This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na „Udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 10 647 806,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych w budżecie Miasta Kutno na 2018 rok rozchodów z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów”.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, w treści której zostaną wprowadzone istotne warunki wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Projekt umowy z uwzględnieniem istotnych warunków wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ niezwłocznie przygotuje wykonawca i przedstawi do ostatecznej akceptacji Zamawiającemu.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) i art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.).

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) i art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2.

Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – zakres oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ (zarówno w formacie XML – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 tj.:

1) zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.);

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Uwaga: Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej Sekcji dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji III.1.2) w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Ciąg dalszy Sekcji III.1.1):

4.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3. ppkt 2), składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1. ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4.2. zdanie pierwsze stosuje się.

4.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I.3) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz Oferta Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącza do oferty:

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ, o którym mowa w pkt 2. Oświadczenie JEDZ należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 1.1. najpóźniej do terminu składania ofert.

7. Oświadczenie składane w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), o którym mowa w pkt 2 należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólną składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Formularz „Oferta Wykonawcy” należy złożyć w formie pisemnej (tj. w oryginale).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w pkt 8 i 9 SIWZ. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Ciąg dalszy sekcji III.1.1):

5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:

1) 3. ppkt 2) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy;

2) 3. ppkt 3)–5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.2. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1. ppkt 1) i 4.1. ppkt 2) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 4.1. ppkt 2) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 4.2. stosuje się.

4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Uwaga: Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji III.1.3) w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-23
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-12-21
Warunki otwarcia ofert

2018-10-23

12:15

Urząd Miasta Kutno, pl. marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, sala 314, POLSKA

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

+48 224587800

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

22-676

+48 224587800

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 23.10.2018 roku, do godz. 12:00.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

22-676

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-12
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

Main CPV code 66113000

Bidding information

Bidding deadline

23 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kutno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Zakres i założenia do przedmiotu zamówienia:

a) Kredyt zostanie udzielony w kwocie 10 647 806,00 PLN;

b) Wypłata środków nastąpi w całości w postaci jednej transzy w roku 2018;

c) Spłata odsetek od kredytu nastąpi w latach 2018–2025;

d) Spłata rat kapitałowych kredytu nastąpi w latach 2021–2025;

e) Waluta kredytu i odsetek – PLN.

2. Kredyt zostanie uruchomiony w całości w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego dyspozycji do banku, nie później jednak niż w dniu 15.12.2018 roku.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z Istotnych warunków umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Dokumenty dotyczące finansów Miasta udostępnione są na stronie internetowej: www.umkutno.bip.e-zeto.eu w zakładce „Finanse Miasta Kutno”.

5. Zamawiający informuje, że prowadzi niniejsze postępowanie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w związku z czym najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Main site or place of performance

Kutno

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Framework Contract for the Provision of a Study for “Ground Combat Robotic Systems (C-UGV)"

Belgium

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Bolton - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 48.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Glenrothes - Sprinkler systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 850,000 Pound Sterling

Sweden : Uppsala - Mass spectrometer

Sweden

Value: 9.0 million Swedish Krona

Belgium : Brussels - Study on Air Traffic Controller (ATCO) and Engineering Staff (ATSEP) Social Issues and working Conditions

Belgium

Value: 250,000 Euro