Tender description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 15 300 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów trzysta tysięcy złotych), na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 115-261952

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-19
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do środków ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej na adres: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i pkt 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Przepisy określające środki ochrony prawnej, w tym zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołań, zawarte są w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami).

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 66113000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

21 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.6 million

Locations

Polska, Stary Sącz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 2.6 million

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 15 300 000 PLN (słownie: piętnaście milionów trzysta tysięcy złotych) na warunkach określonych w SIWZ.

2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

3. Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia całkowitej spłaty kapitału i odsetek tj. do dnia 31.12.2029 r. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2018 r. Karencja w spłacie kredytu do dnia 30.6.2019 r.

4. Uruchomienie kredytu następować będzie w transzach, których wysokość uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, na podstawie dyspozycji składanych przez Zamawiającego. Środki w ramach poszczególnych transz kredytu muszą być dostępne dla Zamawiającego w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia, w których taka dyspozycja została Wykonawcy przekazana przez Zamawiającego. Dopuszcza się w sytuacji, że Zamawiający wykorzysta środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzysta.

5. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej (p). Stopa procentowa (p), o której mowa będzie równa sumie wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) powiększonej o stałą marżę Wykonawcy (m), ustaloną na podstawie złożonej oferty. Marża Wykonawcy (m) będzie stała w całym okresie kredytowania.

6. Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w kwartalnych okresach obrachunkowych.

7. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanego kredytu w kwartalnych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni kwartału kalendarzowego. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu.

9. Wykonawca nie będzie żądał żadnych opłat, prowizji lub innych pożytków z tytułu udzielonego kredytu niż opisane w specyfikacji. Jedyny koszt kredytu należny wykonawcy stanowić będą odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane zgodnie z zapisami SIWZ.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Main site or place of performance

Gmina Stary Sącz

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Framework Contract for the Provision of a Study for “Ground Combat Robotic Systems (C-UGV)"

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Bolton - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 48.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Glenrothes - Sprinkler systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 850,000 Pound Sterling

Sweden : Uppsala - Mass spectrometer

Sweden

Value: 9.0 million Swedish Krona

Belgium : Brussels - Study on Air Traffic Controller (ATCO) and Engineering Staff (ATSEP) Social Issues and working Conditions

Belgium

Value: 250,000 Euro