tym zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołań, zawarte są w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami).
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-19
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołańul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 224587801odwolania@uzp.gov.pl+48 224587800http://www.uzp.gov.pl Main CPV code 66113000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

21 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.6 million

Locations

Polska, Stary Sącz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 15 300 000 PLN (słownie: piętnaście milionów trzysta tysięcy złotych) na warunkach określonych w SIWZ.2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).3. Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia całkowitej spłaty kapitału i odsetek tj. do dnia 31.12.2029 r. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2018 r. Karencja w spłacie kredytu do dnia 30.6.2019 r.4. Uruchomienie kredytu następować będzie w transzach, których wysokość uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, na podstawie dyspozycji składanych przez Zamawiającego. Środki w ramach poszczególnych transz kredytu muszą być dostępne dla Zamawiającego w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia, w których taka dyspozycja została Wykonawcy przekazana przez Zamawiającego. Dopuszcza się w sytuacji, że Zamawiający wykorzysta środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzysta.5. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej (p). Stopa procentowa (p), o której mowa będzie równa sumie wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) powiększonej o stałą marżę Wykonawcy (m), ustaloną na podstawie złożonej oferty. Marża Wykonawcy (m) będzie stała w całym okresie kredytowania.6. Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w kwartalnych okresach obrachunkowych.7. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanego kredytu w kwartalnych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni kwartału kalendarzowego. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.8. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu.9. Wykonawca nie będzie żądał żadnych opłat, prowizji lub innych pożytków z tytułu udzielonego kredytu niż opisane w specyfikacji. Jedyny koszt kredytu należny wykonawcy stanowić będą odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane zgodnie z zapisami SIWZ.Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Main site or place of performance

Gmina Stary Sącz

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna