Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja festiwalu pod roboczym tytułem „Festiwal Czarnej Owcy” oraz warsztatów kulinarnych pn. „Pasterska Akademia Kulinarna”, przybliżających turystom i mieszkańcom regionu kulturę pasterską Małopolski.

2. Zamówienia składa się z 2 części:

a) Część I: Przygotowanie i zorganizowanie festiwalu dedykowanego kulturze pasterskiej, w szczególności góralom nadpopradzkim, pod roboczym tytułem „Festiwal Czarnej Owcy”. Festiwal ma zostać zorganizowany w obszarze województwa małopolskiego na terenie Beskidu Sądeckiego,

b) Część II: Przygotowanie i zorganizowanie warsztatów kulinarnych pod nazwą „Pasterska Akademia Kulinarna”, podczas których zaprezentowany zostanie sposób przyrządzania tradycyjnych potraw i produktów pasterskich z krajów, w których odnotowuje się wpływy kultury wołoskiej. Warsztaty mają zostać zorganizowane w obszarze województwa małopolskiego na terenie pogranicza polsko-słowackiego.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 145-332855
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,przysługuje odwołanie

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Main CPV code 79952100

Award details

This tender awarded a total of PLN 33,210 to 2 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 42,137

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Przygotowanie i zorganizowanie festiwalu dedykowanego kulturze pasterskiej, w szczególności góralom nadpopradzkim, pod roboczym tytułem „Festiwal Czarnej Owcy"

Value

PLN Not specified

Przygotowanie i zorganizowanie festiwalu dedykowanego kulturze pasterskiej, w szczególności góralom nadpopradzkim, pod roboczym tytułem „Festiwal Czarnej Owcy" Przygotowanie i zorganizowanie festiwalu dedykowanego kulturze pasterskiej, w szczególności góralom nadpopradzkim, pod roboczym tytułem „Festiwal Czarnej Owcy”. Festiwal ma zostać zorganizowany w obszarze województwa małopolskiego na terenie Beskidu Sądeckiego,

Yes

PLSK.01.01.00-18-0068/16-00

Additional information

Dot. pkt II.2.13) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Szlak Kultury Wołoskiej”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020.

Przygotowanie i zorganizowanie warsztatów kulinarnych pod nazwą „Pasterska Akademia Kulinarna"

Value

PLN Not specified

Przygotowanie i zorganizowanie warsztatów kulinarnych pod nazwą „Pasterska Akademia Kulinarna" Przygotowanie i zorganizowanie warsztatów kulinarnych pod nazwą „Pasterska Akademia Kulinarna”, podczas których zaprezentowany zostanie sposób przyrządzania tradycyjnych potraw i produktów pasterskich z krajów, w których odnotowuje się wpływy kultury wołoskiej. Warsztaty mają zostać zorganizowane w obszarze województwa małopolskiego na terenie pogranicza polsko-słowackiego.

Yes

PLSK.01.01.00-18-0068/16-00

Additional information

Dot. pkt II.2.13) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Szlak Kultury Wołoskiej”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Advertising services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Winchester - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Personnel and payroll services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Project management consultancy services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Business and management consultancy and related services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Project management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling