Tender description

1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5 900 000,00 PLN na:

1) 5 028 000,00 PLN pokrycie planowanego deficytu

2) 872 000,00 PLN na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2. Podstawowe dane o kredycie:

2.1. Pozostawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego: od 25.9.2018 r. do 31.12.2018 roku, w tym:

I transza 2 000 000,00 PLN do 25.09.2018 r.

II transza 2 000 000,00 PLN do 25.10.2018 r.

III transza 1 900 000,00 PLN do 20.11.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania transzy kredytu. Dopuszcza się możliwość uruchomienia transz kredytu w innych terminach niż wyżej zakładany, ale nie później niż 31.12.2018 r.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 139-317827

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-14
Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić:

1.oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwanym „JEDZ”), w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1785 ze zm.)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa dokumenty określone w ust. 8 rozdziału VI SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Main CPV code 66113000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

18 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 404,730

Locations

Polska, Grębów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 404,730

1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5 900 000,00 PLN na:

1) 5 028 000,00 PLN pokrycie planowanego deficytu

2) 872 000,00 PLN na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2. Podstawowe dane o kredycie:

2.1. Pozostawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego: od 25.9.2018 r. do 31.12.2018 roku, w tym:

I transza 2 000 000,00 PLN do 25.9.2018 r.

II transza 2 000 000,00 PLN do 25.10.2018 r.

III transza 1 900 000,00 PLN do 20.11.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania transzy kredytu. Dopuszcza się możliwość uruchomienia transz kredytu w innych terminach niż wyżej zakładany, ale nie później niż 31.12.2018 r.

2.2 Okres spłaty kredytu – 13 lat. Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych od 1.1.2019 r. do 31.12.2031 r. (z zastrzeżeniem możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów). Karencja w spłacie rat kapitałowych i odsetek do 31.3.2019 r.

2.3 Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłaty rat kapitałowych.

2.4 Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę Banku.

2.5 Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień zaciągnięcia pierwszej transzy kredytu.

Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.

Do obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.

2.6 Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć średnią stawkę bazową WIBOR 1M na dzień 12.7.2018 roku, stałą marżę banku oraz planowany harmonogram spłat kapitału.

Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach kwartalnych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy kwartał i przesłania obciążenia do Zamawiającego.

Additional information

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag, tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cena - 60 %

Termin uruchomienia transz kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty - 40 %

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Luton - Emergency generator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

France : Paris - Technical assistance services

France

Value: 1.2 million Euro

United Kingdom : Stafford - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Hove - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Denmark : Aarhus - Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane

Denmark

Value: 44.0 million Danish Krone

Norway : Arendal - Road-inspection services

Norway

Value: Not specified