Tender description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 17 900 000 PLN (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Main CPV code 66113000

Bidding deadline

19 Sep 2018
Remaining: 29 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

PLN 4.0 million

Locations

Polska, Dzierżoniów

LOTS

Lot

Value

PLN 4.0 million

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 17 900 000 PLN (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.2. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.3. Odsetki od kredytu naliczane będą od pierwszego dnia uruchomienia kredytu.4. Karencja w spłacie rat kredytu wraz z odsetkami: do 30.3.2019 r.5. Spłata rat kapitałowych następować będzie w 59 równych ratach kwartalnych po 298 332,50 PLN każda, ostatnia rata w wysokości 298 382,50 PLN.6. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych następować będzie kwartalnie w ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał począwszy od 31.3.2019 r. do 31.12.2033.7. Zobowiązania z tytułu odsetek naliczane będą wg. oprocentowania opartego na zmiennej stawce WIBOR dla złotowych depozytów 3 miesięcznych na rynku międzybankowym z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym naliczane będą odsetki, powiększonej o marżę wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.8. Marża wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania. Odsetki malejące.9. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok obrachunkowy liczy 365 dni a w przypadku roku przestępnego 366 dni od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego spłatę.10. Jeżeli termin płatności rat kredytowo-odsetkowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy – spłata następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W grudniu spłata rat nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca.11. Przewidywany termin wykorzystania kredytu (wyłącznie dla celów obliczeniowych):— 31.10.2018 r. – 17 900 000,00 PLN.12. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego Zamawiającego.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo:1) zmniejszenia wykorzystania kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat;2) renegocjacji kwot i terminów spłat kapitału.3) wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.14. Dopuszcza się możliwość refinansowania wydatków inwestycyjnych poniesionych przez zamawiającego przed terminem podpisania umowy o udzielenie kredytu.15. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.16. Przed podpisaniem umowy Wykonawcza przedłoży do akceptacji Zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty kredytu uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ.17. Wykonawca pod rygorem wykluczenia oferty wnosi wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych zł 00/100).

Main site

Dzierżoniów

End date

2033-12-31

SIMILAR TENDERS

Supply services of domestic help personnel

Romania

Value: 4.5 million Denar

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 578,000 Pound Sterling

Fertilisers and nitrogen compounds

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 690,000 Pound Sterling

Repair and maintenance services of central heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 840,000 Pound Sterling

Design consultancy services

Norway

Value: Not specified

Furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling