This tender has expired.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne wykonywanie usług informatycznych związanych z doraźną naprawą i modyfikacją sprzętu informatyki (na zlecenie zamawiającego), użytkowanego w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Wymieniony sprzęt eksploatowany jest na terenie m.st. Warszawy w obiektach pod niżej wymienionymi adresami:
a) al. Niepodległości 218,
b) ul. Nowowiejska 29,
c) ul. Rakowiecka 2 i 4a,
d) ul. Klonowa 1, 2 i 6,
e) ul. Puławska 4/6,
f) ul. Królewska 1.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi w szczególności Załącznik nr 3 do SIWZ – istotne postanowienia umowy oraz Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Main CPV code 50312000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

5 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.0 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN 1.0 million

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne wykonywanie usług informatycznych związanych z doraźną naprawą i modyfikacją sprzętu informatyki (na zlecenie zamawiającego), użytkowanego w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Wymieniony sprzęt eksploatowany jest na terenie m.st. Warszawy w obiektach pod niżej wymienionymi adresami:
a) al. Niepodległości 218,
b) ul. Nowowiejska 29,
c) ul. Rakowiecka 2 i 4a,
d) ul. Klonowa 1, 2 i 6,
e) ul. Puławska 4/6,
f) ul. Królewska 1.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi w szczególności Załącznik nr 3 do SIWZ – istotne postanowienia umowy oraz Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
7. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
12. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanie w Załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe opis wymagań Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Additional informantion

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
— Cena (Kc) - 60 % (60 pkt.),
— Okres rękojmi na wykonaną usługę (Kr) - 30 % (30 pkt.),
— Kryterium społeczne (Ks) - 10 % (10 pkt.).
2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

SIMILAR TENDERS

Wheeled loaders

Norway

Value: 3.1 million Norwegian Krone

Car-washing and similar services

Ireland

Value: 1.7 million Euro

Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Building and facilities management services

Ireland

Value: 300,000 Euro

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling