Tender description

1. Przedmiotem Zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 r. w wysokości 15 000 000,00 PLN.5. Kredyt udzielony jest na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2026 roku.6. Wykonawca postawi do dyspozycji kredytobiorcy środki kredytu w III transzach.I transza – nie później niż do dnia 16.11.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN.II transza – nie później niż do dnia 30.11.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN,III transza - nie później niż do dnia 17.12.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN.7. Spłata kredytu następować będzie od 2019 r. w równych ratach miesięcznych, począwszy od 30.1.2019 r., nie później niż 30 dnia miesiąca za które zostały naliczone. Roczna spłata kredytu - 1 875 000,00 PLN.
Main CPV code 66113000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

19 Oct 2018

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kąty Wrocławskie

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiotem Zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 r. w wysokości 15 000 000, 00 PLN.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 i 40 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w 2018 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) na warunkach określonych w umowie.4. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Kąty Wrocławskie.5. Kredyt udzielony jest na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2026 roku.6. Wykonawca postawi do dyspozycji kredytobiorcy środki kredytu w III transzach.I transza – nie później niż do dnia 16.11.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN.II transza – nie później niż do dnia 30.11.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN,III transza - nie później niż do dnia 17.12.2018 r. w kwocie 5 000 000,00 PLN.7. Spłata kredytu następować będzie od 2019 r. w równych ratach miesięcznych, począwszy od 30.1.2019 r., nie później niż 30 dnia miesiąca za które zostały naliczone. Roczna spłata kredytu - 1 875 000,00 PLN.8. Rozliczenia pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem będą dokonywane w złotych polskich.9. Kredyt będzie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości udzielonego kredytu w formie bezgotówkowej poprzez realizacji dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego.10. Bank otworzy dla Kredytobiorcy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić będzie go nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy.11. Bank postawi kredyt w pełnej wysokości zgodnie z dyspozycjami Kredytobiorcy bez naliczania jakichkolwiek opłat.12. Warunkiem postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.13. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości z dnia zawarcia umowy.14. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR3 M zwanej dalej „ stawką bazową” i jest równe stawce bazowej powiększonej o stałą marżę banku obowiązującą w dniu zawarcia umowy.15. Przy naliczaniu kosztów kredytu przyjmuje się założenie, że rok liczy 365 dni.16. Zmiana procentowania kredytu następować będzie automatycznie, na skutek zmiany stawki bazowej i nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków umowy kredytowej.17. Kredyt zostanie spłacony do dnia 31.12.2026 r.18. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne są nie później niż 30 dnia miesiąca.19. Kredytobiorcy przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu.20. Bankowi nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji od postawienia środków kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, zmian umowy.21. Dla celów porównawczych należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 7.9.2018 r. = 1,71 %.22. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego wszelkie dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.katywroclawskie.pl w zakładce Gospodarka finansowa.

Main site

Gmina Kąty Wrocławskie

End date

2026-12-31

SIMILAR TENDERS

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.7 million Pound Sterling

Provision of training services in the fields related to Maritime Safety and Protection of Marine Environment and Quality Audit Management

Portugal

Value: 260,000 Euro

Accounting and auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 5.0 million Denar

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling